Black Out Chicken Police

Apart from enjoying nice parks,
Naast het genieten van mooie parken,

cockatoos that wake you up in the morning
kaketoes die je in de ochtend komen wekken

and a Dutch movie (it was very weird to suddenly hear Dutch on TV. The commercial had confused me so much that I thought I had imagined hearing Dutch in the background.),
en een Nederlandstalige film (het was heel raar om plots Nederlands te horen op tv. De reclame ervan had me zo in de war gebracht dat ik dacht dat ik me had inbeeld dat ik Nederlands had gehoord op de achtergrond.),

I had found a job. I was some sort of mailman. But I didn’t do a lot of jobs. It paid very poorly and it was too heavy. 4000 flyers on your back is pretty heavy. I did like the job though. I really loved the walking and putting stuff in mailboxes. And I haven’t been bothered by any dog. Normally you always hear stories about mailmen encountering territorial dogs. I had seen no such dog, but I did encounter a territorial chicken. Haha! Oh and I saw a nice BMW old timer.
had ik een job gevonden. Ik was een soort van postbode. Maar veel opdrachten heb ik niet gedaan. Het betaalde zeer slecht en het was te belastend. 4000 flyers op je rug is vrij zwaar. Ik vond het thans wel een leuke job. Het wandelen en dingen in brievenbussen steken vond ik erg leuk. En ik heb geen last gehad van honden. Normaal hoor je altijd verhalen over postbodes die te maken krijgen met territoriale honden. Ik ben zo geen hond tegengekomen, maar wel een kip. Haha! Oh en ik kwam ook een mooie BMW old timer tegen.

After my first day of work I thought I deserved a nice snack. A well earned snack from the McDonalds. While I was enjoying my snack in peace, a woman started to scream. The boss of the McDonalds was holding her still and was yelling that the police were coming. Meanwhile she kept yelling that he should let her go. Curious, I listened to the story when the police had arrived. Apparently the woman had stolen a lot of money. I still wonder how and when it happened, because I didn’t notice anything and I was sitting right in front of the registers. Like six officers came and after talking and searching her bag for a long time, they left again. I have no idea if they have found the money or if it was a misunderstanding. I’m happy the chaotic moment ended well, because before I had heard about the money being stolen, I had heard the word ‘gun’. But they probably said something else. I remember hearing the word ‘gun’ in the sister township meeting in Gayndah too. Later I discovered they were saying ‘garden’ in stead of ‘gun’. And I know, it looks totally different when written down, but when spoken with the Australian accent, they are basically the same.
Na mijn eerste werkdag vond ik dat ik een lekkere snack had verdiend. Een welverdiende snack van de McDonalds. Terwijl ik daar rustig zat te genieten van mijn snack, begon een vrouw te schreeuwen. De baas van de McDonalds hield haar in bedwang en riep dat de politie ging komen. Ondertussen bleef zij roepen dat ze hem moest loslaten. Nieuwsgierig luisterde ik naar het verhaal toen de agenten arriveerden. Blijkbaar had de vrouw veel geld gestolen. Ik vraag me nog steeds af hoe en wanneer, want ik had helemaal niets gemerkt en ik zat vlak voor de kassa’s. Er zijn een stuk of 6 agenten gekomen en na lang gepraat te hebben en haar tas te hebben doorzocht, vertrokken ze weer. Ik heb geen idee of ze het geld gevonden hebben of dat het een misverstand was. Ik ben blij dat het chaotisch moment goed is afgelopen, want vooraleer dat ik het verhaal over het geld had gehoord, had ik het woord ‘gun’ gehoord. Maar dat zal uiteindelijk wel iets anders zijn geweest. Ik herinner me dat ik woord ‘gun’ ook vaak gehoord had tijdens de bijeenkomst in Gayndah in verband met het zustergemeenschap. Later ontdekte ik dat ze ‘garden’ zeiden in plaats van ‘gun’. En ik weet het, geschreven lijken die woorden helemaal niet op elkaar, maar uitgesproken met Australisch accent is dat bijna hetzelfde!

Walking through Sydney, I stumbled upon a bunch of beach chairs. It made me a little bit homesick. It reminded me of all the times that I watched 1000 Zonnen with my mom. Luckily I will see the old folks of mine soon! I’m really happy about that. Mom, dad, I will see you very soon! You are on your way as we speak. I wish you a good flight!
Door Sydney wandelend, stootte ik op een hoop strandstoelen. Het gaf me een beetje heimwee. Het deed me denken aan al die keren dat ik 1000 Zonnen keek met de mama. Gelukkig zie ik die twee oudjes van me binnenkort! Ik ben er heel erg blij om! Mama, papa, ik zie jullie binnenkort! Jullie zijn op dit moment onderweg. Ik wens jullie een goede vlucht!

