Goodbye Gayndah!

We’ll start with some pretty creepy crawlers. A Christmas beetle and a butterfly.
We starten met wat mooie kriebelige beestjes. Een kerstkever en een vlinder.

I wish you all a late Merry Christmas! Strange they have Christmas decoration like ours here in Australia. It has not been adjusted to the temperatures over here.
Ik wens jullie nog een late prettige kerst! Vreemd dat ze kerstdecoratie zoals bij ons hebben hier in Australië. Het is niet aangepast aan de temperaturen van hier.

I want to thank Rosemarie for this lovely card. It’s my favourite so far!
Ik wil Rosermarie bedanken voor dit prachtige kaartje. Het is tot nu toe mijn favoriet!

This is my last Gayndah update. I’ve housesat one last time. This time I made french toast with my freshly baked bread. Yummy! Very good!
Dit is mijn laatste Gayndah update. Ik heb een laatste keer gehuiszit. Dit keer had ik verloren bood gemaakt met mijn versgebakken brood. Yummy! Erg lekker!

And my mom was curious what the pig looked like. Since she had heard and read about it, but had never seen a picture of it. So here it is.
En mijn mama was nieuwsgierig naar hoe het varken eruit zag. Aangezien ze er al van gehoord en over gelezen had, maar nog nooit een foto ervan had gezien. Dus hier is ‘ie.

Kylee had decorated the house very beautifully.
Kylee had het huis erg mooi versierd.

And I found some lovely Christmas lights when driving around town in the evening. There aren’t many people with a Christmas spirit though.
En ik heb wat leuke kerstverlichting gevonden toen ik ‘s avonds door het dorp reed. Er zijn niet veel mensen in kerststemming.

Speaking of Christmas, I had sent my parents an envelope that contained their Christmas present. They opened it while facetiming me, it was a lot of fun. I had bought them tickets for a Wim Mertens concert. I hope they’re happy with their gift. Later that day I facetimed with my mothers side of the family. They were all together for Christmas. So good to hear everyone!
Nu we het over kerst hebben, ik had mijn ouders een envelop opgestuurd dat hun cadeautje bevatte. Ze hebben het geopend terwijl ze met me facetimede, het was erg leuk. Ik had hen tickets gekocht voor een concert van Wim Mertens. Ik hoop dat ze blij zijn met hun cadeau. Later die dag heb ik gefacetimed met mama’s kant van de familie. Ze waren allemaal tezamen voor kerstmis. Fijn om iedereen te horen!

One of the weekends before Christmas I went to see Christmas Carols by the river.
Eén van de weekenden voor kerst ben ik naar Christmas Carols gaan kijken bij de rivier.

Which ended with some fireworks. It was a nice night.
Het eindigde met wat vuurwerk. Het was een fijne avond.

Another weekend I went to Bundaberg with some friends. We saw a few reindeer cars. We decided that if we’d find the reindeer car set in the store we’d all buy it for our cars.
Een ander weekend ben ik naar Bundaberg geweest met enkele vrienden. We zagen er een aantal rendierauto’s. We besloten dat als we in de winkel een rendierset voor de auto vonden, we het allemaal zouden kopen voor onze auto’s.

And so we did. Here are all the Gayndah reindeer cars.
En dat deden we. Hier zijn alle Gayndah rendierauto’s.

For Christmas I was invited over at Bevan and Kylee’s. Look at their adorable entrance.
Voor kerst was ik uitgenodigd bij Bevan en Kylee. Kijk naar hun schattige inrit.

Bruno was dressed up nicely.
Bruno was mooi gekleed.

