I Was Outcounted


Accidental artistic photo?
Onopzettelijke artistieke foto?

_____________

Guess what? Someone I’ve known for a very long time has come to Australia. His name is Benjamin. I know him from school. We’ve gone to the same school for more than 12 years and have been in the same class for at least 6 years. He arrived in Perth but he soon came to Melbourne. Obviously we had to meet. I had already planned to go to a classical concert and he said he liked classical music from time to time, so that’s where we would meet up. He would also bring some people he had met along the way.
I definitely didn’t want to miss the concert (it was free , but you had to get your ticket in time), so I went early. I explored the city some more and ended up in the botanical garden, listening to some classical music from a wedding that was about to start. It was very nice, it was like a pre-concert.

Raad eens? Iemand die ik al een zeer lange tijd ken, is naar Australië gekomen. Zijn naam is Benjamin. Ik ken hem van op school. We zijn meer dan 12 jaar naar dezelfde school geweest en hebben daarvan minstens 6 jaar in dezelfde klas gezeten. Hij was gearriveerd in Perth, maar kwam al snel naar Melbourne. Logischerwijs moesten we natuurlijk eens afspreken. Ik had al gepland naar een klassiek concert te gaan en hij zei dat hij zo nu en dan wel eens graag naar klassieke muziek luisterde, dus daar zouden we elkaar ontmoeten. Hij zou ook een paar mensen meebrengen die hij gaandeweg had ontmoet.
Ik wou het concert zeker niet missen (het was gratis, maar je moest je ticket op tijd gaan halen), dus ik ging wat vroeger. Ik heb de stad nog wat verkend en eindigde in de botanische tuin, waar ik naar klassieke muziek luisterde van een trouwerij. Het was erg mooi, het was als een pre-concert.

Relaxing was my main activity those days. Just like I was relaxing in Melbourne, I had been relaxing at Arpi’s and Kerrie’s place, at a nearby pond, at a lookout with Arpi and Kerrie (photo on the right, you can see Melbourne in the distance), … Maybe I should’ve explored the city some more, but traveling can be quite exhausting. I knew I didn’t have much time left and that I would go home soon, but still…
Relaxen was mijn hoofdbezigheid die dagen. Zoals ik aan het relaxen was in Melbourne, was ik ook aan ‘t relaxen bij Arpi en Kerrie thuis, bij een vijver in de buurt, bij een uitkijk (rechterfoto, je kan Melbourne in de verte zien), … Misschien had ik de stad nog wat meer moeten verkennen, maar rondreizen kan vermoeiend zijn. Ik wist dat ik niet meer veel tijd over had en dat ik snel naar huis zou gaan, maar toch…

That thing on the photo on the left reminded me of the Eiffel Tower. (Which I have never seen in real life, by the way. I should go visit it.) 
Dat ding op de linkerfoto deed me denken aan de Eiffeltoren. (Die ik nog nooit in ‘t echt gezien heb, trouwens. Ik zou die eens moeten gaan bezichtigen.)

Before I could watch the actual wedding, it was time to go to the Sidney Meyer Bowl, where the concert would be held. A beautiful location in the open, located in the botanical garden. It was nice and warm during the day, but at night it cooled down like crazy. Luckily I came prepared. I brought a beanie, a scarf, three jackets, stockings, socks and I might be forgetting something. On the photo I’m not wearing all of it, not yet that is. Benjamin and I had a quick chat before the concert, but since his group was quite big, he went to sit somewhere else and we’d meet up again after the concert. Maybe I should have gone along with him and sit with the others, but then I would’ve been early for nothing. I had managed to get a good spot, nearby the podium, so I remained in my seat.
Voor ik de daadwerkelijke trouw kon bekijken, was het tijd om naar de Sidney Meyer Bowl te gaan, waar het concert zou plaatsvinden. Een mooie locatie in de botanische tuin, in de buitenlucht. Het was lekker warm gedurende de dag, maar ‘s avonds koelde het vreselijk af. Gelukkig was ik voorbereid. Ik had een muts meegebracht, een sjaal, drie jassen, kousen, sokken en ik ben waarschijnlijk nog iets vergeten. Op de foto heb ik nog niet alles aan, nog niet. Benjamin en ik hadden al een kort gesprekje voor het concert, maar aangezien zijn groep vrij groot was, ging hij ergens anders zitten en zou hij me na het concert terug ontmoeten. Misschien had ik met hem mee moeten gaan en had ik bij de anderen moeten zitten, maar dan zou ik voor niets zo vroeg zijn gekomen. Ik had een goede plaats kunnen bemachtigen, dicht bij het podium, dus ik bleef zitten waar ik zat.

