Late Halloween Post

Back to that saturday I went to the cricket game. I forgot to tell you guys some things. During the game I kept providing beer to Wazza and Bevan. Wazza was on fire, he was really into the game. He even kept on going after the game had finished. Apparently he was throwing rocks at Lex’ house in the middle of the night. He was drunk off his ass and was reliving the game. While throwing the rocks, he was calling out to the other team. Must have been very funny to see, except maybe for Lex and his family.
Terug naar de zaterdag dat ik naar de cricketmatch was geweest. Ik heb jullie een aantal dingen vergeten te vertellen. Gedurende de match bleef ik Wazza en Bevan van bier voorzien. Wazza ging helemaal op in het spel. Zelfs nadat de match was afgelopen, bleef hij doorgaan. Blijkbaar had hij in het midden van de nacht stenen zitten gooien tegen het huis van Lex. Hij was ladderzat en was de match aan het herbeleven. Terwijl hij stenen gooide, riep hij naar het andere team. Moet grappig zijn geweest, behalve misschien voor Lex en zijn familie.

Another thing I forgot to tell you. After the cricket game Bevan, Wazza and I went to the pub (Lex was being a party pooper) and a lot of young people from Gayndah were there. They were dressed up and drunk. They had gone to a Halloween party. I had missed out on it because of the cricket game. Too bad. But oh well, I’m happy I saw the cricket game. It was a new experience and even though I didn’t find it interesting to watch for that long (because it was interesting the first three hours or so), it did look like fun to play. Anyway, I had fun at the pub. For some reason a lot of people were swarming around me, haha! Here’s a photo of Bri and me. When she introduces me to others, she always says: “We’re sisters, she’s from the sister city!” She’s very nice! ūüôā
Nog iets dat ik vergeten had te vertellen. Na de cricketmatch zijn Bevan, Wazza en ik naar de pub gegaan (Lex was een party pooper) en er waren veel jongeren van Gayndah aanwezig. Ze waren verkleed en dronken. Ze waren naar een Halloween feestje geweest. Ik had dat gemist vanwege¬†de cricketmatch. Jammer. Maar ach, ik ben blij dat ik de cricketmatch heb gezien. Het was een nieuwe ervaring en ook al vond ik het niet interessant om er zo lang naar te kijken (want het was wel interessant de eerste drie uren of zo), het zag er wel leuk uit om te spelen. Hoe dan ook, het was leuk in de pub. Om een of andere reden zwermden er veel mensen rond mij, haha! Hier is een foto van Bri en mij. Wanneer ze me introduceert aan anderen, zegt ze altijd: “We zijn zussen, ze is van onze zusterstad!” Ze is een toffe! ūüôā

Back to work. After finishing the top work on one farm, we were going to¬†do¬†top work on another farm. But before we could do that, I had to cut off all the bags from the tree stumps. Australia had a pleasant Halloween surprise in store for me. When pulling one of the bags, I glimpsed something red inside. I took a closer look and I saw it was a redback (family of the American black widow). I was so excited! It was on my wish list to see a redback. I carefully cut open the bag, because I didn’t want to disturb her and then I took a break to look at her.
Terug naar ‘t werk. Nadat we het topwerk op √©√©n farm hadden gedaan, gingen we topwerk doen op een andere farm. Maar voordat we dat konden doen, moest ik alle zakken open snijden en van de boomstammen afhalen. Australi√ę had een leuke Halloweenverrassing voor me in petto. Wanneer ik aan √©√©n van de zakken trok, merkte ik iets rood op. Ik keek in de zak¬†en zag dat er¬†een roodrugspin in zat¬†(familie van de Amerikaanse zwarte weduwe). Ik was zo enthousiast! Het zien van een roodrugspin stond op mijn verlanglijstje. Ik sneed voorzichtig de zak open, want ik wou ze niet verstoren en daarna nam ik een moment om naar haar te kijken.

