Goodbye Gayndah!

We’ll start with some pretty creepy crawlers. A Christmas beetle and a butterfly.
We starten met wat mooie kriebelige beestjes. Een kerstkever en een vlinder.

I wish you all a late Merry Christmas! Strange they have Christmas decoration like ours here in Australia. It has not been adjusted to the temperatures over here.
Ik wens jullie nog een late prettige kerst! Vreemd dat ze kerstdecoratie zoals bij ons hebben hier in Australië. Het is niet aangepast aan de temperaturen van hier.

I want to thank Rosemarie for this lovely card. It’s my favourite so far!
Ik wil Rosermarie bedanken voor dit prachtige kaartje. Het is tot nu toe mijn favoriet!

This is my last Gayndah update. I’ve housesat one last time. This time I made french toast with my freshly baked bread. Yummy! Very good!
Dit is mijn laatste Gayndah update. Ik heb een laatste keer gehuiszit. Dit keer had ik verloren bood gemaakt met mijn versgebakken brood. Yummy! Erg lekker!

And my mom was curious what the pig looked like. Since she had heard and read about it, but had never seen a picture of it. So here it is.
En mijn mama was nieuwsgierig naar hoe het varken eruit zag. Aangezien ze er al van gehoord en over gelezen had, maar nog nooit een foto ervan had gezien. Dus hier is ‘ie.

Kylee had decorated the house very beautifully.
Kylee had het huis erg mooi versierd.

And I found some lovely Christmas lights when driving around town in the evening. There aren’t many people with a Christmas spirit though.
En ik heb wat leuke kerstverlichting gevonden toen ik ‘s avonds door het dorp reed. Er zijn niet veel mensen in kerststemming.

Speaking of Christmas, I had sent my parents an envelope that contained their Christmas present. They opened it while facetiming me, it was a lot of fun. I had bought them tickets for a Wim Mertens concert. I hope they’re happy with their gift. Later that day I facetimed with my mothers side of the family. They were all together for Christmas. So good to hear everyone!
Nu we het over kerst hebben, ik had mijn ouders een envelop opgestuurd dat hun cadeautje bevatte. Ze hebben het geopend terwijl ze met me facetimede, het was erg leuk. Ik had hen tickets gekocht voor een concert van Wim Mertens. Ik hoop dat ze blij zijn met hun cadeau. Later die dag heb ik gefacetimed met mama’s kant van de familie. Ze waren allemaal tezamen voor kerstmis. Fijn om iedereen te horen!

One of the weekends before Christmas I went to see Christmas Carols by the river.
Eén van de weekenden voor kerst ben ik naar Christmas Carols gaan kijken bij de rivier.

Which ended with some fireworks. It was a nice night.
Het eindigde met wat vuurwerk. Het was een fijne avond.

Another weekend I went to Bundaberg with some friends. We saw a few reindeer cars. We decided that if we’d find the reindeer car set in the store we’d all buy it for our cars.
Een ander weekend ben ik naar Bundaberg geweest met enkele vrienden. We zagen er een aantal rendierauto’s. We besloten dat als we in de winkel een rendierset voor de auto vonden, we het allemaal zouden kopen voor onze auto’s.

And so we did. Here are all the Gayndah reindeer cars.
En dat deden we. Hier zijn alle Gayndah rendierauto’s.

For Christmas I was invited over at Bevan and Kylee’s. Look at their adorable entrance.
Voor kerst was ik uitgenodigd bij Bevan en Kylee. Kijk naar hun schattige inrit.

Bruno was dressed up nicely.
Bruno was mooi gekleed.

