Here I Am, Finally, With a Lot of Overtake Work for the Bow. Better Late Than Never!

Finally I can start updating my blog! I barely had any cellphone reception in Tasmania and I never had a decent internet connection. The title is Dunglish, by the way (the previous one is too).
Eindelijk kan ik mijn blog beginnen updaten! Ik had amper ontvangst met mijn gsm in Tasmanië en ik had nooit een degelijke internetconnectie. De titel is Steenkolenengels, trouwens (de vorige ook).

After Tasmania I will have to visit Melbourne again. I did go to the city one day, but I only saw a little part of it. Fleur and Kenny showed me around a bit.
Na Tasmanië zal ik Melbourne nog eens moeten bezoeken. Ik ben één dag naar de stad geweest, maar heb enkel een klein deel gezien. Fleur en Kenny hebben me wat rondgeleid.

Most of the time we were in the botanical garden.
Het meeste van de tijd waren we in de botanische tuin.

Those are always very pretty.
Die zijn altijd erg mooi.

After walking through the garden we went for a drink next to the water. It was a very nice spot.
Na onze wandeling door de tuin gingen we iets drinken langs het water. Het was een erg gezellig plekje.

And then they showed me a street full of graffiti.
En dan toonden ze me een straat vol graffiti.

After that I went to St. Kilda to go to the pier to spot some penguins. I got off the tram at the Luna Park. It’s very similar to the one in Sydney. Looks familiar, doesn’t it? 🙂
Daarna ging ik naar St. Kilda om naar de pier te gaan en wat pinguïns te spotten. Ik stapte af bij het Luna Park. Het lijkt erg op die van Sydney. ‘t Ziet er bekend uit, niet? 🙂

Then off to the pier to wait until the sun sets and the penguins would come out. I met up with Morena over there. We saw a few penguins up close. They’re such adorable little creatures! These two pictures aren’t mine though, my phone had died. 😦
Dan naar de pier waar ik wachtte tot de zon onder ging en de pinguïns tevoorschijn zouden komen. Ik ontmoette er Morena. We zagen een paar pinguïns van heel dichtbij. Zo’n schattige beestjes! Deze twee foto’s zijn wel niet van mij, mijn gsm was uitgevallen. 😦

We also saw a baby penguin up close. A ranger was guarding the nest and we got to take a look. Cute!
We zagen ook een baby pinguïn van dichtbij. Een ranger was een nest aan het bewaken en we mochten een kijkje nemen. Schattig!

The day after I had a nice and easy day. Arpi and Kerrie thought of an early birthday present for me. Kerrie is a beautician who specializes in eyelashes. Can you see the difference? ^^ (the before photo on the left is a bit dark though)
De dag erna had ik een fijne, rustige dag. Arpi en Kerrie hadden een vroeg verjaardagscadeau voor me bedacht. Kerrie is een schoonheidsspecialist, gespecialiseerd in wimpers. Kan je het verschil zien? ^^ (de linker voor-foto is wel wat donker)

The day after that I took the ferry to Tassie. I said goodbye to Kerrie and Arpi and went on my way. Off to a new adventure.
De dag daarna nam ik de ferry naar Tassie. Ik nam afscheid van Kerrie en Arpi en ik vertrok. Op naar een nieuw avontuur.

Oh, something I forgot to show you guys. My parents have an app that can see where I am. That way they can follow me around. They had sent me these screenshots while I was making my way down from Gayndah to Melbourne. Must be fun to see the dot move.
Oh, iets dat ik jullie had vergeten te tonen. Mijn ouders hebben een app die kan zien waar ik ben. Op die manier kunnen ze me volgen. Ze hadden me deze schermafbeeldingen gestuurd toen ik onderweg was van Gayndah naar Melbourne. Moet leuk zijn om de stip te zien bewegen.

Driving onto this ferry was a unique experience. It is massive!
Deze ferry oprijden was een unieke ervaring. Het is gigantisch!

Here’s a little time lapse of me driving onto the ferry.
Hier is een kleine time lapse van ik die de ferry oprijd.
http://i.imgur.com/ms3gv5y.gifv#embed

The ferry mainly consisted of garages and cabins and then there were also a few lounges and a cinema.
De ferry bestond voornamelijk uit garages en cabines en dan waren er ook nog een paar lounges en een cinema.

When we arrived it was already getting dark. I was very worried about all the wildlife that would be out. After we had something to eat, we did see a lot of wallabies. At some point we had to drive very slowly, because they were everywhere! We had a nice dinner, but my dish was kind of disappointing. Even though I had to pay as much as the rest (and they had a full meal), I only got two small slices of bread with some oil and tomatoes on it.
Wanneer we arriveerden was het al donker aan het worden. Ik was erg bezorgd om alle dieren in het wild die tevoorschijn zouden komen. En nadat we iets hadden gegeten, zagen we inderdaad veel wallaby’s. Op een bepaald moment moesten we erg traag rijden, want ze waren overal! We hadden een gezellig avondmaal, maar mijn maaltijd was wat teleurstellend. Zelfs al moest ik evenveel betalen als de rest (en zij hadden allemaal een volledige maaltijd), ik had enkel twee kleine sneetjes brood gekregen met wat olie en tomaten op.

