I Was in My Little Flock With Pancakes for of to WaterTeeth

24!

I’m getting old! When I got up, everyone wished me a happy birthday. I was very excited. We got to a picnic area and started baking the pancakes. Fleur made the pancake dough and baked the first batch. We each ate one and then I continued baking the rest. Chris came to enjoy the pancakes a little later. Giacomo didn’t show up. 😦 Oh well, he’s the one missing out! Hmmm!! Delicious pancakes! Magnificent idea, Fleur!
Ik word oud! Toen ik opstond, wenste iedereen me een gelukkige verjaardag. Ik was zo uitgelaten. We gingen naar een picknickplaats en begonnen pannenkoeken te bakken. Fleur heeft het pannenkoekendeeg gemaakt en de eerste lading gebakken. We aten allemaal één en dan heb ik verder gebakken. Chris kwam iets later om mee te genieten van de pannenkoeken. Giacomo is niet komen opdagen. 😦 Achja, hij is diegene die iets mist! Hmmm!! Heerlijke pannenkoeken! Super idee, Fleur!

We planned a nice relaxing day at the Thermal Springs in Hastings, but it was quite disappointing. It was just a pool… But it had a shower, that’s something! Chris and I decided to go to the Hastings Caves instead. The rest was staying at the pool. I quickly took a shower and then we went to the cave. The cave was definitely more fun. Before we got to go in, the guide gave us a rock that looked like a sandwich.
We hadden een rustige, relax dag gepland bij de Thermal Springs in Hastings, maar het was vrij teleurstellend. Het was gewoon een zwembad… Maar het had een douche, ‘t is iets! Chris en ik besloten om in de plaats naar de Hastings Caves te gaan. De rest bleef bij het zwembad. Ik nam snel een douche en dan gingen we naar de grot. De grot was echt wel leuker. Voor we naar binnen mochten, gaf de gids ons een steen die op een boterham leek.

Chris and I had a lot of fun in the cave, he has the same kind of humor as me.
Chris en ik hadden veel plezier in de grot, hij heeft dezelfde soort humor als mij.

It was a nice wet cave. The Belgian couple from the night before had told us they didn’t like it, but they did like the Thermal Springs. I definitely do not agree with them. 
Het was een leuke natte grot. Het Belgische koppel van de avond voordien had ons verteld dat ze het niet leuk vonden, maar ze vonden de Thermal Springs wel leuk. Ik ga zeker niet akkoord met hun.

Chris is kind of weird. He had the urge to walk on the balustrade, so he just did, haha! 
Chris is een beetje raar. Hij had de drang om op de balustrade te wandelen, dus dat deed hij dan gewoon, haha!

When Morena and I went back to the picnic area to drop off Chris at his car, Ilaria and Riccardo met up with us. It was nice to see them as well. So nice to see all these people on my birthday! Too bad Giacomo had been a partypooper. Morena was very disappointed in him as well. She especially contacted him to spend some time with him and then he decides to just lay in is bed all day (I don’t have anything against laying in bed all day). :-/
Toen Morena en ik terug naar de picknickplaats gingen om Chris af te zetten bij zijn auto, kwamen Ilaria en Riccardo ons tegemoet. Het was fijn ook hen terug te zien. Zo fijn om al deze mensen te zien op mijn verjaardag! Jammer dat Giacomo een partypooper was. Morena was ook erg teleurgesteld in hem. Ze had hem speciaal gecontacteerd om wat tijd met hem door te brengen en dan besluit hij om gewoon in zijn bed te liggen de hele dag (heb ik niets tegen de hele dag in bed liggen). :-/

I bought some ciders and then Morena and I went to the camping spot where Flenny was. We made a campfire and drank a cider.
Ik kocht wat ciders en dan gingen Morena en ik naar de kampeerplaats waar Flenny was. We maakten een kampvuur en dronken een cider.

When Fleur and I went to the toilet, Fleur came jumping out of her stall. Haha! So funny! There was a huntsman. I made it go away for her.  
Toen Fleur en ik naar het toilet gingen, kwam Fleur schreeuwend uit haar hokje. Haha! Zo grappig! Er zat een jachtkrabspin. Ik heb ze doen weggaan voor haar.

