Screaming Blackbird

In the morning we said goodbye to our screaming birds
In de ochtend namen we afscheid van onze schreeuwende vogels

and we took the ferry back to the mainland.
en namen we de ferry terug naar het vasteland.

We drove all the way to Airlie Beach. While driving, we saw a sand tornado. It was small, but still big enough to be impressive. I’m guessing it was about five meters high and had a diameter of a meter. I was too late to take a picture.
We reden helemaal naar Airlie Beach. Terwijl we reden, zagen we een zandtornado. Het was klein, maar nog steeds groot genoeg om indrukwekkend te zijn. Ik gok dat het ongeveer vijf meter hoog was en een diameter had van een meter. Ik was te laat om er een foto van te maken.

Airlie Beach is a lovely place. There’s more to do, there are more people etc. Also the Waterfront B&B was nice. Look at our nice view!
Airlie Beach is een fijne plaats. Er is meer te doen, er zijn meer mensen enz. Ook de Waterfront B&B was mooi. Kijk eens naar ons mooi uitzicht!

In the evening my parents went out and enjoyed themselves. There were multiple live guitar performances. I stayed in to work on my blog, so it would upload every day while we would be on a cruise the next few days (in case there is no interenet). We’ll be sleeping on a boat for three nights. I really hope I won’t get sick or something. But I was very excited, I had never been on a cruise before!
‘s Avonds gingen mijn ouders uit en hebben ze zich geamuseerd. Er waren meerdere live gitaarperformances. Ik bleef binnen om aan mijn blog te werken, zodat er iedere dag iets zou uploaden terwijl we op cruise zouden zijn de volgende paar dagen. We zullen drie nachten op een boot slapen. Ik hoop echt dat ik niet ziek word of zo. Maar ik vind het erg spannend, ik ben nog nooit op cruise geweest!

The next day felt a bit long. Our boat would leave at half past seven in the evening and we couldn’t do a late check out. So we had to amuse ourselves all day long without having a place where we could recuperate.
De volgende das voelde wat lang aan. Onze boot zou om half acht in de avond vertrekken en we konden niet laat uitchecken. Dus we moesten ons de hele dag amuseren zonder een plaats te hebben waar we even konden bekomen.

We went to take a look at our boat. I kept asking my mom if it was a real cruise, she kept saying yes, but she probably didn’t know I meant to ask if it was a cruise with one of those gigantic cruise ships. Which it wasn’t. It was a small boat with thirty passengers. 
We gingen eens naar onze boot kijken. Ik bleef mijn mama vragen of het een echte cruise was, ze bleef zeggen van wel, maar ze begreep waarschijnlijk niet dat ik bedoelde te vragen of het een cruise was met zo’n gigantisch cruiseschip. En dat was het niet. Het was een kleine boot met dertig passagiers.

We visited the market. You could ride a camel on the beach, there was a guitar band with a didgeridoo, there was lots of fruit, jewelry, … I bought my parents a souvenir. A nice little wooden platypus that fits into their room (it already has some wooden animals in it). While writing this, I’m thinking of the picture I didn’t take (and now it’s already wrapped up). Sorry guys! 🙂
We bezochten de markt. Je kon er op een kammeel rijden op het strand, er was een gitaarband met een didgeridoo, er was veel fruit, juwelen, … Ik had een souvenir voor mijn ouders gekocht. Een leuk klein houten vogelbekdier dat in hun kamer (waar al wat houten dieren staan) past. Terwijl ik dit schrijf, denk ik aan de foto die ik niet heb genomen (en nu is het al helemaal ingepakt). Sorry mannen! 🙂

Funny how they didn’t sell hobby horses but hobby kangeroos.
Grappig hoe ze geen hobbelpaarden maar hobbelkangoeroes verkochten.

After what seemed to be an eternity, we were able to go onto the boat. It was already dark. I thought it was a bit weird to leave at night, but well…
Oh, I have a better picture of the boat, by the way. It was the one on the right.

Na wat een eeuwigheid leek te zijn, konden we eindelijk aan boord gaan. Het was al donker. Ik vond het een beetje vreemd om ‘s avonds te vertrekken, maar ja…
Oh, ik heb trouwens een betere foto van de boot. Het was de rechtse.

Yep, I was shocked too. My parents laughed their ass off.
Jep, ik was ook geschokt. Mijn ouders hebben zich doodgelachen.

This is what our cabins looked like. Because we were booked in separately (because the travel agent didn’t include me into the trip at first), I had to share my room with three other people. Which was stupid, because we found a few couples that were staying in a three person room. They could’ve easily switched with my parents. But we’re guessing the crew didn’t know we belonged together. Oh well, I did have really nice roomies.
Zo zagen onze cabines eruit. Omdat we apart ingeboekt waren (omdat de reisagent mij eerst niet in de trip had opgenomen), moest ik mijn kamer delen met drie andere mensen. Wat stom was, want we vonden een aantal koppels die in een driepersoonskamer verbleven. Zij hadden gemakkelijk kunnen wisselen met mijn ouders. Maar we veronderstellen dat de bemanning niet wist dat we samen hoorden. Achjah, ik had wel heel lieve kamergenoten.

I have no idea what to expect from this boat trip! 😀
Ik heb geen idee wat ik moet verwachten van deze boottocht! 😀

. M

Advertisements

One thought on “Screaming Blackbird

 1. natacha says:

  Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook naar de witte boot aan’t kijken was :-))))
  Maar de cabines zien er toch wel oké uit!
  Een mis begrepen (en toch wel een beetje stom )situatie omzetten naar iets positief, chapeau Merel !!
  Ik wens jullie alle 3 stevige “zeemansbenen” :-))))))))))))

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s