When we arrived at our camping spot, we immediately went to bed. It was quite late already. The next day we would see the beautiful lake that we were staying at.
Toen we arriveerden op onze kampeerplaats, gingen we meteen slapen. Het was al vrij laat. De volgende dag zouden we pas het mooie meer zien waaraan we hadden overnacht.

Morena and I didn’t sleep that well. She had a very uncomfortable night on the backseat and was in a lot of pain. And because she was constantly expressing that pain, I also didn’t sleep that well. And because she wanted to sleep on the backseat, I wasn’t that comfortable either. It prevented me from putting my seat down as far as possible. The next night I told her to try out the front seat. We have slept pretty well from then on.
Morena en ik hadden niet zo goed geslapen. Zij had een erg oncomfortabele nacht achter de rug op de achterbank en had erg veel pijn. En omdat ze constant liet horen dat ze pijn had, had ik ook niet goed geslapen. En omdat ze op de achterbank wou slapen, lag ik ook minder comfortabel, want dat verhinderde mij om mijn stoel zo plat mogelijk te leggen. De volgende dag zei ik haar de stoel vanvoor uit te proberen. Sindsdien hebben we vrij goed geslapen.

I immediately started loving Tasmania when we were on the road again. Look at this beautiful mountain.
Ik begon al meteen van Tasmanië te houden wanneer we terug onderweg waren. Kijk eens naar deze mooie berg.

Our first stop was at the cave in Mole Creek, where we obtained a park pass for the whole of Tasmania. We didn’t go into the cave though. It sounded quite expensive for what it was. We did go for a little walk in the area. On the left you can see the entrance of the cave.
Onze eerste stop was bij de grot in Mole Creek, waar we een parkpas hebben aangeschaft voor heel Tasmanië. We zijn niet in de grot geweest. Het klonk te duur voor wat het was. We hebben wel een kleine wandeling gemaakt in de omgeving. Links kan je de ingang van de grot zien.

On our way back to the car we heard a special call of a bird. I could tell it was a parrot, but I didn’t know which one. When Morena spotted it and I had a look at it, I was very excited. It was a yellow-tailed black cockatoo! Those are very rare! (Although maybe not in Tasmania. We’ve heard them a couple of times more after that first time we had heard and seen one) I wasn’t able to take a good picture of it myself, but Kenny managed to capture it on photo.
Op weg terug naar de auto hoorden we een speciale roep van een vogel. Ik kon zeggen dat het een parkiet was, maar ik wist niet welke. Toen Morena hem spotte en ik hem ook zag, was ik erg enthousiast. Het was een geeloograafkaketoe! Die zijn erg zeldzaam! (Misschien wel niet in Tasmanië. We hebben ze nog een aantal keer gehoord na die eerste keer dat we eentje hadden gehoord en gezien) Ik was zelf niet in staat een foto ervan te nemen, maar Kenny heeft er een paar kiekjes van kunnen maken.

Our next stop was at the Cataract Gorge. A very beautiful place to relax.
Onze volgende halte was de Cataract Gorge. Een erg mooie plek om te relaxen.

With some cute and pretty animals.
Met wat schattige en mooie beestjes.

Fleur, Kenny and I took the chairlift to get a nice view of the gorge. Morena was too scared and walked to the spot where we would arrive. It wasn’t a long ride, but it was the longest single chairlift span of the world. Morena had arrived before us, so she went to a lookout. Or well, she went halfway to the lookout. She didn’t find the actual lookout, but she said it was nothing and didn’t want to go back up there.  
Fleur, Kenny en ik namen de stoeltjeslift om een mooie uitkijk over de kloof te hebben. Morena had te veel schrik en wandelde naar de plek waar we zouden aankomen. Het was geen lange rit, maar het was de langste enkele stoeltjeslift spanwijdte in de wereld. Morena was voor ons aangekomen, dus ze ging naar de uitkijk. Of ja, ze ging halfweg naar de uitkijk. Ze had de daadwerkelijke uitkijk niet gevonden, maar ze zei dat het niets was en wou niet nog eens naar boven.

We were then deciding which walk we wanted to do. Fleur and Kenny wanted to do the long walk, Morena just wanted to go back via the very short walk. Eventually Fleur, Kenny and I did the long walk and Morena waited for us at the entrance of the park. It was a nice walk with nice views.
Vervolgens besloten we welke wandeling we wouden doen. Fleur en Kenny wouden de lange wandeling doen, Morena wou terug via de korte wandeling. Uiteindelijk hebben Fleur, Kenny en ik de lange wandeling gedaan, terwijl Morena op ons wachtte aan de ingang van het park. Het was een fijne wandeling met mooie uitzichten.