Oh, I forgot to tell you that Morena and I had a big spider in the car the night on Bruny Island. It went out of the car by itself. It was funny to hear Morena scream though. :p
Oh, ik heb jullie vergeten te vertellen dat Morena en ik een grote spin in de auto hadden de nacht op Bruny Island. Ze is vanzelf uit de auto gegaan. Het was wel grappig om Morena te horen schreeuwen.

The next day we went to do the Tahune AirWalk. We started with the Cable Eagle Hang Glider. Only Fleur and I did that one. It was fun!
De volgende dag gingen we de Tahune AirWalk doen. We startten met de Cable Eagle Hang Glider. Enkel Fleur en ik hebben dat gedaan. Het was leuk!

Then it was time for the free guided tour. It was about all the different kinds of trees and animals living in those trees, … Quite interesting.
Dan was het tijd voor de gratis gegidste toer. Het ging over alle verschillende soorten bomen en de dieren die in die bomen wonen, … Vrij interessant.

There was one tree trunk with money on it. A few people tried tossing a coin on there, but none of them succeeded. The money at the bottom of the trunk will be collected for charity.
Er was één boomstam met geld op. Een paar mensen hebben geprobeerd er een munt op te gooien, maar niemand slaagde erin. Het geld op de bodem wordt bijeengeraapt voor het goede doel.

At the end of the walk there was this hanging piece with a nice view. In the distance you could see the bush fires that had started (you can’t see them in the pictures). Morena didn’t go onto the hanging piece. She didn’t trust it.
Aan het einde van de wandeling was er een hangend deel met een mooi uitzicht. In de verte kon je de bosbranden zien die waren ontstaan (je kan ze niet op de foto’s zien). Morena is niet op het hangende gedeelte gegaan. Ze vertrouwde het niet.

When we were back at the bottom, the guide showed us a hole of a funnelweb spider. I tried shining a light in it to try to spot it, but I couldn’t see anything. The guide admired my foolish bravery.
Toen we terug op de bodem waren, toonde de gids ons een hol van atracinae. Ik probeerde met een licht erin te schijnen om te proberen haar te zien, maar ik kon niets zien. De gids bewonderde mijn onverstandige moed.

We then went to the Swinging Bridges, something Morena wasn’t looking forward to. Especially because I was looking forward to making the bridge swing as much as possible. It was so much fun! And while Flenny and I were having fun, Morena waited at the beginning until we were off the bridge and the bridge stopped swinging. Only then she would cross it.
Daarna gingen we naar de Swinging Bridges, iets waar Morena niet naar uitkeek. Zeker niet aangezien ik uitkeek naar het zo fel mogelijk doen slingeren van de brug. Het was zo leuk! En terwijl Flenny en ik plezier hadden, wachtte Morena aan het begin tot we de brug af waren en tot deze stopte met slingeren. Enkel dan wou Morena oversteken.

On our way back to the car park, I spotted a snake. I made sure that everyone saw it. It was Flenny’s first snake! ^^
Op de terugweg naar de auto, spotte ik een slang. Ik zorgde ervoor dat iedereen hem zag. Het was Flenny’s eerste slang! ^^

Our next stop would be Mount Field National Park. But Morena had decided to stop in Hobart and not continue the trip with us. She was going to look for a car and a job. So when we were driving through Hobart, we stopped and said goodbye. It’s always sad to say goodbye… Have a good trip, Morena!
Onze volgende halte zou Mount Field National Park zijn. Maar Morena had besloten om te stoppen in Hobart en niet verder te reizen met ons. Ze zou naar een auto en een job zoeken. Dus wanneer we door Hobart reden, stopten we en namen we afscheid. Het is altijd jammer om afscheid te nemen… Een goede reis, Morena!

Flenny and I then went to Mount Field National Park, where we would stay the night. There were heaps of wallabies and possums, they are so cute. Fleur and I were constantly trying to call them over. When I passed the trash cans, I saw a huge possum. It was gigantic! I had never seen a fat possum like that before!
Flenny en ik gingen toen naar Mount Field National Park, waar we zouden overnachten. Er waren heel veel wallaby’s en buidelratten, ze zijn zo schattig! Fleur en ik probeerden ze constant naar ons toe te roepen. Toen ik de vuilnisbakken passeerde, zag ik een mega buidelrat. Hij was gigantisch! Zo’n dikke buidelrat had ik nog niet eerder gezien!

