Croc Bird

After Cairns we made our way to Daintree. First we made a little stop at the Botanic Garden of Cairns. I hadn’t seen it the other time I was in Cairns. My dad didn’t enjoy it, he was eager to go see some crocodiles at Hartley’s Crocodile Adventure. In the Botanic Garden we saw another snake (first photo), my dad discovered it. We saw the other animals during the rest of the day. The lizard and little birdie in the nest were in the wild, the koala (that was awake! Wow!) was not.
Na Cairns zijn we op weg gegaan naar Daintree. Eerst maakten we een kleine stop bij de Botanic Garden van Cairns. Die had ik de vorige keer dat ik in Cairns was niet gezien. Mijn papa vond het niet leuk, hij was aan het verlangen om krokodillen te zien bij Hartley’s Crocodile Adventure. In de Botanic Garden zagen we nog een slang (eerste foto), mijn papa ontdekte ze. De andere dieren zagen we gedurende de rest van de dag. De hagedis en het kleine vogeltje in het nestje waren in het wild, de koala (die wakker was! Wow!) niet.

I know this joke doesn’t work in English, but if you literally translate garden hose from Dutch it’s garden snake. So my dad had found another snake. 😉
Mijn papa had dus een tuin-‘slang’ gevonden. 😉

Hartley’s Crocodile Adventure has a lot of crocodiles! I enjoyed watching them and enjoyed the park, even for a second time. The only disadvantage is the price, it’s a bit expensive.
Hartley’s Crocodile Adventure heeft veel krokodillen! Ik vond het fijn om naar ze te kijken en vond het park leuk, zelfs voor een tweede keer. Het enige minpunt is de prijs, het is een beetje duur.

My parents had their first kangaroo and wallaby encounter here in the park. Of course we gave them a pet.
Mijn ouders hadden hier in het park hun eerste kangoeroe en wallaby ontmoeting. Natuurlijk aaiden we ze.

We enjoyed the snake show, where we watched a snake devour a rat.
We genoten van de slangenshow, waar we een slang een rat zagen opslokken.

And we enjoyed the boat ride, where they make the crocodiles jump. But the first time I had a better guide. This one didn’t really give any good information. Most of the time he was singing and telling jokes.
En we genoten van de boottocht, waar ze krokodillen laten springen. Maar de eerste keer had ik een betere gids. Die van nu gaf niet echt goede informatie. Meestal was hij aan het zingen en moppen aan het vertellen.

The big crocodile on the first photo was one of the bigger ones in that pond. It looks like the crocs around that one are smaller, but those are actually the ones that are in all the other photos (to give you a better idea of how big the big one was).
De grote krokodil op de eerste foto was één van de grootste in die vijver. Het lijkt alsof de krokodillen er rond kleiner zijn, maar dat zijn eigenlijk diegenen die op alle andere foto’s staan (om je een idee te geven over hoe groot die grote was).

In the afternoon we arrived in Daintree. The B&B was quite nice. Our ‘room’ looked like a little apartment. The owners are very nice and have a lot of information about animals. They also had a little sunbird nest outside their window. It was absolutely adorable! (see first collage) The head is always visible when it’s in its nest.
In de namiddag arriveerden we in Daintree. De B&B was leuk. Onze ‘kamer’ leek op een klein appartement. De eigenaars zijn erg aardig en hadden veel informatie over dieren. Ze hadden ook een klein honingzuiger nestje vlak langs hun raam. Het was echt super schattig! (zie eerste collage) Het hoofdje is altijd zichtbaar als ze in haar nestje zit.

We walked through the village, which is very small. Even Gayndah is way bigger! 😀 We walked down to the river to see the crocodile warning sign. Yet another first for my parents.
We wandelden door het dorpje, dat erg klein is. Zelfs Gayndah is veel groter! 😀 We wandelden naar de rivier om het waarschuwingsbord voor krokodillen te zien. Alweer een nieuwe ‘voor het eerst’ voor mijn ouders.

To end our day, we watched the sunset.
Om onze dag te beëindigen, keken we naar de zonsondergang.

I hope I will be able to keep on posting from now on (one post each day).
Sorry for the delay, we haven’t had any internet the past days, since we’ve been sleeping in a tent, a tree house, …

Ik hoop dat ik vanaf nu kan blijven posten (één per dag).
Sorry voor de vertraging, we hebben de afgelopen dagen geen internet gehad, aangezien we hebben zitten slapen in een tent, een boomhut, …

Write you soon!
Schrijf je snel!

. M

Advertisements