Cassowary Fever

After a delicious breakfast, Licuala has the best breakfast so far, there he was! The cassowary and his two chicks! So exciting! And we saw him two more times during the rest of the day.
Na een heerlijk ontbijt, Licuala heeft het beste ontbijt tot nu toe, was hij er! De kasuaris en zijn twee jongen! Zo betoverend! En we zagen hem nog twee keer gedurende de rest van de dag.

As you might see, my eyelids and eyebrows are very red. Because my eyes had an allergic reaction to the sunblock, I didn’t put sunblock on them while on the boat. Neither did I put on a hat or sunglasses, so they got burnt. I’m happy it’s not as visible in photos as it is in real life. I also have a sunburn under my hair. 😦 So from now on I try to avoid the sun in my face and on my head as long as everything is sensitive and everything is healing. So if you see me with a cap and sunglasses, this is the reason.
Zoals je misschien kan zien, zijn mijn oogleden en wenkbrauwen erg rood. Omdat mijn ogen een allergische reactie hadden op mijn zonnecrème, had ik er geen zonnecrème meer op gedaan terwijl we op de boot waren. Ik heb ook geen hoed of zonnebril opgezet, dus zijn ze verbrand. Ik ben blij dat het niet zo zichtbaar is op foto’s zoals het in het echt is. Ik ben eveneens verbrand onder mijn haar. 😦 Dus vanaf nu probeer ik de zon te vermijden in mijn gezicht en op mijn hoofd zolang het gevoelig is en zolang het aan het genezen is. Dus als je me met een pet en zonnebril ziet, dit is de reden.

When we went for a little walk, we were talking about all the animals we’ve seen so far. My dad said: “What haven’t we seen yet? An iguana.” A few minutes later we see a goanna! My mom and I had already walked passed it, but when my dad did, it moved away. Because of that, my dad was able to see it. We all got a good look at it. I hope you can see it in the photo on the bottom left.
Toen we een kleine wandeling gingen maken, waren we aan ‘t praten over alle dieren die we tot nu toe hebben gezien. Mijn papa zegt: “Wat hebben we nog niet gezien? Een leguaan.” En een paar minuten later zien we een varaan! Mijn mama en ik waren hem al voorbij gewandeld, maar wanneer mijn papa dat deed, bewoon hij. Daardoor was mijn papa in staat hem te zien. We hebben er allen goed naar kunnen kijken. Ik hoop dat je hem kan zien in de foto links beneden.

After the walk, we relaxed and swam at the swimming pool of the the B&B. You can see that my eyes look terrible. I look like I’m blind. Well, I put sunblock on them again. Because of the sunburn around the eyes and on the eyelids, I wanted to protect them again. I thought I’d only have a mild allergic reaction. Last time my eyes were uncomfortable, but I wasn’t in pain (yet). This time it got worse because I left it on longer. My eyes started to burn like crazy. And this time 20 minutes had passed, so the sunblock became waterproof. I  couldn’t rinse it off. I was not able to keep my eyes open, my vision was blurry and I wasn’t even able to cry to keep my eyes hydrated and I really wanted to cry, that’s how much it burned. I’ll be more careful from now on, imagine going blind because of something stupid like this!
Na de wandeling, hebben we gerelaxt en gezwommen aan het zwembad van de B&B. Je kan zien dat mijn ogen er verschrikkelijk uitzien. Ik lijk wel blind. Wel, ik had terug zonnecrème op mijn ogen gedaan. Doordat ik was verbrand rond mijn ogen en op mijn oogleden, wou ik ze terug beschermen. Ik dacht dat ik enkel een milde allergische reactie zou krijgen. De laatste keer waren mijn ogen wat oncomfortabel, maar ik had (nog) geen pijn. Dit keer werd het erger omdat ik het er langer op had laten zitten. Mijn ogen begonnen te branden gelijk gek. En dit keer waren er al 20 minuten gepasseerd, dus het was waterbestendig geworden. Ik kon het niet afspoelen. Ik was niet in staat mijn ogen open te houden, mijn zicht was wazig en ik was zelfs niet in staat om te wenen om mijn ogen gehydrateerd te houden en ik wou echt wenen, zo fel brandde het. Ik zal vanaf nu voorzichtiger zijn, stel u voor dat je blind wordt door zoiets stom!

While we were at the pool, the cassowary came by two more times. Because of the stupid allergic reaction I wasn’t even able to look at it properly! 😦 The rest of the day we didn’t really do anything. We had a nice evening with the other guests in the living area. They were all Dutch.
Terwijl we aan het zwembad waren, kwam de kasuaris nog twee keer voorbij. Door mijn stomme allergische reactie was ik niet eens in staat er fatsoenlijk naar te kijken! 😦 De rest van de dag hebben we niet echt iets gedaan.We hadden een fijne avond met de andere gasten in de leefruimte. Ze waren allemaal Nederlandstalig.

