Alza Il Tuo Casuario Piedi

First a photo for Roberto, in case he takesĀ another look at my blog. In Daintree there was the Big Barramundi. šŸ™‚ I have no idea if we saw it, I might have been sleeping, haha! :p
Allereerst een foto voor Roberto, voor moest hij mijn blog nog eens bekijken. In Daintree was er de Big Barramundi. šŸ™‚ Ik heb geen idee of weĀ dieĀ hebbenĀ gezien, ik was misschien aan ‘t slapen, haha! :p

This day we went to Cape Tribulation, where we did three walks. I also did those with Roberto. They’re so close to each other and yet so different. It’s nice to see the different kinds of rainforest. First we did the Jindalba Boardwalk, which had palms and ferns. Then there was the Marrdja Botanical Walk, which was mostly through mangroves. And finally the Dubuji Boardwalk, which was a combination of the two.
Vandaag gingen we naar Cape Tribulation, waar we drie wandelingen hebben gedaan. Ik had ze ook met Roberto gedaan. Ze liggen zo dicht bijeen en zijn toch zo anders. Het is fijn om de verschillende soorten regenwoud te zien. Eerst deden we de Jindalba Boardwalk, deze had palmen en varens. Dan was er de Marrdja Botanical Walk, deze was voornamelijk door mangroves. En uiteindelijk de Dubuji Boardwalk dat een combinatie was van de twee.

While driving from one walk to the next, we passed a creek. My mom yelled: “I saw a cassowary! I saw a cassowary! For real! A cassowary! Drive back!”. So my dad and I started screaming about what to do (the street was small and there was no space to park). He decided to take over the wheel, while I decided to run back. I was there in time and was able to take a good look. My dad only saw him for a few seconds, because he left the door open when he got out of the car to get behind the wheel. And because I didn’t get in and ran away, he wasn’t able to start driving right away. Luckily he still saw it. We were so happy! A cassowary in the wild! Wonderful!
Tijdens het rijden van de ene wandeling naar de andere, passeerden we een beek. Mijn mama riep: “Ik zag een kasuaris! Ik zag een kasuaris! Echt waar! Een kasuaris! Rij terug!”. Dus mijn papa en ik begonnen te roepen over wat we moesten doen (de straat was smal en er was geen plaats om te parkeren). Hij besloot om het wiel over te nemen, terwijl ik besloot om terug te lopen. Ik was er op tijd en heb er goed naar kunnen kijken. Mijn papa heeft hem maar enkele seconden gezien, want hij had zijn deur open gelaten wanneer hij uitstapte en achter het stuur kroop. En omdat ik niet in de auto stapte en wegliep, was hij niet in staat om meteen te beginnen rijden. Gelukkig zag hij hem nog. We waren zo blij! Een kasuaris in het wild! Wonderbaarlijk!

After the walks we relaxed on the beach at the Kulki Lookout, the actual Cape Tribulation. My mom didn’t trust the little holes in the sand. After half an hour she said with a dark mysterious voice: “I know what’s in those holes”. I was a bit scared.But then she showed me the pictures. It was just a little crab. Haha!
Na de wandelingen hebben we gerelaxt op het strand aan de Kulki Lookout, de eigenlijke Cape Tribulation. Mijn mama vertrouwde de kleine gaatjes in het zand niet. Na een halfuur zei ze met een duistere, mysterieuze stem: “Ik weet wat er in die gaatjes zit”. Ik was al een beetje bang. Maar dan toonde ze me de foto’s. Het waren maar gewoon kleine krabbetjes. Haha!

In the afternoon we went to the local bar and watched a live guitar performance. A young little fella that had an interesting and nice way of playing.
Namiddag gingen we naar de locale bar en hebben we naar een live gitaarperformance gekeken. Een jonge knaap die een interessante en leuke manier van spelen had.

It was a fantastic day. I’m so happy I saw a cassowary in the wild! A dream come true!
Het was een fantastische dag. Ik ben zo blij dat ik een kasuaris in het wild heb gezien! Een droom die uitkomt!

On our last day in Daintree we went to the Mossman Gorge. I, again, for the second time, but I didn’t mind. And now I was able to tell them to just walk and not take the bus, because it’s not so far from the starting point.
Onze laatste dag in Daintree zijn we naar de Mossman Gorge geweest. Ik, alweer, voor de tweede keer, maar dat vind ik niet erg. En nu wist ik te vertellen dat we gewoon konden wandelen en niet de bus hoefden te nemen, want het is niet zo ver van de startplaats.

We saw lots of big trees and my mom started noticing all the mushrooms after telling us that this would be the perfect climateĀ for mushrooms.
We zagen veel grote bomen en mijn mama begon de champignons op te merken nadat ze ons vertelde dat dit hetĀ ideale klimaat zou zijnĀ voor champignons.

During our walk it suddenly started to rain, very heavily. But the temperature didn’t drop, it was still warm. So we experienced a real ‘rainforest rain’, which was a funny experience.
Tijdens onze wandeling begon het plotseling te regenen, vrij zwaar. Maar de temperatuur daalde niet, het was nog steeds warm. Dus we hebben een echte ‘regenwoud regen’ meegemaakt, wat een leuke ervaring was.

And you really had to lift your feet up when walking on this track. Something to show the runners at home, my mom said. For the non-runners: because they always trip over the roots of the trees.
En je moest echt je voeten opheffen wanneer je op dit pad wandelde. Iets om aan de lopers thuis te tonen, zei mama. Voor de niet-lopers: omdat ze regelmatig over wortels van bomen struikelen.

Like Roberto taught me (’cause we also tripped now and then):
Zoals Roberto me leerde (want wij struikelden ook wel eens):

Alza il tuo piedi!

. M

Advertisements