Busy Busy Busy and Tired

Back to work in Gayndah. It feels like a second home. Getting up early is now part of my daily routine. As is eating and falling asleep right after that. That’s why it took me so long to post this. 
Terug aan ‘t werk in Gayndah. Het voelt als een tweede thuis. Vroeg opstaan is nu een deel van mijn dagelijkse routine. Eten en meteen erna in slaap vallen is dat ook. Daarom dat ik er zo lang over heb gedaan dit te posten.

This time I didn’t have to worry about bins of fruit to sort/pack. This time those bins were filled with trees to plant.
Dit keer moest ik me geen zorgen maken over bakken met fruit om te sorteren/inpakken. Dit keer waren de bakken gevuld met bomen om te planten.

I’ve been planting a lot of trees. I think my team and I have planted approximately 2000 trees. We also had to prepare a block before planting the trees. It’s been a lot of work, but it’s nice to see the result. And I get to drive around in a little Kubota, super awesome!
Ik ben erg veel aan ‘t planten geweest. Ik denk dat mijn team en ik ongeveer zo’n 2000 bomen hebben geplant. We moesten ook een grond voorbereiden vooraleer we er bomen konden planten. Het was veel werk, maar het is fijn om het resultaat te zien. En ik mag rondrijden in een kleine Kubota, super leuk!

You can see the newly planted trees in the background.
Je kan de pas geplante boompjes zien op de achtergrond.

I have a great team. Phil, Wazza and Lex make my days pass by rather quickly with their silly jokes. I’m having heaps of fun at work. One of them wrote “Merel went Ferrell” on the Kubota. Haha!
Ik heb een geweldig team. Phil, Wazza en Lex laten mijn dagen snel voorbij gaan met hun dolle mopjes. Ik heb veel plezier op ‘t werk. Eén van hen schreef “Merel went Ferrell” op de Kubota. Haha!

I’ve also been picking,
Ik ben ook aan ‘t plukken geweest,

Raking out
Aan ‘t harken

And they’ve learned me how to drive a little tractor!
En ze hebben me geleerd met een kleine tractor te rijden!

I also sorted fruit again for a few hours. My back had not missed that. It immediately went into a lot of pain when I started sorting. It did not miss that position with that movement.
Ik heb ook weer fruit gesorteerd voor enkele uren. Mijn rug had dat niet gemist. Het kreeg meteen een pijnscheut toen ik begon te sorteren. Het had die houding en beweging niet gemist.

Housesitting was also part of the job. I was looking after all the animals. I really loved the chooks!
Huiszitten was ook deel van de job. Ik zorgde voor alle dieren. Ik vond de kippen echt leuk!

And while I was there, I tried to bake a bread. For a first attempt I did a good job, I think. I left the bread in the oven a little bit too long, but it still tasted great!
En terwijl ik daar was, heb ik geprobeerd een brood te bakken. Voor een eerste poging heb ik het goed gedaan, vind ik. Ik heb het brood een beetje te lang in de oven gelaten, maar het proefde nog steeds goed!

Next week we’ll probably brand some cows. I’m not sure if I’m looking forward to that.
Volgende week gaan we waarschijnlijk wat koeien brandmerken. Ik ben niet zeker of ik daar wel naar uitkijk.

Do you remember the frog I told you about when my parents were here? It sounded like it was in the bathroom, but we couldn’t find it. Well, I heard that noise everyday and eventually I had found it.
Herinner je je nog die kikker waarover ik vertelde toen mijn ouders hier waren? Het klonk alsof hij in de badkamer zat, maar we konden hem niet vinden. Wel, ik hoorde dat geluid iedere dag en uiteindelijk heb ik hem gevonden.

Only in Straya…
Enkel in Australië…

I also want to thank aunt Roos for the lovely letter and cards. It’s always fun to get mail! Cheers!
Ik wil ook tante Roos bedanken voor de leuke brief en de kaartjes. Het is altijd leuk om post te krijgen! Dankje!

. M

Advertisements

6 thoughts on “Busy Busy Busy and Tired

 1. Annie . says:

  Dag Merel , blij va u te horen .
  Jij begint op een echte aussie te lijken in uw doen en laten .
  Het lijkt mij ook hard werken op het veld en in de boomgaard .
  Respect meid jij doet het goed aan de andere kant van de wereld .
  Groetjes en tot de volgende .xxx

  Like

  • Ja, ‘t was echt hoog tijd dat ik nog eens iets postte! En nu ben ik toch zeker niet vergeten over mijn ouders in Sydney iets te schrijven!
   Ja, leuk hè! Ik probeer ook op zijn Australisch te praten, maar dat is toch wel heel moeilijk.
   ‘t Is hard werken, maar ik vind het wel leuk werk!

   Groetjes! xoxo

   Like

 2. Fred says:

  Merel vindt letterlijk een kikkerverstopping en proeft van het boerenleven. De woorden bloggen en tractor passen niet helemaal bij elkaar, maar toch fijn dat je nu en dan de tijd neemt om het thuisfront te laten meegenieten van jouw belevenissen.

  Like

 3. Natacha says:

  Leuk om nog eens iets van je te horen!
  Ik was al aan’t uitkijken naar nieuws😛😛, maar het is fijn om te horen dat het je goed gaat!!
  Fruit sorteren, boompjes planten, tractor rijden, brood bakken…je bent binnenkort van alle markten thuis 😃😃😃😃, je blijft verbazen!!!
  Ocharme die kikker, wel grappige foto 😂😂
  Groetjes en knuffels XXX

  Like

  • Sorry dat het zo lang duurt nu iedere keer!
   Maar het gaat zeker goed! 😉 Ik geniet van alle nieuwe ervaringen.

   De kikker heeft ondertussen zijn weg terug naar buiten gevonden! 😉

   Groetjes en knuffels! xxx

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s