Here are some photos to capture the moments. I don’t have a photo of Bevan proposing though. Congratulations Bevan and Kylee! Other than that there were water games, there was a carrousel, there was some shooting going on, …
Hier zijn wat sfeerfoto’s. Ik heb wel geen foto van Bevan’s huwelijksaanzoek. Proficiat Bevan en Kylee! Buiten dat waren er waterspelletjes, er was een carrousel, er was wat geschiet aan de gang, …

And of course I gave the shooting a try. But I wasn’t able to hit the clay disc. And damn, that recoil! I expected it to be heavy, but it still startled me. I was prepared though, so it didn’t hurt me.
En natuurlijk probeerde ik het schieten uit. Maar ik was niet in staat een kleischijf te raken. En amai, die terugloop! Ik verwachtte dat het fel ging zijn, maar het had me nog steeds doen verschieten. Maar ik was voorbereid, dus het heeft me geen pijn gedaan.

I had a lovely day. It was a lovely Christmas. Although I didn’t really get into a Christmas mood because of the warm weather. The day ended with a beautiful sunset, while a large moon was rising. Of course photos can never really capture the moon like you can see it. But it was beautiful, above all those trees I had planted.
Ik had een fijne dag. Het was een fijne kerst. Al geraakte ik niet echt in kerststemming vanwege het warme weer. De dag eindigde met een mooie zonsondergang, terwijl er een grote maan opkwam. Maar natuurlijk kan je de maan niet op foto vastleggen zoals je ze in ‘t echt ziet. Maar het was mooi, boven al die bomen die ik had geplant.

In the evening Mike and I exchanged gifts. He gave me a mosquito/fly hat cover, two special water bottles and some fuel money. Thank you so much, Mike!
In de avond hebben Mike en ik cadeautje uitgewisseld. Hij heeft me een hoednetje gegeven tegen muggen en vliegen, twee speciale waterflessen en wat benzinegeld. Heel erg bedankt, Mike!

Almost time to leave Gayndah. Mike and I went out for dinner one of my last nights. We had a very nice night.
‘t Is bijna tijd om Gayndah te verlaten. Mike en ik gingen één van mijn laatste avonden uiteten. Het was een gezellige avond.

My last night I tried getting all my colleagues together for a last drink, but no one was able to make it. 😦 But maybe it was for the best, packing went very slowly. I felt like setting my suitcase on fire more than once. So my mood swings kind of looked like this:
Mijn laatste avond probeerde ik al mijn collega’s samen te krijgen voor een laatste drink, maar niemand kon komen. 😦 Maar dat was misschien beter, want inpakken ging erg traag. Meer dan eens wou ik mijn koffer in brand steken. Mijn moodswings zagen er ongeveer zo uit:

But eventually I got this all packed. Hooray!
Maar uiteindelijk heb ik dit allemaal ingepakt gekregen. Hoera!

The next day I said goodbye to Mike and popped over to Bevan and Kylee’s real quickly to say goodbye and off I went! (With my travelbuddy Snorlax! Yes, my inner child came to the surface when I saw Snorlax in Bundy.)
De volgende dag nam ik afscheid van Mike en sprong ik nog even binnen bij Bevan en Kylee om vlug afscheid te nemen en weg was ik! (Met mijn reisgenootje Snorlax! Ja, mijn innerlijke kind kwam naar boven toen ik Snorlax zag in Bundy.)

I’m in Brissy now.
Ik ben nu in Brissy.

. M

Flat Out

Last work update. My Gayndah chapter is almost over again. Most of the remaining time I’ve been raking out. Which can be a very painful job. Look at all these scratches!
Laatste werkupdate. Mijn Gayndah hoofdstuk zit er weer bijna op. Ik heb voornamelijk nog zitten harken. Dat kan een erg pijnlijke job zijn. Kijk maar naar al deze schrammen!

But being outside and seeing wildlife makes it all worth it! I see kangaroos, rosellas like this one (I have not been able to take a picture of it myself.),
Maar het buiten zijn en alle wilde beestjes zien, maakt het het allemaal waard! Ik zie kangoeroes, rosella’s zoals deze (Ik ben zelf niet in staat geweest er een foto van te maken.),

And once I even saw crows with red eyes. It was a very special moment.
En één keer zag ik zelfs kraaien met rode ogen. Dat was een erg speciaal moment.

We’ve also continued picking up rocks in the new lemon block.
We hebben ook verder stenen opgeraapt in de nieuwe citroenblok.

