Platyleech

Our second day in Rose Gums we did the waterfall track. The last track of Rose Gums. I had to go first, because my mom had walked into some hanging branches with sharp needles. I was able to see them, so that way I could warn her.
Onze tweede dag in Rose Gums deden we de waterval wandeling. De laatste wandeling van Rose Gums. Ik moest voorop, want mijn mama was al een paar keer tegen hangende takken aangewandeld met scherpe naalden. Ik kon ze zien, dus op deze manier kon ik haar waarschuwen.

Before the waterfall there was the Ring of Giants. My parents already have a picture of them on a giant bench. Now they can add this picture of them on a giant chair to the collection.
Voor de waterval was er de Ring of Giants. Mijn ouders hebben al een foto van hun op een gigantische bank. Nu kunnen ze deze foto van hun op een gigantische stoel aan de collectie toevoegen.

Down at the waterfall my dad and I were spared from the leeches, but my mom wasn’t. She had one on her sock. She said to quickly make a photo when it gets to her leg. Luckily we were always quick to get them off. Another couple we met, didn’t notice and they had big fat leeches on their legs when they got back to their treehouse.  
Beneden bij de waterval bleven mijn papa en ik gespaard van de bloedzuigers, maar mijn mama niet. Ze had er één op haar sok. Ze zei om snel een foto te maken wanneer het op haar been zou zitten. Gelukkig waren we altijd snel met ze weg te doen. Een ander koppen dat we ontmoet hebben, merkte het niet en zij hadden grote, dikke bloedzuigers op hun benen wanneer ze terug in hun boomhut aankwamen.

When making our way up, back to our tree house, I saw a snake again. And it saw me at the same time. I think it was bathing in the sun. We startled each other and the snake fled into the long grass. So I didn’t get a good look at it. My parents didn’t even see it. My dad has only seen a glimpse of its tail, that’s it.
Wanneer we terug omhoog gingen, terug naar onze boomhut, zag ik weer een slang. En ze zag mij tegelijkertijd. Ik denk dat ze aan het zonnebaden was. We verschoten elkaar en de slang vluchtte het lange gras in. Dus ik heb er niet goed naar kunnen kijken. Mijn ouders hadden ze zelfs niet gezien. Mijn papa zag enkel een glimp van de staart, meer niet.

After the walk we decided to relax the rest of the day. We would go for a swim in Lake Eacham, a crater filled with water. On our way over there we stopped at Peterson Creek again. This time there was a platypus. Woohoo! Our second platypus. And there was also a turtle (top left on photo after photo with spider). We walked down the creek and over there was another platypus! And this time we could watch it very closely. We also found a big spider. Its body was at least 10 cm (comparable to the length of my iPhone 4S), but you can’t really tell on the photo.
Na het wandelen besloten we de rest van de dag te relaxen. We zouden gaan zwemmen in Lake Eacham, een krater gevuld met water. Onderweg stopten we nog eens bij Peterson Creek. Deze keer was er een vogelbekdier. Woohoo! Ons tweede vogelbekdier. En er was ook een schildpad (top links op foto na de foto met de spin). We wandelen verder langs de beek en daar was nog een vogelbekdier! En dit keer konden we van erg dichtbij kijken. We vonden ook een grote spin. Haar lichaam was wel zeker 10 cm (vergelijkbaar met de lengte van mijn iPhone 4S), maar je kan het niet echt zien op de foto.

And on our way back to the car I almost stepped on a snake. It’s so strange how you don’t see them until you almost step on them. And this one was huge! It was crossing the pavement. On the photo it has its mouth open. It was yawning or something while gliding into the bush. But seriously, that was a looong and big snake! It didn’t even fit into my photo! And when I moved backwards to get it to fit into my picture, it would disappear in the background.
En op de terugweg trapte ik bijna op slang. Het is zo raar hoe je ze niet ziet, totdat je er bijna op trapt. En dit was thans een gigantische! Ze was het pad aan het oversteken. Op de foto heeft ze haar mond open. Ze was aan het gapen ofzo terwijl ze het struikgewas ingleed. Maar serieus, dat was een laaange en dikke slang! Ze paste zelfs niet op mijn foto! En als ik naar achteren ging om ze in mijn foto te doen passen, verdween ze in de achtergrond.

My parents are so lucky to see this many snakes in the wild in such a short amount of time.
Mijn ouders hebben zoveel geluk om zoveel slangen in het wild te zien op zo’n korte tijd.

It was a very hot day, we were very happy to go swim in Lake Eacham. And every thime I take a photo there, my GoPro takes a blurry picture (we also made a little stop here on our way to Rose Gums). Like it’s too hot and too moist to take sharp pictures.
Het was een erg hete dag, we waren blij te gaan zwemmen in Lake Eacham. En iedere keer ik een foto daar neem, neemt mijn GoPro ze wazig (we waren er ook even gestopt op onze weg naar Rose Gums). Alsof het te heet en te vochtig is om een scherpe foto te nemen.

The water was very cold. Because it’s a crater, it’s very deep and thus the water can’t heat up easily. Getting into the water was a slow process.
Het water was erg koud. Omdat het een krater is, is het erg diep en kan het water niet gemakkelijk opwarmen. In het water geraken was dus een traag proces.

Half an hour later.
Een halfuur later.

Another half hour later. Finally.
Nog een halfuur later. Eindelijk.

Let’s enjoy the water and nicely dry up in the sun.
Laten we van het water genieten en fijn opdrogen in de zon.

It was a very nice day!
Het was een erg leuke dag!

. M

Advertisements