When we were almost back at the entrance, we saw some showers. We were pretty enthusiastic about being able to take a shower, because you don’t know when the next one will be. We searched for Morena and informed her about the showers, but she didn’t want to take a shower. She would rather take a shower the next day, earlier on the day. Fleur, Kenny and I didn’t understand her reaction. Since we stay in free camping spots, we usually don’t have a shower and we didn’t feel like paying for a camping spot with a shower when we could just as easily take a shower at that moment for free. After a little bit of a discussion, we came to the agreement that the three of us would take a shower and that she would wait for us. I made it clear that we would be good for a couple of days and that she wasn’t allowed to start asking for a shower the next day. She demurred for a moment, saying she’d need one the next day. I said that that wasn’t going to happen. She eventually changed her mind and took a shower as well. After the shower she admitted it was a good idea and it wasn’t too late during the day after all.
Wanneer we bijna terug aan de ingang waren, zagen we enkele douches. We waren vrij enthousiast over het kunnen nemen van een douche, want je weet niet wanneer de volgende zal zijn. We zochten Morena en informeerden haar over de douches. Zij wou niet douchen. Ze wou liever de volgende dag, vroeger op de dag een douche nemen. Fleur, Kenny en ik begrepen haar reactie niet. Aangezien we op gratis kampleerplaatsen verblijven, hebben we meestal geen douche en we hadden geen zin om te betalen voor een kampeerplaats met douche als we even goed op dat moment een gratis douche konden nemen. Na een kleine discussie, kwamen we tot een akkoord dat wij drieën een douche zouden nemen en dat zij op ons zou wachten. Ik maakte haar wel even duidelijk dat wij dan geen douche meer nodig zouden hebben voor een paar dagen en dat ze vanaf de volgende dag niet mocht beginnen vragen achter een douche. Ze sputterde even tegen en zei dat ze de volgende dag wel eentje nodig zou hebben. Ik zei dat dat er niet in zou zitten. Ze veranderde uiteindelijk toch van gedachte en nam ook een douche. Na het douchen gaf ze toe dat het een goed idee was en dat het toch niet te laat op de dag was.

Then we drove to our next camping spot, the last stop for the day. It was a good first day in Tasmania.
Daarna reden we naar onze volgende kampeerplaats, de laatste stop voor de dag. Het was een goede eerste dag in Tasmanië.

. M

Advertisements

6 thoughts on “Here I Am, Finally, With a Lot of Overtake Work for the Bow. Better Late Than Never!

 1. Fred says:

  Wow. Tasmanië. Ziet er soms een beetje uit als een filmdecor. Vroeger deden we ons best om zeker te zijn dat onze ouders niet wisten waar we zaten en nu ben je als stipje te volgen door ouderlijke ogen op elk moment van de dag. Ik zou denken van, oei dat stipje heeft nu al een paar uur niet bewogen en ze sturen er de Flying Tasmanian Doctors op af om dan vast te stellen dat je gewoon lag te slapen 🙂
  Je ziet inderdaad een wimperverschil. Tot de volgende Merel !

  Like

 2. Annie . says:

  Dag Merel , wat een prachtige fauna en flora
  in Tasmanie . Heb jij de duivel al gezien ?
  Wat een geruststelling voor uw ouders nu ze u kunnen volgen . Ook heel speciaal al die kapstokken aan de muur van dat restaurant . Bijna 1 jaar weg , ga jij hier nog wennen na zo een avontuurlijk leven ?
  Wij hebben zoals altijd weer genoten van de foto`s en commentaar . Bedankt en tot de volgende . x

  Like

  • Heb inderdaad duiveltjes gezien! Maar wel niet in het wild, jammer genoeg.

   Ik zal zeker wennen. Ben ook heel graag thuis, zonder avontuur. 😉 Ik pas me gemakkelijk aan.

   Dank je! Tot de volgende! x

   Like

 3. natacha says:

  Leuk om weer wat van je te horen.
  Blij dat het nog steeds allemaal goed gaat!!
  Sluit me aan bij Fred, de wereld is met de huidige technieken toch wel klein :-))
  Schitterende foto’s alweer!
  En je wimpers, je ziet idd verschil :-), is eens leuk om te ervaren, maar eigenlijk heb jij dat niet nodig. Jij bent van nature al knap!! Ik denk niet dat er 1 foto tussen zit waar je er niet goed uitziet. Het is niet veel mensen gegeven om na dagen doortocht toch nog goed voor de lens te komen :-)))))))))))
  Lieve groetjes XXX

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s