I got to drive the tractor and get rid of the rocks.
Ik mocht met de tractor rijden en de stenen dumpen.

Look how cool! I know I’m a little clumsy, but hey, it was my first time on that tractor.
Kijk hoe cool! Ik weet dat ik wat klungelig ben, maar hey, het was mijn eerste keer op die tractor.

Remember those trees we were transforming into lime trees? Well, the bags had been removed when the sticks started growing and now we put on a layer of wax on the stumps to protect them. This was the last step. They’re all set to grow into big lime trees now.
Herinner je je die bomen die we aan het transformeren waren tot limoenbomen? Wel, de zakken zijn verwijderd wanneer de stokjes begonnen te groeien en nu smeerden we de stronken in met een laagje was om ze te beschermen. Dit was te laatste stap. Ze zijn nu helemaal klaar om grote limoenbomen te worden.

After I finished raking out, I started thinning lime trees. For this job I got up even earlier. I started working at five in the morning. Therefore I could still see some of the sunrise. Very beautiful!
Nadat ik klaar was met het harken, begon ik limoenbomen uit te dunnen. Voor deze job stond ik nog vroeger op. Ik begon te werken om vijf uur in de ochtend. Daardoor kon ik nog een stuk van de zonsopkomst zien. Erg mooi!

With thinning I had to pull off bad fruit. There was a lot of hail damage.
Bij het uitdunnen moest ik slecht fruit verwijderen. Er was veel hagelschade.

There were also a lot of creepy crawlers in those trees.
Er waren ook veel griezelige kriebelbeestjes in die bomen.

Lastly I ended working on this orchard like I started, with planting trees. We had installed the irrigation a few weeks ago.
Ten slotte eindigde ik mijn werk op deze boomgaard zoals ik was begonnen, met het planten van bomen. We hadden de irrigatie een paar weken geleden geïnstalleerd.

My last two days existed of planting trees.
Mijn laatste twee dagen bestonden uit bomen planten.

My departure is getting closer. I bought myself a (according to Australians) “little” car. My first car that’s completely mine.
Mijn vertrek komt dichterbij. Ik heb mezelf een (volgens Australiërs) “klein” autootje gekocht. Mijn eerste auto die volledig van mij is!

It’s almost time to leave Gayndah. I’m getting nervous!
‘t Is bijna tijd om Gayndah te verlaten. Ik ben zenuwachtig aan ‘t worden!

. M

Lightning Skis

Finally! Another blog post! I know… I’ve just been so tired and have been doing a lot of things in the weekends. One of those things is water skiing. I’m not really waterskiing myself, but it’s a lot of fun to just relax on the boat and watch the others do it.
Eindelijk! Nog eens een blogpost! Ik weet het… Ik ben gewoon altijd zo moe en ik heb veel dingen gedaan in de weekends. Eén van die dingen is waterskiën. Ik ben zelf niet echt aan ‘t waterskiën geweest, maar het is fijn om gewoon te relaxen op de boot en te kijken naar hoe de anderen het doen.

But I did give it a try of course! It’s very hard to get out of the water though. Here are my first two attempts, the very first day.
Maar ik heb het natuurlijk geprobeerd! Het is wel erg moeilijk om uit het water te geraken. Hier zijn mijn eerste twee pogingen, de allereerste dag.

After those two attempts I wasn’t able to get out of the water at all. I have had some trouble with my toenail and it was hurting me too much. It felt like the water was going to rip off my toenail. It all started five years ago when I had lost the toenail. Long story short: it’s been a burden ever since and it has been operated on twice already. Now I had bumped that toe against my other foot in my sleep and the toenail became loose again. After the skiing I made an appointment with a podiatrist, since the doctor wasn’t any help. She cut it very short and I have to treat it for fungus for a year. Hopefully it’ll grow back a bit better now.
Na die twee pogingen geraakte ik niet meer uit het water. Ik had wat problemen gehad met mijn teennagel en het deed te fel pijn. Het voelde alsof het water mijn teennagel eraf zou trekken. Dit alles startte vijf jaar geleden wanneer ik de teennagel had verloren. Om een lang verhaal kort te maken: sindsdien is de nagel een last en er is al twee keer op geopereerd geweest. Nu had ik die teen tegen mijn andere voet gestoten in mijn slaap en daardoor kwam de teennagel weer los te zitten. Na het skiën had ik een afspraak gemaakt met een podoloog, aangezien de dokter geen enkele hulp was. Zij heeft de teennagel erg kort geknipt en ik moet het een jaar lang een schimmelbehandeling geven. Hopelijk groeit het dit keer wat beter terug.