Here are some photos to capture the moments. I don’t have a photo of Bevan proposing though. Congratulations Bevan and Kylee! Other than that there were water games, there was a carrousel, there was some shooting going on, …
Hier zijn wat sfeerfoto’s. Ik heb wel geen foto van Bevan’s huwelijksaanzoek. Proficiat Bevan en Kylee! Buiten dat waren er waterspelletjes, er was een carrousel, er was wat geschiet aan de gang, …

And of course I gave the shooting a try. But I wasn’t able to hit the clay disc. And damn, that recoil! I expected it to be heavy, but it still startled me. I was prepared though, so it didn’t hurt me.
En natuurlijk probeerde ik het schieten uit. Maar ik was niet in staat een kleischijf te raken. En amai, die terugloop! Ik verwachtte dat het fel ging zijn, maar het had me nog steeds doen verschieten. Maar ik was voorbereid, dus het heeft me geen pijn gedaan.

I had a lovely day. It was a lovely Christmas. Although I didn’t really get into a Christmas mood because of the warm weather. The day ended with a beautiful sunset, while a large moon was rising. Of course photos can never really capture the moon like you can see it. But it was beautiful, above all those trees I had planted.
Ik had een fijne dag. Het was een fijne kerst. Al geraakte ik niet echt in kerststemming vanwege het warme weer. De dag eindigde met een mooie zonsondergang, terwijl er een grote maan opkwam. Maar natuurlijk kan je de maan niet op foto vastleggen zoals je ze in ‘t echt ziet. Maar het was mooi, boven al die bomen die ik had geplant.

In the evening Mike and I exchanged gifts. He gave me a mosquito/fly hat cover, two special water bottles and some fuel money. Thank you so much, Mike!
In de avond hebben Mike en ik cadeautje uitgewisseld. Hij heeft me een hoednetje gegeven tegen muggen en vliegen, twee speciale waterflessen en wat benzinegeld. Heel erg bedankt, Mike!

Almost time to leave Gayndah. Mike and I went out for dinner one of my last nights. We had a very nice night.
‘t Is bijna tijd om Gayndah te verlaten. Mike en ik gingen één van mijn laatste avonden uiteten. Het was een gezellige avond.

My last night I tried getting all my colleagues together for a last drink, but no one was able to make it. 😦 But maybe it was for the best, packing went very slowly. I felt like setting my suitcase on fire more than once. So my mood swings kind of looked like this:
Mijn laatste avond probeerde ik al mijn collega’s samen te krijgen voor een laatste drink, maar niemand kon komen. 😦 Maar dat was misschien beter, want inpakken ging erg traag. Meer dan eens wou ik mijn koffer in brand steken. Mijn moodswings zagen er ongeveer zo uit:

But eventually I got this all packed. Hooray!
Maar uiteindelijk heb ik dit allemaal ingepakt gekregen. Hoera!

The next day I said goodbye to Mike and popped over to Bevan and Kylee’s real quickly to say goodbye and off I went! (With my travelbuddy Snorlax! Yes, my inner child came to the surface when I saw Snorlax in Bundy.)
De volgende dag nam ik afscheid van Mike en sprong ik nog even binnen bij Bevan en Kylee om vlug afscheid te nemen en weg was ik! (Met mijn reisgenootje Snorlax! Ja, mijn innerlijke kind kwam naar boven toen ik Snorlax zag in Bundy.)

I’m in Brissy now.
Ik ben nu in Brissy.

. M

Advertisements

2 thoughts on “Goodbye Gayndah!

 1. Mom says:

  Een mooie periode afgesloten 😊. Dankjewel voor ons cadeautje, is echt super! Het nieuwe jaar komt korter bij. Daarna begint alweer een nieuwe reis. Goede reis en hopelijk zie je weer mooie dingen en ontmoet je leuke mensen. 💋💋💋 mam en papa

  Like

 2. Annie . says:

  Weer mooie kiekjes en verhalen waarvoor dank .
  Wij wensen u een fijn vervolg van uw avontuur samen met uw vriendje snorlax .
  Ik vind u zo dapper om weer onbekende oorden op te zoeken maar dat is uiteindelijk wel de bedoeling denk ik . Ook voor u een geweldig 2016 !!! xxx

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s