The next morning we got another delicious breakfast. I really loved that you can order a hash borwn. Hmm, so good! And then I waited for the cassowary. He normally comes somewhat after eight o’clock, but he didn’t. It was getting late and we had to pack. It was time to check out. I was very sad, I really wanted to see the cassowary and the chicks one last time. When we almost had to leave, my dad suddenly said: “There he is!” I was so happy! This time I took the risk and went down. I really wanted a picture close to the cassowary. He should be used to humans. Look how close I got! I think I could’ve gone closer, but it’s still a wild animal AND it has babies, so better not take too many risks. I’m so happy with this experience.
De volgende ochtend kregen we nogmaals een heerlijk ontbijt. Ik hield er echt van dat je hier aardappel rösti’s kon bestellen. Hmm, zo lekker! En dan wachten op de kasuaris. Hij komt normaal ietsje na acht, maar dat deed hij niet. Het was laat aan het worden en we moesten inpakken. Het was tijd om uit te checken. Ik was erg droevig, ik wou de kasuaris en zijn jongen echt nog een laatste keer zien. Wanneer we bijna moesten vertrekken, zijn mijn vader plots: “Daar is hij!” Ik was zo blij! Dit keer nam ik het risico en ging ik naar beneden. Ik wou echt een foto dichtbij de kasuaris. Hij zou gewoon moeten zijn aan mensen. Kijk hoe dichtbij ik ben geraakt! Ik denk dat ik nog dichterbij kon, maar het is en blijft nog steeds een wild dier EN het heeft jongen, dus ik nam beter niet te veel risico. Ik ben zo blij met deze ervaring.

Mission Beach should be called Cassowary Beach. They’ve got signage everywhere, multiple statues etc. The animal is like a holy creature.
Mission Beach zou Cassowary Beach genoemd moeten worden. Ze hebben overal borden, meerdere standbeelden enz. Dit dier lijkt een heilig wezen.

I also fell in love with it and bought this cute little pin.
Ik ben er ook verliefd op geworden en heb deze leuke pin gekocht.

Next stop is Magnetic Island. On the way we stopped for a refreshment at TYTO Wetlands. Pretty place.
De volgende halte is Magnetic Island. Ondeweg stopten we voor een drankje bij TYTO Wetlands. Mooie plaats.

In Townsville we took the ferry to Magnetic Island. We arrived at a very new accommodation, it had opened this year. It had a very nice pool, but it was our least favorite.
In Townsville namen we de ferry naar Magnetic Island. We arriveerden bij een erg nieuwe accommodatie, het was dit jaar pas geopend. Het had een erg mooi zwembad, maar het was ons minst favoriete.

This is the Island with the biggest population of koalas. The Island has approximately 800 koala’s in the wild. Hopefully we can see one or a few.
Dit is het eiland met de grootste populatie koala’s. Het eiland heeft ongeveer 800 koala’s in het wild. Hopelijk zien we er eentje of enkele.

. M

Advertisements

4 thoughts on “Cassowary Fever

 1. Annie . says:

  Maar Merel toch , verzorg uw zonnebrand maar goed en speciaal uw ogen !
  Wat leuk dat jullie de kasuaris zo dichtbij gezien hebben , wat een ervaring .
  Ik heb al altijd van de kasuaris gehouden , ik ken hem nochtans alleen van TV .
  Een fantastische vogel doe daar het vogelbekdier en de zeekoe bij en mijn top 3 is klaar . Jullie hebben de tijd van uw leven zo te zien en wij mogen mee genieten waarvoor dank . Dikke knuffel aan u drietjes van ons tweetjes .

  Like

  • Heb het goed laten rusten, het gaat al veel beter. En ik bescherm ze nu goed van de zon met een pet, zonnebril of een hoedje.

   Het is inderdaad een heel uniek beestje, ben zo blij hem gezien te hebben!

   Zeekoe was normaal aanwezig tijdens een ander snorkelavontuur (moet nog aan bod komen in de blog), maar we zijn ze jammer genoeg niet tegengekomen.

   Knuffels!

   Like

 2. natacha says:

  Magnetic Island, dan gaan we waarschijnlijk mooie foto’s in het verschiet hebben van het National Park met z’n kilometers aan wandelwegen of gaat het luieren worden onder een kokosnootpalm met een duikje in het blauwe heldere water???
  Hoop dat je ogen al beter zijn om al dat moois tot je te nemen :-)))))
  Have fun!!! XXXXXXXXXXX

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s