Kangaroo Tree Fire

Our first morning in Rose Gums we went to the owner’s house. They feed the birds every morning. The table was full of king parrots and lorikeets. There were so many king parrots! I didn’t expect that, because you almost never hear or see them. After the bird feeding we went to a spot where the owners had built a little cage. Here they feed the smallest kangaroo species, the musky rat kangaroo (it can’t hop though). It only lives in that piece rainforest. The cage keeps the bush turkeys away, otherwise they’d chase the little kangaroo away. The little kangaroo is small enough to come into the cage and eat the corn. At some point we had two little kangaroos in the cage, which was very special. Normally they live alone and chase others away (and one of them did start doing that after a while).
Onze eerste ochtend in Rose Gums gingen we naar de eigenaars hun huis. Zij voederen de vogels iedere ochtend. De tafel zat vol koningsparkieten en lori’s. Er waren zo veel koningsparkieten! Dat had ik niet verwacht, want je hoort of ziet ze bijna nooit. Na het voederen van de vogels gingen we naar een plaats waar de eigenaars een kleine kooi hadden gebouwd. Hier voederen ze de kleinste kangoeroe soort, de muskuskangoeroerat (ze kan wel niet springen). Ze leeft enkel in dat deeltje regenwoud. De kooi houdt de boskalkoenen buiten, anders zouden ze de kleine kangoeroe wegjagen. De kleine kangoeroe is klein genoeg om in de kooi te komen en de maïskorrels te eten. Op een bepaald moment haden we twee kleine kangoeroes in de kooi, dat was erg speciaal. Normaal leven ze alleen en jagen ze anderen weg (en na een tijd begon eentje dat ook te doen).

After feeding the animals we fed ourselves. We had a nice breakfast on our pretty patio.
Na het voederen van de dieren, voedden we onszelf. We hadden een fijn ontbijt op ons mooi terras.

Today we had planned some animal spotting. We went to a little pond about which we’ve been told there are always platypus at dawn and dusk. My dad felt lucky, so we stopped during the day. And yes, there was a platypus in it! We had to use our binoculars though, to see it properly. We couldn’t get on the property to get closer. It was a private property. But we saw one! 😀 We then went to a tea plantation. Tree kangaroos hang out on their property very often. When driving into the driveway, we saw a few people looking at the trees and taking photographs. Yes! They’re here! So yes, we got to see tree kangaroos, three of them. The photo’s are a bit blurry because I had to zoom in a lot to make them recognizable. I hope you can see them well enough. 🙂
Vandaag hadden we wat dieren spotten gepland. We gingen naar een klein meer waarover werd verteld dat er bij schemering altijd vogelbekdieren zijn. Mijn papa had een goed buikgevoel, dus we stopten er gedurende dag. En ja, er was een vogelbekdier! We moesten onze verrekijkers wel gebruiken om ze degelijk te kunnen zien. We konden het terrein niet op om dichterbij te geraken. Het was een privaat terrein. Maar we zagen er één! 😀 Dan gingen we naar een theeplantage. Boomkangoeroes hangen regelmatig rond op hun terrein. Wanneer we hun oprit inreden, zagen we enkele mensen naar de bomen kijken en foto’s nemen. Yes! Ze zijn er! Dus ja, we hebben boomkangoeroes te zien gekregen, drie stuks. De foto’s zijn wat wazig omdat ik veel moest inzoomen om ze herkenbaar te maken. Hopelijk kan je ze goed genoeg zien. 🙂

We also drank a cup of tea and visited the tea factory. It would be a bit rude to go onto their property and not show any interest in their plantation and their factory. Their peppermint mixed with green tea was delicious. 
We dronken ook een kop thee en bezochten de theefabriek. Het zou een beetje onbeleefd zijn om op hun terrein te gaan en geen interesse te tonen in hun plantage en hun fabriek. Hun munt gemixt met groene thee was heerlijk.

There, we saw all the animals we wanted to see today. Very fullfilled we started the Millaa Millaa Waterfall Circuit, which also pleased my parents. The waterfalls exceeded their expectations, since my parents were expecting them to be smaller.
Ziezo, we zagen alle dieren die we wouden zien vandaag. Heel tevreden startten we aan het Millaa Millaa Waterfall Circuit, dat mijn ouders ook erg behaagde. De watervallen stegen boven hun verwachtingen uit, aangezien mijn ouders verwachtten dat ze veel kleiner zouden zijn.

After Millaa Millaa we went back to our treehouse. We made one last stop in Malanda for a waterfall, but it was just a small one. Oh, this morning we’ve been told that the male bush turkeys are displaying themselves with their yellow collar. And we’ve seen plenty of those today. Here’s a photo of one. You can only see them like this once a year. They built a nest and seduce the ladies with their yellow collar to use their nest.
Na Millaa Millaa gingen we terug naar onze boomhut. We maakten een laatste stop in Malanda voor een waterval, maar het was maar een kleintje. Oh, deze ochtend werd ons verteld dat de mannelijke boskalkoenen aan het paraderen zijn met hun gele lel. En we hebben er zo veel gezien vandaag. Hier is een foto van eentje. Je kan ze maar één keer per jaar zo zien. Ze bouwen een nest en verleiden de vrouwtjes met hun lel om hun nest te gebruiken.

At night it cools down a lot, so we fired up the wood stove. It was nice and cozy and my mom really loves it. Here she is, near the stove with her beer. Happy as can be.
‘s Nachts koelt het nogal af, dus we staken de houtkachel aan. Het was fijn en gezellig en mijn mama houdt er erg van. Hier is ze, bij de kachel met haar biertje. Zo blij als maar kan zijn.

The animal encounters will continue tomorrow.
De dierenontmoetingen gaan morgen verder.

. M

Advertisements