Duck Terrorists

After a short stop in Port Douglas (nice little town), we went to the Jabiru Safari Lodge, located within the Mareeba Wetlands. This is the place where we’d sleep in a tent. When we arrived, we saw an emu (a female apparently). Here are my parents with that emu in the background. And after checking in we saw daddy emu with the chicks. Yay! Baby birds! ❤
Na een korte stop in Port Douglas (leuk klein stadje), gingen we naar de Jabiru Safari Lodge, gelegen in de Mareeba Wetlands. Dit is de plaats waar we in een tent zouden slapen. Wanneer we arriveerden, zagen we een emoe (een vrouwtje blijkbaar). Hier zijn met ouders met de emoe in de achtergrond. En na het inchecken zagen we papa emoe met de kuikentjes. Yay! Baby vogeltjes! ❤

It’s funny how we constantly bump into people we’ve met before. We’re all doing a similar trip with the same travel agent. Here in Jabiru I met a couple that my parents had met their first day before I had arrived. Same story with Ingeborn, we met her the first day and she has been staying in the same B&Bs so far. We see her almost every day, she has become a good friend.
Het is grappig hoe we constant mensen tegenkomen die we al ontmoet hebben. We doen allen ongeveer dezelfde trip met dezelfde reisagent. Hier in Jabiru heb ik kennisgemaakt met een koppel dat mijn ouders op hun eerste dag al ontmoet hadden voor ik arriveerde. Hetzelfde verhaal met Ingeborn, we hebben haar de eerste dag ontmoet en ze verblijft tot nu toe in dezelfde B&B’s. We zien haar bijna iedere dag, ze is een goede vriend geworden.

Outside the reception I spotted a lizard! A frilled one! So cool, I’ve been saying (even to Roberto) I wanted to see one of those. Too bad it didn’t want to show us his collar. But it did run away after a while and that was also amazing to see. So incredibly funny!
Buiten de receptie spotte ik een hagedis! Met een kraag! Zo cool, ik had al gezegd (zelfs tegen Roberto) dat ik er zo eentje wou zien. Jammer dat hij ons zijn kraag niet wou laten zien. Maar hij liep na een tijdje wel weg en dat was ook geweldig om te zien. Zo ongelofelijk grappig!

Owner Margaret showed us the way to our tent. It’s a very cozy tent. If sleeping in tents would always be like this, I would camp more often!
Eigenaar Margaret toonde ons de weg naar onze tent. Het is een erg gezellige tent. Als slapen in tenten altijd zoals dit zou zijn, zou ik vaker kamperen!

The reception, where you can eat and have a drink, was also very nice. The view was magnificent and the ceiling was full of little swallow nests, which of course I loved!
De receptie, waar je kan eten en iets drinken, was ook erg mooi. Het uitzicht was magnifiek en het plafond zat vol zwaluwnestjes, wat ik natuurlijk fantastisch vond!

Beautiful Wetlands! Here we are, waiting for our boat trip on the water.
Prachtige Wetlands! Hier zijn we, wachtend op onze boottocht over het water.

It was very relaxing, with a lot of interesting information.
Het was erg relaxend, met veel interessante informatie.

On the second photo you can see Ingeborn, next to my dad, sipping her drink.
Op de tweede foto kan je Ingeborn zien, naast mijn papa, aan haar drankje nippend.

After the boat trip, owner Greg took us for a ride in a jeep. Which was also a lot of fun!
Na de boottocht, nam eigenaar Greg ons mee voor een ritje in een jeep. Wat ook erg leuk was!

The jeep had a funny sticker.
De jeep had een grappige sticker.

While driving, my parents saw their first kangaroos and wallabies in the wild.
Tijdens het rijden, zagen mijn ouders hun eerste wilde kangoeroes en wallaby’s.

We also saw a lot of birds (duh!), including black cockatoos. I immediately heard them and warned everyone that they were near. Greg told us that we’d probably catch up with them because they would go for a drink, and so we did. Along the way, Greg also found a turtle shell.
We zagen ook veel vogels (duh!), inclusief zwarte kaketoes. Ik hoorde ze onmiddellijk en waarschuwde iedereen dat ze dichtbij waren. Greg vertelde ons dat we ze waarschijnlijk nog zouden inhalen omdat ze iets gingen drinken en dat deden we. Onderweg vond Greg ook een schild van een schildpad.

After the ride we got a complementary drink and watched the sunset. While drinking, talking and laughing, two ducks decided to terrorize the place (in a good and funny way). They started walking around above our heads and started throwing leaves on us from the gutter. At some point a gecko jumped from the gutter to save itself and it fell right onto Ingeborn’s head. Then it jumped onto the floor and ran away. It was a hilarious moment! After that had happened, I was ready to photograph something falling on my mom’s head. She didn’t seem to notice the ducks were right above her, but nothing happened.
Na de rit kregen we nog een aanvullend drankje en keken we naar de zonsondergang. Tijdens het drinken, babbelen en lachen, besloten twee eenden de boel te terroriseren (op een goede en grappige manier). Ze begonnen boven onze hoofden te wandelen en begonnen blaadjes op ons te gooien vanuit de goot. Op een bepaald moment sprong een gekko uit de goot om zichzelf te redden en hij viel daarbij recht op Ingeborns hoofd. Vervolgens sprong hij op de grond en liep weg. Het was een hilarisch moment! Nadat dat gebeurd was, stond ik klaar om mama te fotograferen wanneer er iets op haar hoofd zou vallen. Ze merkte niet dat de eenden vlak boven haar zaten, maar er gebeurde niets.

Soon after the ducks appeared, Greg called them away and gave them some food.
Vlak nadat de eenden verschenen waren, riep Greg ze en gaf ze voedsel.

Here are some pictures of the beautiful sunset.
Hier zijn wat foto’s van de prachtige zonsondergang.

After the sunset there was a buffet. Since we were all Dutch, we all came through Travel Essence and because most of us had already met each other before (except for one German guy), they had prepared one long table for us, so we could all talk to each other. It was very nice.
Na de zonsondergang was er een buffet. Aangezien we allen Nederlandstalig waren, allen gekomen waren via Travel Essence en bijna allemaal elkaar al ontmoet hadden (behalve dan één Duitse man), hadden ze één lange tafel voor ons klaargezet, zodat we allen met elkaar konden praten. Het was erg gezellig.

And as a finishing touch there was a big camp fire. We gathered around and watched the stars.
En als kers op de taart was er een groot kampvuur. We verzamelden ons er omheen en keken naar de sterren.

Perfect ending for a perfect day.
Het perfecte einde voor een perfecte dag.

. M

Advertisements