Look at her! She is such a beauty! I was in awe. Certainly one of the most beautiful spiders I’ve seen so far! And not aggressive at all. I thought she would’ve been more aggressive since she had an egg with her, but she just sat there in peace. I made her move a bit, came very close to actually touching her, but she never felt threatened and thus never threatened me. What a wonderful creature!
Kijk naar haar! Ze is zo’n schoonheid! Ik was vol ontzag. Zeker √©√©n van de mooiste spinnen die ik al heb gezien! En helemaal niet agressief. Ik dacht dat ze agressiever zou zijn aangezien ze een ei bij zich had, maar ze zat er erg vredig. Ik liet haar wat bewegen, kwam zeer dichtbij haar, ik kon haar bijna aanraken, maar ze voelde zich nooit bedreigd en dus heeft ze mij nooit bedreigd. Wat een prachtig wezen!

I saw a lot of spiders that day, like I said, it was a pleasant Halloween surprise. I saw heaps of the following spider. When I showed my picture to Wazza and Lex, they told me it’s probably a huntsman. One time I cut open a bag and one of those ran up my arm. I wasn’t scared of it, but the sudden fast movement did startle me. Crazy little fella!
Ik zag veel spinnen die dag, zoals ik al zei, het was een leuke Halloweenverrassing. Ik zag hopen van de volgende spin. Toen ik mijn foto aan Wazza en Lex toonde, vertelden ze me dat het waarschijnlijk een jachtkrabspin is. Eén keer toen ik een zak open sneed, liep er zo eentje over mijn arm omhoog. Ik was er niet bang van, maar de plotse snelle beweging had me wel doen verschieten. Klein, mal kereltje!

Another little fella I stumbled upon was a jewel spider. Very funky looking spider, with his shield with thorns. It was too small for my camera though, so I found you guys a nice picture of it online.
Een ander klein spinnetje dat ik tegenkwam was een austracantha minax (ik vond geen normale Nederlandse naam). Erg funky uitziend spinnetje, met zijn schild met doornen. Het was wel te klein voor mijn camera, dus ik heb voor jullie er online een mooie foto van gezocht.

After finishing the top work, I had to paint all the stumps to protect them. I saw lots of spiders again. This little fella came to admire my work. And not a single spider that I’ve seen, was aggressive. I don’t get why people dislike them so much. You really have to be bothering them before they will attack you. Ants on the other hand.. Those are the real creatures from hell, djeezes.. You just have to be near them or they go in attack mode! And those bites freakin’ burn! I cannot explain how much I hate freakin’ ants. Ask my parents, they were also attacked by a colony of ants.
Nadat het topwerk gedaan was, moest ik alle stammen verven om ze te beschermen. Ik zag weer veel spinnen. Dit klein spinnetje¬†kwam mijn werk bewonderen. En geen enkele spin die ik heb gezien, was agressief. Ik snap niet waarom mensen zo’n afkeer van ze hebben. Je moet ze al echt lastig vallen voor ze je zullen aanvallen. Mieren daarentegen.. Dat zijn de echte wezens van de hel, djeezes.. Je moet nog maar in de buurt staan of die gaan al in aanvalmodus! En die beten branden! Ik kan niet uitdrukken¬†hoe fel ik die verdomde mieren haat! Vraag maar aan mijn ouders, ook zij zijn aangevallen geweest door een kolonie¬†mieren.

I also saw this spider. I have no idea what kind of spider this could be. And no, I didn’t paint it white, it was already like that. I saw it while I was fertilizing the young trees we had planted.
Ik zag ook deze spin. Ik heb geen idee wat voor soort het is. En neen, ik heb haar niet wit geverfd, ze was al zo. Ik zag ze terwijl ik de jonge bomen die we hadden geplant, aan het bemesten was.

There, this was my Halloween update. Which means I still have got some catching up to do.
Ziezo, dit was mijn Halloweenupdate. Wat betekent dat ik nog wat in te halen heb.

Write you soon!
‘k Schrijf je snel!

. M

Advertisements