On the Hit with More Animals

My next volunteering job was in a park with more different kinds of animals, Wing’s Wildlife Park. Here are a few of them, but there were way more different kinds of animals. I didn’t take enough photos. They also had: a lot of parrots, ostriches, ducks, swans, ponies, an alpaca, goats, monkeys, wombats, kangaroos, …
Mijn volgende vrijwilligerswerk was in een park met meer verschillende soorten dieren, Wing’s Wildlife Park. Hier zijn er een aantal, maar er waren veel meer verschillende soorten dieren. Ik heb niet genoeg foto’s genomen. Ze hadden ook: veel parkieten, struisvogels, eenden, zwanen, pony’s, een alpaca, geiten, apen, wombats, kangoeroes, …

I mainly had to help feed all the animals. These little monkeys always tried to crawl into your skin or something when they were no longer interested in the food you were bringing. It didn’t really hurt, but you could really feel them scratch you.
Ik moest hoofdzakelijk helpen de dieren eten te geven. Deze kleine aapjes probeerden altijd in je huid te kruipen of iets dergelijk zodra ze niet meer waren geïnteresseerd in het eten dat je bracht. Het deed niet echt pijn, maar je kon ze je echt voelen krabben.

I love this photo. With the suspicious little monkey checking out the camera.
Ik vind deze foto geweldig. Met het achterdochtig klein aapje dat de camera controleert.

It’s very nice to do volunteering work. You can get really close to animals you otherwise would never be able to interact with. Like with these meercats. Who else can say a meercat licked their fingers? ^^
Het is erg fijn om vrijwilligerswerk te doen. Zo kan je dichtbij dieren komen waar je anders nooit mee had kunnen omgaan. Zoals met deze stokstaartjes. Wie nog kan zeggen dat een stokstaartje zijn/haar vingers heeft gelekt? ^^

But the animal I liked feeding the most in this park, was the little wallaby. Adorable! Although she was not as used to drinking from a bottle as Waffles, the little wombat. Waffles is still my favourite.
Maar het beestje dat ik het liefste eten gaf in dit park was de kleine wallaby. Schattig! Al was ze het niet zo gewoon om van een fles drinken, in tegenstelling tot Waffles, de kleine wombat. Waffles blijft mijn favoriet.

I also got to tag along to info sessions and photo sessions. I think I heard the one about the koala three times. But every time I learned something new. Did you know koala means ‘doesn’t drink’ in the Aboriginal language?
Ik mocht ook meegaan naar infosessies en fotosessies. Ik denk dat ik die van de koala drie keer heb gehoord. Maar iedere keer leerde ik iets nieuw. Wisten jullie dat koala ‘drinkt niet’ betekent in de taal van de Aboriginals?

And even though a koala sleeps most of the day, it is still the most time consuming animal to take care of. It’s very picky about when it wants which type of (daily fresh cut!) eucalyptus.
En ook al slaapt een koala het merendeel van de dag, ze is toch het meest tijdrovende beestje om voor te zorgen. Ze is erg kieskeurig over wanneer ze welk type (dagelijks vers geplukt!) eucalyptus wil.

The girl I was feeding the outside animals with, didn’t really like birds. While I, duh, love birds, especially parrots. So when we were in a cage with parrots and I noticed that some of the parrots weren’t afraid, I took one of them and put it on my shoulder. When the girl saw me, she said she didn’t even know some of the birds were tame. When we had to go into the next cage, she tried to ‘shoo’ it off my shoulder, but she wasn’t able to. She clearly didn’t really like the bird. Haha!
Het meisje waarmee ik de dieren buiten aan het voederen was, had niet graag vogels. Terwijl ik, duh, van vogels houd, voornamelijk parkieten. Dus toen we in een kooi waren met parkieten en ik merkte dat sommige parkieten geen schrik hadden, nam ik er eentje en zette die op mijn schouder. Wanneer het meisje me zag, zei ze dat ze niet eens wist dat sommige van de vogels tam waren. Toen we naar de volgende kooi moesten, probeerde ze de vogel van mijn schouder af te jagen met een ‘shoo!’, maar het lukte haar niet. Ze vond vogels duidelijk maar niets. Haha!

How can you not love this beautiful regent parrot?
Hoe kan je nu niet van deze mooie bergparkiet houden?

