Snake Falls and Bites

Reunited with the parents! It’s so wonderful to see them again and so lovely to explore things with them (even if it’s for the second time).
Herenigd met de ouders! Het is zo geweldig om ze terug te zien en het is zo heerlijk om dingen te ontdekken met hun (al is het voor de tweede keer).

Our first accommodation is absolutely gorgeous!
Onze eerste accommodatie is echt prachtig!

The first day we visited Cairns. I hadn’t seen the lagoon when I was here the first time. It’s very pretty.
De eerste dag bezochten we Cairns. Ik had de lagune nog niet gezien wanneer ik hier voor de eerste keer was. Het is erg mooi.

My dad is looking for a guitar to buy, so we visited a few shops. This one was the prettiest. But so far they’re a bit too pricy, even the second hand guitars.
Mijn papa is voor een gitaar aan ‘t zoeken, dus we hebben een paar winkels bezocht. Deze was het mooiste. Maar ze waren allemaal een beetje te prijzig, zelfs de tweedehands gitaars.

My dad was so happy when he saw wild parrots. This is the first one he saw up close, a cockatoo.
Mijn papa was zo blij wanneer hij wilde parkieten zag. Dit is de eerste die hij van dichtbij zag, een kaketoe.

Six months, I’ve been in Australia… And I have never properly seen a snake in the wild. It’s day two and with my parents I already see one! And I immediately get bitten!
Zes maanden ben ik al in Australië… En ik heb nog nooit fatsoenlijk een slang in het wild gezien. Het is dag twee en met mijn ouders zie ik er al eentje! En ik word al meteen gebeten!

No, no, just kidding, something else stung or bit me (twice). We don’t know what did it, but it wasn’t anything bad. Just a little pulsing blood for half an hour. 🙂 We saw the snake by the end of day two, while the bite was in the morning.
Neen, neen, grapje, iets anders heeft me gestoken of gebeten (twee keer). We weten niet wat het gedaan heeft, maar het was niets ernstig. Enkel een beetje pulserend bloed voor een halfuur. 🙂 De slang zagen we pas tegen het einde van dag twee, terwijl de beet in de ochtend was.

Day two we visited Kuranda. We had a nice walk there and we found the better version of crocs (the ugly ass shoes). Haha!
Dag twee bezochten we Kuranda. We hebben daar fijn gewandeld en we hadden een betere versie van de crocs gevonden (de über lelijke schoenen). Haha!

My folks with an Australian animal sign.
Mijn ouders met een Australisch dierenbord.

We went to the Barron Falls, which was a lot prettier now. When Roberto and I visited it, there barely was a waterfall.
We gingen naar de Barron Falls, die nu veel mooier was. Wanneer Roberto en ik die bezochten, was er amper een waterval.

Then and now. Maybe I have to come back in March, I think it’s on its prettiest then.
Toen en nu. Misschien moet ik in maart nog eens terugkomen, dan is ‘ie op z’n mooist denk ik.

My dad with a bush turkey, my mom with a (fake) snake, me with the fancy car. Little did we know that later that day we would see a real snake.
Mijn papa met een boskalkoen, mijn mama met een (nep) slang, ik met de chique auto. Wisten wij veel dat we later die dag een echte slang zouden zien.

Something else I hadn’t seen before. The Crystal Cascades with another waterfall.
Iets anders dat ik nog niet had gezien. De Crystal Cascades met nog een waterval.


On our way back we saw the snake crossing. We weren’t quick enough to take a picture while it was completely on the concrete. While my father and I were going a bit closer to take a look and to take a picture of it, my mom was yelling and panicking in the background. A girl that was walking in the other direction saw it too, looked very scared, turned around and walked away pretty fast. For her, the waterfall was not worth the risk of walking passed a snake.
Op onze terugweg zagen we de slang oversteken. We waren niet snel genoeg om een foto te maken terwijl het volledig op het beton was. Terwijl mijn vader en ik een beetje dichterbij gingen om te kijken en een foto te maken, was mijn mama op de achtergrond aan ‘t schreeuwen en panikeren. Een meisje dat in de andere richting aan het wandelen was zag het ook, keek erg bang, draaide zich om en wandelde vrij snel weg. Voor haar was de waterval het risico een slang te moeten passeren niet waard.

And you know how everything in Australia tries to kill you? My mom screamed when a little leaf fell onto her shoulder. Haha!
En je weet hoe alles in Australië je probeert te doden? Mijn mama schreeuwde toen er een klein blaadje op haar schouder viel. Haha!

The angry, dinosaur looking duck we saw while running was pretty scary though. It was this species, but a white one.
De kwade, dinosaurus uitziende eend die we tijdens het lopen zagen, was anders wel eng. Het was dit soort, maar een witte.

I’m looking forward to the rest of the trip!
Ik kijk uit naar de rest van de trip!

. M

Advertisements

6 thoughts on “Snake Falls and Bites

 1. Annie . says:

  Het ziet er allemaal geweldig uit en het is mooi om te zien hoe jullie samen genieten ! Wij genieten op afstand mee . Dikke knuffel aan jullie drietjes .

  Like

 2. natacha says:

  Idd leuk om al die blijde gezichten te zien!! Het weerzien zal deugd doen. Merel jij ziet er wel goed uit met dat blond 🙂
  Geniet van jullie tijd samen, dikke, dikke knuffel :-)))))

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s