MS DOS Paradise

Like you might have noticed in the previous blog post, our tent had a bath tub. And it had been ages since I was able to take a bath. My last bath was in Belgium. So first thing I did in the morning was take a bath. Sweet mother of god, it felt like heaven.
Zoals jullie misschien al hadden gemerkt in de vorige blogpost, had onze tent een bad. En het was al een eeuwigheid geleden dat ik nog eens een bad had kunnen nemen. Mijn laatste bad was in Belgiƫ. Dus het eerste dat ik deed in de ochtend was een bad nemen. Allemachtig, het voelde hemels.

After a good bath (me) and a good run (my father) we explored the Wetlands. We walked around the lagoon.
Na een goed bad (ik) en een goede looppartij (mijn vader) gingen we de Wetlands verkennen. We wandelden rond het meer.

We crossed some water via some planks, saw a couple of termite mounts, saw different kinds of nature etc.
We staken water over via planken, zagen enkele termietenheuvels, zagen verschillende soorten natuur etc.

Before we left the lodge, we saw the male emu with the chicks again. I was very happy about that. They are so adorable!
Voor we de loge verlieten, zagen we de mannelijke emoe met de kuikens nog eens. Ik was daar erg blij om. Ze zijn zo schattig!

Then we went on our way to Rose Gums, where we would sleep in a tree house. I think my mom was happy to go to the next destination. Even though we had a fancy tent, my mom acted like she was sleeping in the bush, in the middle of a deadly snakes’ and spiders’ nest, without any protection. Anyway, on to Rose Gums. On our way we stopped at Peterson Creek in Yungaburra where there are supposed to be platypus all the time. But we couldn’t see any. šŸ˜¦ Right before arriving on the property of Rose Gums, there was this strange tree. It made me think of trees from old MS DOS video games. The trees in those games were quite angular as well.
Dan gingen we op weg naar Rose Gums, waar we zouden slapen in een boomhut. Ik denk dat mijn mama blij was om naar de volgende bestemming te gaan. Al hadden we een fancy tent, mijn mama deed alsof ze sliep in de wildernis, in het midden van een slangen- en spinnennest, zonder enige bescherming. Hoe dan ook, verder naar Rose Gums. Onderweg stopten we bij Peterson Creek in Yungaburra waar zogezegd altijd vogelbekdieren zitten. Maar we konden er geen zien. šŸ˜¦ Vlak voor we arriveerden op het terrein van Rose Gums, stond er een vreemde boom. Het deed me denken aan oude MS DOS videospelletjes. De bomen in zulke spelletjes waren ook vrij hoekig.

Rose Gums is absolutely stunning. Even though the tree house wasn’t really a tree house like expected, it was amazing.
Rose Gums is werkelijk beeldschoon. Al was de boomhut niet echt een boomhut zoals verwacht, het was geweldig.

It was enormous! We had a whole house to ourselves and it was so pretty, I wish I could take it home and live in it. It even had a jacuzzi!
Het was enorm! We hadden een heel huis voor onszelf en het was zo mooi, ik wou dat ik het mee naar huis kon nemen en erin kon wonen. Het had zelfs een jacuzzi!

After moving in, we did the creek walk to try to spot some platypus. But there weren’t any. We did encounter some leeches. We each had a few on our legs, yuk!
Na het intrekken, deden we de beekwandeling om te proberen vogelbekdieren te spotten. Maar er waren er geen. We kwamen wel bloedzuigers tegen. We hadden er elk een paar op onze benen, yuk!

After the walk, we went to the actual rose gum, an enormous eucalyptus tree. Hoping to stumble upon the cassowary that had been seen over there earlier that day.
Na de wandeling, gingen we kijken naar de daadwerkelijke rose gum, een enorme eucalyptusboom. Hopende dat we de kasuaris tegen het lijf zouden lopen die daar eerder die dag gezien was.

In the late afternoon we had a dinner reservation at the Rose Gums restaurant. The food was magnificent. First time ever that my steak had been cooked the way I asked. Bellissimo!
In de late namiddag hadden we een reservatie bij het Rose Gums retaurant. Het eten was magnifiek. De aller eerste keer dat mijn steak gebakken was zoals ik had gevraagd. Bellissimo!

To finish our day, we soaked in the jacuzzi. Perfect!
Om onze dag te beƫindigen, hebben we in de jacuzzi gelegen. Perfect!

. M

Advertisements