Image

Allemaal Beestjes Zoveel Beestjes

This day we woke up early. Not only because of the kookaburra we hear every day, but also because we had to. We were going on a little boat trip to spot birds and other wildlife. It was very nice. We went down Daintree River, had to duck to go under a little bridge, looked around with our binoculars and had to be back in time to go under the same little bridge or the water level would have been too high.
Deze dag werden we vroeg wakker. Niet enkel door de kookaburra die we iedere dag horen, maar ook omdat we moesten. We gingen een boottochtje maken om vogels en andere dieren te spotten. Het was erg leuk. We voeren op Daintree River, moesten bukken om onder een brugje door te gaan, keken in het rond met onze verrekijkers en moesten op tijd terug zijn om onder hetzelfde brugje te gaan, want anders zou het waterpeil te hoog zijn geweest.

We, or actually the guide, spotted a lot of animals. We first got to see a crocodile, which was very cool! It was swimming along the edge of the river, but when we got closer it dived under water. We also got to see two water dragons and two snakes. One of the snakes sunbathing on a branch, the other one was just peeping from its little hole.
We, of eigenlijk de gids, hebben veel dieren gespot. Eerst kregen we een krokodil te zien, wat erg cool was! Hij was langs de rand van de rivier aan het zwemmen, maar wanneer we dichterbij kwamen dook hij onder. We kregen ook twee lesueurs wateragamen te zien en twee slangen. Een van de slangen was aan het zonnebaden op een tak, de ander kwam piepen uit zijn holletje.

And of course we saw a whole lot of birds! But those are almost impossible to photograph with the cameras I have. So I apologize for not having pictures of those. They were very pretty though. 🙂
En natuurlijk zagen we heel veel vogels! Maar het is bijna onmogelijk om daar foto’s van te maken met de camera’s die ik heb. Dus ik verontschuldig mij voor het niet hebben van foto’s. Ze waren thans erg mooi. 🙂

After the early boat trip, we got some breakfast. Hm, it is so good to finally eat bacon and eggs again! So delicious! And the view was nice too, since the B&B is in a piece of the rainforest.
Na de vroege boottocht, kregen we wat ontbijt. Hm, het is zo fijn om nog eens spek met ei te eten! Zo heerlijk! En het uitzicht was ook mooi, aangezien de B&B in een stukje regenwoud ligt.

Then we went to look for a waterfall nearby, but after driving the wrong way too often, we decided to give up. The waterfall was located on a private property and the gate was very easy to miss. We did see some special flowers on our way. Anyway, we went for a walk in Mossman instead. That was quite boring. There’s not a lot to see or do in the centre of Mossman. But my mom did enjoy a meal, while my dad and I enjoyed a refreshment. Swallows were flying over our head in the meantime, which was very pleasant! I love little birdies!
Dan gingen we naar een waterval in de buurt zoeken, maar na meerdere keren verkeerd te zijn gereden, besloten we om op te geven. De waterval bevond zich op een privaat terrein en de poort was heel gemakkelijk voorbij te rijden. We zagen wel wat speciale bloemen onderweg. Hoe dan ook, we gingen in de plaats daarvan wandelen in Mossman. Dat was vrij saai. Er is niet veel te zien of te doen in het centrum van Mossman. Maar mijn mama heeft wel van een maaltijd genoten, terwijl papa en ik van een verfrissing genoten. Ondertussen vlogen er zwaluwen over onze hoofden, dat was erg plezierig! Ik houd van vogeltjes!

We then went back to the B&B for a swim. One of the owners had heard that pineapple is my favorite fruit, so she showed me a pink little pineapple. Look how cute! Oh and I threw in some more photos of the little sunbird.
We gingen terug naar onze B&B om te zwemmen. Eén van de eigenaars had gehoord dat ananas mijn favoriete fruit was, dus ze toonde me een kleine roze ananas. Kijk hoe leuk! Oh en ik heb er nog wat foto’s van het honingzuigertje bij gedaan.

For dinner we went to a beautiful restaurant in Daintree at the Eco Lodge. My parents have tried kangaroo (I also took a bite) and even though they liked it, my mom does not want to eat it again for some reason.
Voor het avondeten gingen we naar een prachtig restaurant in Daintree bij de Eco Lodge. Mijn ouders hebben er kangoeroe geprobeerd (ik heb ook een hapje genomen) en alhoewel ze het lekker vonden, wil mijn mama het om een of andere reden niet meer eten.

Again, it was such a beautiful restaurant!
Alweer, het was zo’n prachtig restaurant!

When we got back, the owner had some animals to show us. She had found a rhinoceros beetle (which can make a very scary hissing sound!), there were two large green frogs inside and there were two bandicoots in the yard. Trish told me I could get very close to the bandicoots if moving quietly, since they are practically blind. I was very excited doing so.
Wanneer we terug kwamen, had de eigenaar wat beestjes om ons te tonen. Ze had een neushoornkever gevonden (die een erg eng sissend geluid kunnen maken!), er waren twee grote groene kikkers binnen en er waren twee buideldassen in de tuin. Trish vertelde me dat ik erg dichtbij de buideldassen kon geraken als ik stil bewoog, aangezien ze praktisch blind zijn. Dat deed ik erg enthousiast.

It’s amazing to see animals in the wild. I hope to see many more Australian animals that way! 😀
Het is geweldig om dieren in het wild te zien. Ik hoop nog veel Australische dieren zo te zien! 😀

. M

Advertisements