After my toenail had been “fixed”, I gave it another try. This time I did it with a bar, so getting out of the water would be easier. It does give me less freedom to actually ski over the water, but it’s still a lot of fun.
Nadat mijn teennagel was “gefixt”, probeerde ik nog eens. Dit keer deed ik het met een baar, zodat ik gemakkelijker uit het water zou geraken. Het geeft me minder vrijheid om daadwerkelijk over het water te skiën, maar het is nog steeds heel plezierig.


So parents, we need a faster boat!
Dus ouders, we hebben een snellere boot nodig!

I’ve also been horseback riding. It was my first and also last time on a horse! I was so scared of falling off. A horse can cause serious injuries. Even though I enjoyed it, I was picturing bad scenarios the whole time. I didn’t feel like calling my parents to say I’d be on a plane home with a broken dorsal vertebra again. But I had been promised nothing would happen, that it’s a very calm horse. It was a nice spot to go for a ride. There were some Scottish cows with scary horns and I got to see a little willy wagtail nest, so cute!
Ik heb ook paard gereden. Het was mijn eerste en laatste keer op een paard! Ik was zo bang eraf te vallen. Een paard kan serieuze kwetsuren veroorzaken. Ook al heb ik ervan genoten, ik bleef constant erge scenario’s inbeelden. Ik had geen zin om mijn ouders te bellen om te zeggen dat ik weeral op het vliegtuig naar huis zat met een gebroken ruggenwervel. Maar ze hadden beloofd dat er niets zou gebeurden, dat het een erg rustig paard was. Het was een mooie plek om te gaan rijden. Er waren wat Schotse koeien met enge hoorns en ik kreeg een klein willy wagtail nestje te zien, zo schattig!

We went on top of a hill, where there’s a magnificent view. But when we went to the other side of the hill, it went wrong. The horse suddenly stopped moving. I immediately felt something was wrong. I was thinking of a snake. I could already see myself fall of, break a vertebra again and then get bitten by a deadly snake. Three birds flew up from the grass and the horse jumped away sideways. It was like it all went in slow motion. I could feel myself falling and I could tell I was going to fall straight onto my back. I tried putting my elbows lower than my back to break the fall. Luckily I succeeded doing that. But my back still got a hit. My lungs took a hit too, since I couldn’t breath for a split second. But everything’s ok, I’m just a little bruised. I did have the same annoying feeling in the same nerve as when I was recovering from my broken vertebra, but all is well again. 🙂 Apart from that, I did have a nice ride. I want to thank the family Huth for this nice experience. It’s sad I fell, but we couldn’t have done anything about that. It’s not anyone’s fault. 🙂 But yeah, first and last time I climbed on a horse. I don’t want to end up like Superman, it’s not worth it.
We gingen naar de top van een heuvel, waar er een prachtig uitzicht was. Maar toen we naar de andere kant van de heuvel gingen, liep het mis. Het paard stopte plots. Ik voelde onmiddellijk dat er iets mis was. Ik dacht al aan een slang. Ik kon mezelf al eraf zien vallen, mijn ruggenwervel weeral breken en vervolgens gebeten worden door een dodelijke slang. Drie vogels vlogen op vanuit het gras en het paard sprong zijwaarts weg. Het ging precies in slow motion. Ik voelde mezelf vallen en ik voelde dat ik recht op mijn rug zou landen. Ik probeerde mijn ellebogen lager dan mijn rug te krijgen, om de val te breken. Gelukkig slaagde ik daarin. Maar mijn rug kreeg toch nog een slag. Mijn longen kregen ook een klap, aangezien mijn adem voor heel even stokte. Maar alles is in orde, ik ben enkel een beetje gekneusd. Ik had wel weer hetzelfde vervelende gevoel in dezelfde zenuw als toen ik aan ‘t herstellen was van mijn gebroken ruggenwervel, maar alles is terug in orde. 🙂 Buiten dat gerekend, was het wel een leuke rit. Ik wil de familie Huth bedanken voor deze leuke ervaring. Jammer van de val, maar daar konden jullie niets aan doen. Het is niemands schuld. 🙂 Maar ja, eerste en laatste keer dat ik op een paard klim. Ik wil niet eindigen gelijk Superman, het is het niet waard.