After the concert there was a big event going on in Melbourne, White Night. Everywhere in the city there were light shows and every bar would stay open all night. It was pretty cool. We started off watching a light show on the water.
Na het concert was er groot evenement gaande in Melbourne, White Night. Overal waren er lichtshows en elke bar zou de hele nacht open zijn. Het was vrij cool. We begonnen met het bekijken van een lichtshow op het water.

We also visited a few buildings that were doing something with lights and stuff. We had a hard time keeping the group together though, because of the huge crowd.
We bezochten ook enkele gebouwen die dingen deden met licht enz. We hadden het wel moeilijk om de grote groep bijeen te houden in de mensenmassa.

This King Kong setup was pretty nice. It’s a pile of garbage with a cool shadow. Before, I had only seen this on pictures.
Deze King Kong set-up was vrij leuk. Het was een berg afval met een leuke schaduw. Dat had ik hiervoor enkel nog maar op foto’s gezien.

We also had some fun in a bar with European beer (too bad I don’t like beer).
We hadden ook plezier in een bar met Europees bier (jammer dat ik geen bier lust).


Our big group!
Onze grote groep!

And after that we went to, what would ultimately be my favourite, the library. Not only do I just love libraries, it was pretty cool to see the light show in the dome.
En daarna gingen we naar, wat uiteindelijk mijn favoriet zou zijn, de bibliotheek. Niet enkel omdat ik nu eenmaal van bibliotheken houd, maar het was erg cool om de lichten te zien in de koepel.

Everyone would lay on the floor and just watch the walls and the ceiling. I enjoyed stargazing the most. Look how beautiful!
Iedereen lag op de vloer en keek naar de muren en het plafond. Ik vond sterrenkijken het leukst. Kijk hoe prachtig!

The photo in the middle can give you an idea of what it normally looks like.
De foto in het midden kan je een idee geven van hoe het er normaal uitziet.

It was a long, long night. Normally Benjamin and I wanted to go the Grampians the day after, but we decided to postpone it. We wouldn’t have survived it with barely any sleep.
Het was een lange, lange nacht. Normaal gezien wouden Benjamin en ik de dag erna naar de Grampians gaan, maar we besloten het uit te stellen. We zouden het niet hebben overleefd met zo weinig slaap.

Some other days I visited nice parks and lakes in the area, with Arpi and Kerrie. It was lovely spending the day with them.
Andere dagen heb ik parken en meren bezocht in de buurt, samen met Arpi en Kerrie. Het was erg leuk de dag met hun door te brengen.

Look at that dry waterfal. Why are they always dry when I want to see them? Arpi and Kerrie had never seen it that dry before. Just my luck. -_-
Kijk eens naar die droge waterval. Waarom zijn ze altijd droog als ik ze wil zien? Arpi en Kerrie hadden ze nog nooit zo droog gezien. Typisch mijn geluk. -_-

Before Tasmania I had already befriended the local king parrots. Now after Tasmania, I had made a new friend, a regent parrot. 
Voor Tasmanië had ik de locale koningsparkieten al bevriend. Nu, na Tasmanië, had ik een nieuwe vriend gemaakt, een bergparkiet.

This is so awesome. I will miss the wild parrots. 😦
Dit is zo geweldig. Ik zal de wilde parkieten missen. 😦

And remember when I had told you guys about the Valentine’s focaccia I had baked for Arpi, Kerrie and the kids? Well here it is. It was very yummy! And that same day there was also a fire in the street, in someone’s kitchen. Lots of firetrucks came to the rescue, I think in the end there were five. We all felt bad for that family. The poor guy tries to cook a Valentine’s dinner for his wife, but in stead he sets the kitchen on fire. Haha!
En herinner je je toen ik je vertelde over de Valentijns focaccia die ik gemaakt had voor Arpi, Kerrie en de kinderen? Wel, hier is ‘ie! Het was erg lekker! En diezelfde dag was er ook een brand in de straat, in iemands keuken. Vele brandweerwagens kwamen te hulp, ik denk dat er uiteindelijk vijf trucks waren. We hadden allen medelijden met die familie. De arme man probeert een Valentijns dineetje te koken, maar zet in plaats daarvan de keuken in brand. Haha!

Coming up next: The Grampians!
Als volgt: De Grampians!

. M

Advertisements

4 thoughts on “I Was Outcounted

  1. Annie . says:

    Het is een beetje vreemd dit te zien en te lezen en weten dat jij weer thuis zijt .
    Wij hebben er zeker niet minder van genoten . Het was weer zoals altijd genieten waarvoor dank . Tot donderdag misschien .x

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s