We drank the second cider (that we were supposed to drink the night before) and went to sleep.
We dronken de tweede cider (die we de avond ervoor hadden moeten drinken) en gingen slapen.

The next day we visited Mount Field National Park. We did the walk that went to all the waterfalls and the Tall Trees. The upper waterfall is Russell Falls, the one under that Horseshoe Falls and the one under that Lady Barron Falls.
De volgende dag bezochten we Mount Field National Park. We deden er de wandeling die via alle watervallen en de Tall Trees ging. De bovenste waterval is Russell Falls, die daaronder Horseshoe Falls en die daaronder Lady Barron Falls.

Then we went to Lake Dobson, where we did the loop around the lake.
Daarna gingen we naar Lake Dobson, waar we de wandeling rond het meer deden.

There were a lot of trees with curly leaves, that was odd to see.
Er waren veel bomen met krullende bladeren, dat was gek om te zien.

It was a very nice lake, too bad it was too cold to swim. The lake was located on a mountain. When we were walking, Kenny was first. At some point we had lost the path, so we had to go back to the car through the street. (top left photo is a failed panorama) 
Het was een mooi meer, jammer dat het te koud was om te zwemmen. Het meer lag op een berg. Tijdens het wandelen liep Kenny voorop. Op een bepaald moment waren we het pad kwijtgeraakt en moesten we via de straat terug naar de auto. (foto linksboven is een mislukte panorama)

Then we drove to Lake St. Clair, also a nice lake. But yet again, too bad it wasn’t warm, otherwise we could’ve seen snakes sunbaking (according to a warning sign).
Daarna reden we naar Lake St. Clair, ook een mooi meer. Maar alweer jammer dat het niet warm was, anders hadden we slangen kunnen zien zonnebaden (volgens een waarschuwingsbord).

Lastly we drove to our next camping spot. The next morning we would go to Cradle Mountain. I had been looking forward to that!
Tot slot reden we naar onze volgende kampeerplaats. De volgende ochtend zouden we naar Cradle Mountain gaan, daar keek ik al even naar uit!

It’s a good thing we never drive too late during the day. Apparently kangaroos will try to flip your car.
Maar goed dat we nooit te laat op de dag rijden. Blijkbaar proberen kangoeroes je auto dan omver te flikkeren.

. M

Advertisements

4 thoughts on “I Was in My Little Flock With Pancakes for of to WaterTeeth

 1. Annie . says:

  Dag Merel , ik val in herhaling maar wat een avonturen beleven jullie toch .
  Zou je nog wennen in ons kleine landje ?
  Het is steeds mee genieten voor ons .
  Bedankt en een dikke knuffel van ons twee .

  Like

 2. Natacha says:

  Ze hebben ginder idd soms vreemde waarschuwingsborden 😃😃.
  De Hang Glider lijkt me super! Ik benijd je wel voor al die prachtige uitzichten !!
  Met een lichtje in een hol schijnen, een buidelrat die schattig is????? 😂😂😂😂😂jij gaat hier in Belgie al niet meer lopen van onze kleine kriebelbeestjes, op en top dierenvriend 👍👍.
  Leuk ook de pannenkoeken en de setting voor je verjaardag. Goh Merel, jij gaat toch serieus moeten wennen weer aan onze opeen gehoopte samenleving, die uitgestrektheid daar…….❤️❤️. Ik sta iedere keer weer met een dweil onder mijn gsm……ahja om al dat kwijl op te vangen😂😂😂😂😂😂van al dat schoons!! geniet er nog van!! 👋👋👋👋

  Like

  • Ik ga vooral het meeste moeten wennen aan het slechte weer. De andere levensstijl zal wel gaan, denk ik. Op zich is gezellig binnen zitten als ‘t koud is buiten, ook leuk. 🙂

   Haha! Dank je wel! xo

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s