In the owl cage she didn’t really like the owls flying above us either. She had to keep them away while I was picking up the scraps. She was happy that I wasn’t scared and that she didn’t have to do it on her own.
In de uilenkooi had ze het ook niet echt op de uilen die boven ons rondvlogen. Ze moest ze weghouden terwijl ik de voedselresten opraapte. Ze was blij dat ik geen schrik had en dat ze het niet alleen moest doen.

We also had to feed a lot of other animals, like big monkeys. I didn’t trust those at all! One of them even peed on me later that day, when I went back with two other people to clean the cages. And just before entering the second monkey cage, the one where they don’t lock up the monkeys first, I saw a snake. I had been warned about snakes in the monkey cages, because monkeys are messy. Their mess attracts rats and those rats attract snakes. The two animal carers were very happy when I told them about the snake. One of them immediately went back to get snake catching gear. I kept watching the snake. It was going very fast and it was jumping (or however you call it with snakes) to catch a rat. I had never seen a snake in action like that. Normally you see them lay still and attack, this one was actually hunting! After the snake had calmed down and was eating a rat, the two carers caught it. The animal carers had been trying to catch it for over a month. I asked if it was a poisonous snake and they told me that every snake in Tasmania is poisonous. Cool! I’ve seen poisonous snakes in the wild!
We moesten ook veel andere dieren voederen, zoals grote apen. Die vertrouwde ik dan weer niet! Eén van die apen heeft zelfs op me geplast later die dag toen ik met twee andere mensen terug ging om de kooien schoon te maken. En voor we naar binnen gingen bij de tweede apenkooi, die waar ze de apen niet eerst opsluiten, zag ik een slang. Ze hadden me gewaarschuwd voor slangen in de apenkooien, want apen morsen veel en dat trekt ratten aan, die op hun beurt slangen aantrekken. De twee dierenverzorgers waren heel blij toen ik ze wees op de slang. Eén van hen ging onmiddellijk het slangenmateriaal halen. Ik bleef naar de slang kijken. Ze ging erg snel en was aan het springen (of hoe je dat ook noemt bij een slang) om ratten te vangen. Ik had nog nooit een slang zo in actie gezien. Normaal zie je ze stilliggen en aanvallen, maar deze was echt aan het jagen! Nadat de slang terug rustig was en een rat aan het eten was, vingen de twee verzorgers haar. Ze waren al meer dan een maand haar aan ‘t proberen te vangen. Ik vroeg of het een giftige slang was en ze vertelden me dat iedere slang in Tasmanië giftig is. Cool! Ik heb giftige slangen in het wild gezien!

Of course there were also devils in this park. Little devils inside.
Natuurlijk waren er ook duivels in dit park. Kleine duivels binnen.


And bigger ones outside.
En grotere buiten.

Feeding time was always very interesting. Too bad I didn’t get to do that myself.
Voedertijd was altijd erg interessant. Jammer dat ik dat zelf niet heb mogen doen.

Once again I asked if I could hold one. This one we had to wrap in a jumper. It was biting a lot and we almost had to throw it back into the cage after a few seconds. Haha! Luckily I asked one of the employers first, because later that week I asked the owner if I could hold one (just to do it again) but she wouldn’t let me do it because it’s way too dangerous. She took it out of the cage for me, but I wasn’t even allowed to take a picture. Better not show her this picture then. Hihi!
Nogmaals heb ik gevraagd of ik er eentje mocht vasthouden. Deze moesten we in een trui wikkelen. Hij was de hele tijd aan het bijten en we moesten hem terug in de kooi (bijna) gooien na een aantal seconden. Haha! Gelukkig had ik het eerst aan één van de werknemers gevraagd, want later die week had ik het ook aan de eigenaar gevraagd (om het nog eens te doen), maar zij wou me het niet laten doen omdat het te gevaarlijk is. Ze nam hem uit de kooi voor me, maar ik mocht geen foto’s maken. Deze foto laat ik dus beter niet zien. Hihi!

My last day I spent a lot of time with the little wallaby. I fed her every few hours.
Mijn laatste dag bracht ik veel tijd door met de kleine wallaby. Ik voederde haar om de paar uur.

And afterwards I took her for a walk. Isn’t she just adorable?
En nadien nam ik haar mee voor een wandeling. Is ze niet om op te eten?

It had been amazing working there. I really had a blast!
While working there I was staying in a cabin. I didn’t have all the cooking gear I needed, so I had to get creative sometimes. For example, this is my self-made strainer.