I also went to a school fête (they pronounce it as fait). But it was cut short as it started storming pretty heavily and everyone had to go inside for their own safety. For the first time in my life I’ve seen big lightning bolts with multiple arms, it was amazing. And the thunder was so loud! I wasn’t able to catch the real cool ones on picture though. Other than that, I couldn’t decide which pictures I liked best, so here are all of them.
Ik ben ook naar een school fête geweest (zij spreken het uit als feit). Maar het werd stopgezet aangezien het vrij zwaar begon te stormen en iedereen naar binnen moest voor zijn eigen veiligheid. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik van die grote lichtflitsen gezien met meerdere armen, het was geweldig. En het gedonder was zo luid! Maar het is me niet gelukt om de echt coole op foto vast te leggen. Buiten dat kon ik niet kiezen welke foto’s ik het leukst vond, dus hier zijn ze allemaal.I also went to the art gallery a couple of times to play the piano. But I need a lot more practice, all my songs are full of mistakes again. 😦 But I will definitely pick it up again when I’m settled down somewhere and I will definitely take lessons again. I’ve got a few very difficult songs that I would really like to learn.
Ik ben ook een paar keer naar de kunstgalerij geweest om piano te spelen. Maar ik heb meer oefening nodig, al mijn liedjes zitten weer vol fouten. 😦 Maar ik pik het zeker terug op wanneer ik ergens settel en ik zal zeker terug lessen volgen. Ik heb enkele moeilijke liedjes die ik graag zou willen leren.

Currently I’m learning Nocturne Op. 9 No. 2 in E-Flat Major from Chopin.
Momenteel ben ik Nocturne Op. 9 No. 2 in E-Flat Major van Chopin aan ‘t leren.

It’s almost Christmas and Mike has been wanting a bigger toaster for quite some time now, so my parents and I wanted to give him one. I thought it’d be a good idea to give it with Christmas. But Mike’s toaster stopped working, so Santa had to come a little early.
Het is bijna Kerstmis en Mike wilde al voor een langere tijd een grotere toaster, dus mijn ouders en ik wouden hem eentje cadeau doen. Het leek me een goed idee om het met Kerst te geven. Maar Mikes toaster ging stuk, dus de kerstman kwam wat vroeger.

Mike was very happy with his new big toaster.
Mike was erg blij met zijn nieuwe grote toaster.

He wasn’t too happy about my new roomy though.
Hij was wel niet zo blij met mijn nieuw huisgenoot.

But in the meantime she has disappeared. My gecko’s are still alive and well, so she’s gone away. I hope Mike didn’t come up to kill her.
Maar ondertussen is ze terug verdwenen. Mijn gekko’s zijn nog steeds levend en wel, dus ze is weg. Ik hoop dat Mike niet naar boven is gekomen om haar te vermoorden.

Mike’s been very busy with his railway project. If you guys are interested to see what that is, here’s a website with some information and the possibility to support the project.
Mike is erg druk bezig geweest met zijn spoorwegproject. Als jullie geïnteresseerd zijn in wat het inhoudt, hier is een website met wat informatie en de mogelijkheid om het project te steunen.

https://www.gofundme.com/htbkqwbw

Hope to write you soon!
‘k Hoop jullie snel te schrijven!

. M