Image

The Aquarium Life

Apparently a cassowary walks through Licuala’s garden every day. Too bad we had to leave before it passed by. We were going to do the Big Mama Sailing. On the clump was this warning. Hopefully we won’t see those while snorkeling.
Blijkbaar wandelt er iedere dag een kasuaris door de tuin van Licuala. Jammer genoeg moesten we vertrekken voor hij was gepasseerd. We gingen de Big Mama Sailing doen. Op de kade was er deze waarschuwing. Hopelijk zien we die niet tijdens het snorkelen.

Here we are on the boat, excited to go see the Great Barrier Reef.
Hier zijn we op de boot, enthousiast om de Great Barrier Reef te zien.

Ready to go into the water, which was nice and warm.
Klaar om in het water te gaan, dat lekker warm was.

Like my mom said: “It’s like swimming in an aquarium.”
Zoals mijn mama zei: “Het is alsof je in een aquarium zwemt.”

Shark! No, no, it’s my dad.
Haai! Neen, neen, het is mijn papa.

And of course I took some photos of all of us under water.
En natuurlijk nam ik wat foto’s van ons allen onder water.

It was a wonderful experience. Tired and satisfied I climbed back onto the boat after an hour, only to hear that was only part one. We would snorkel somewhere else a second time. But first we got a nice meal.
Het was een geweldige ervaring. Moe en tevreden klom ik terug aan boord na een uur, enkel om te horen dat dit het eerste deel was. We zouden ergens anders nog een tweede keer snorkelen. Maar eerst kregen we een lekkere maaltijd.

The second time I put on a wetsuit. The reef was a little deeper, so the water would be a little colder. And this time I wanted to try to find a shark, because my mom had see one the first turn. I’m so jealous! She’s the only one that saw one that day.
De tweede keer deed ik een wetsuit aan. Het rif was iets dieper, dus het water zou iets kouder zijn. En dit keer wou ik proberen een haai te vinden, want mijn mama had eentje gezien de eerste keer. Ik ben zo jaloers! Ze is de enige die eentje gezien heeft die dag.

The little blue fish were the prettiest.
De kleine blauwe visjes waren het mooist.

It was a different kind of reef, but also very pretty. I didn’t find a shark though. 😦
Het was een ander soort rif, maar ook erg mooi. Ik vond wel geen haai. 😦

At night we went to the Garage to eat pizza, but it was not a good pizza. They put barbecue sauce on their pizza in stead of tomato sauce. A pizza is not supposed to taste sweet!? We did enjoy the live guitar performance.
‘s Avonds gingen we naar de Garage om pizza te eten, maar het was geen goede pizza. Ze doen barbecuesaus op hun pizza in plaats van tomatensaus. Een pizza hoort niet zoet te smaken!? We hebben wel van de live gitaar performance genoten.

Behind the guitarist there was a map. It’s funny how most Australian maps have Australia in the centre. We’ve seen it so often now.
Achter de gitarist was er een kaart. Het is grappig hoe de meeste Australische kaarten Australië in het midden hebben. Dat hebben we nu al regelmatig gezien.

Tomorrow I’ll see a cassowary again! I can’t wait!
Morgen zie ik nog eens een kasuaris! Ik kan niet wachten!

. M

Advertisements