Het was geweldig om daar te werken. Ik had echt een plezante tijd!
Terwijl ik er werkte verbleef ik in een cabine. Daar had ik niet altijd het kookmateriaal dat ik nodig had, dus ik soms moest creatief zijn. Dit is bijvoorbeeld mijn zelfgemaakt vergiet.

And while I was staying there, National Pancake Day in Belgium passed by on the 2nd of February. So of course, I baked pancakes that day.
En terwijl ik daar verbleef, passeerde Nationale Pannenkoekendag in België de 2e februari. Dus heb ik natuurlijk pannenkoeken gebakken die dag.

And another day, after washing my hands and going to the dryer, a spider got blown onto my hands. I guess it was chilling in that dryer. It had startled me, but I just kept looking at it until it jumped off my hands on its own. I giggled. Imagine it falling onto the hands of someone who’s afraid of spiders (like Fleur, my mom, …).
En een andere dag, toen ik naar de droger ging na het wassen van mijn handen, werd er een spin op mijn handen geblazen. Ik veronderstel dat ze aan het relaxen was in die droger. Het deed me verschieten, maar ik bleef gewoon naar ze kijken tot ze vanzelf van mijn handen af sprong. Ik giechelde. Stel je voor dat ze op de handen zou vallen van iemand die schrik heeft van spinnen (zoals Fleur, mijn mama, …).

I’ll try to upload the rest a bit faster. 
Ik zal proberen de rest wat sneller te uploaden.

Write you soon!
Schrijf je snel!

. M

Advertisements

6 thoughts on “On the Hit with More Animals

 1. Annie . says:

  Dag Merel , dieren verzorgen is wel uw dada hé .
  Wat een prachtige exemplaren en wat geweldig dat je er zo kort bij kon en durft .
  Ze zien er allemaal geweldig uit . De duivel had ik mij veel lelijker en gevaarlijker voorgesteld komt misschien omdat ze in gevangenschap leven en mensen gewoon zijn . Wij hebben er weer van genoten .Wat een ervaring . Heb jij nog geen heimwee naar al die avonturen ? Anderzijds uw mama en papa zullen wel blij zijn dat ze hun dochter weer kort bij hebben . Nog geen zin om eens een loopke te doen in Kiewit ? Het is al even geleden dat ook uw mama geweest is .Wij missen haar .Tot de volgende keer . Dikke knuffel ook aan uw ouders .
  Annie .

  Like

  • Het was inderdaad heel leuk om met dieren te werken!

   Hij wordt dus voornamelijk duivel genoemd vanwege het geluid. Veel mensen verwachten dat hij lelijker is. En qua gevaarlijkheid vallen ze ook best mee. Ze kunnen je veel schade toerichten in theorie, maar dat valt bijna nooit voor. Maar gelijk met bijna alle andere beestjes, zijn deze bijna niet tam te krijgen.

   Ik zit ook heel graag thuis, dus het gaat wel met de heimwee. 😉

   ‘k Zie je binnenkort wel eens in Kiewit, als je genezen bent van je verkoudheid.

   Veel beterschap! Knuffel! Xx

   Like

 2. Natacha says:

  Hey, leuke up-date alweer!
  Beetje vreemd wel om verhalen van Down Under te lezen trwijl ik me dan plotsklaps realiseer ” ah ja, ze zit alweer in Belgie” 😃
  Zoals Annie zegt, mis je de avonturen niet??
  Is Belgie niet een beetje saai??
  Alhoewel het heeft ook z’n charme zoals……..tja euhhhh…… wel ja zoals……….euhhh………
  ja god lieve deugd zoals wat????
  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  Buiten je familie uiteraard👍👍
  Ach we zullen maar niet klagen over ons kleine landje 😃😃
  By the way, dat jij zo rustig kunt blijven als een spin op je hand valt???? Toont dat jij ginder een serieus afweermechanisme hebt opgebouwd voor kriebelbeestjes 😜😜😜, ik zou 2 dagen later nog hees zijn 😆😆. Ik kijk uit naar het volgende verslag👍👍, grtjs XXX

  Like

  • Ja, ik geraak maar niet bijgewerkt! Hihi! :p

   België heeft andere charmes, waaronder ideaal loopweer! 😉
   Dus dat valt goed mee, ik zit ook graag thuis!

   Haha! Die reactie heb ik al veel gehad!

   Groetjes! xxx

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s