My flatmates wanted to go out together during my last weekend. We also dragged our new housemate with us. She had barely moved in. Everybody put a lot of effort in looking good.
Mijn flatgenoten wouden mijn laatste weekend gezamenlijk uitgaan. We hadden ook onze nieuwe huisgenoot met ons mee gesleurd. Ze was nog maar amper ingetrokken. Iedereen had veel moeite gedaan om er mooi uit te zien.
 

We started the night in a cosy pizzeria, drank something in the bar next to it, went to a karaoke place and ended in some sort of disco bar.
We startten de avond in een gezellige pizzeria, dronken daarna wat in de bar ernaast, gingen naar een karaoke plaats en eindigden in een soort van discobar.

In the pizzeria they had forgotten to give me my change. Stupid me only realized that after an hour, when I was looking for it. I had to wait a very long time (because there were other people working there in the meantime), but eventually I got it back. In the bar we all played with the pinball machine. Even though I was the youngest, I was the only one who didn’t have to think about how it worked. The others had to look for the buttons to make the flippers move. After that we went to the karaoke, it was a lot of fun. They don’t have this kind of concept in Belgium, I think. It was a place where you can reserve a room with your friends, where you can go sing together for an hour (or longer if you pay more). Nice concept!
In de pizzeria waren ze vergeten mijn wisselgeld te geven. Stomme ik had dat pas na een uur door, wanneer ik ernaar aan het zoeken was. Ik heb lang moeten wachten (want ondertussen werkten er andere mensen), maar uiteindelijk heb ik het toch nog gekregen. In de bar speelden we allen met de flipperkast. Al was ik het jongst, ik was de enige die niet moest nadenken over hoe het werkte. De anderen moesten zoeken waar de knoppen zaten om de flippers te doen bewegen. Daarna gingen we naar de karaoke, het was erg leuk. Zo een concept hebben ze in België bij mijn weten niet. Het was een plaats waar je een kamer kon reserveren met je vrienden om dan daar een uur (of langer als je meer betaald) samen te gaan zingen. Leuk concept!

When we came home in the apartment, the lights didn’t go on. There’s also an Ukrainian guy living with us and he had apparently let the power go off. Some of us were home a little bit earlier and saw it happen (they hadn’t touched anything yet, only put down their bags). Apparently the Ukrainian guy came out of the bathroom, looked at them and went into the bedroom to go to sleep, like nothing had happened. We went to the fusebox ourselves, but nothing had switched off. So there was a bigger problem. In the morning the Ukrainian guy disappeared very quickly. We called the owner of the place and at night the problem finally got solved. We were without power for almost twenty hours! Apparently a switch from our apartment had turned off in the general fusebox of the whole building. Any who, I think it was nice and cosy to be without electricity for a while (like you can see, not everyone agrees on that).
Toen we terug kwamen in het appartement, ging het licht niet aan. Er woont ook nog een jongen uit Oekraïne bij ons en die had blijkbaar de stroom laten uitvallen. Enkelen van ons waren net iets eerder binnen gegaan en hadden het zien gebeuren (ze hadden zelf nog niets aangeraakt, enkel hun tas neergezet). Blijkbaar kwam de Oekraïense jongen uit de badkamer, keek naar hun en ging naar de slaapkamer om te slapen, alsof er niets gebeurd was. We zijn dan zelf maar naar de elektriciteitskast gegaan, maar niets was afgesprongen. Er was dus een groter probleem. In de ochtend heeft de Oekraïense jongen zich snel uit de voeten gemaakt. We hebben naar de huisbaas gebeld en ‘s avonds werd het probleem eindelijk opgelost. We zaten bijna twintig uur zonder stroom. Blijkbaar was er een schakelaar van ons appartement afgesprongen in de algemene elektriciteitskast van het gebouw. Hoe dan ook, het was wel gezellig om eventjes zonder elektriciteit te zitten (zoals je kan zien, was niet iedereen het daarmee eens).

Meanwhile seeing my parents again is coming very close! I’m starting to get nervous!
Ondertussen komt het weerzien van mijn ouders wel heel dichtbij! Ik begin al zenuwen te krijgen!

. M

Advertisements

2 thoughts on “Black Out Chicken Police

 1. Annie . says:

  Mooi verhaal Merel !
  Ja uw ouders komen eraan . Brigitte , Annick en ik zijn ze vanmorgen gaan uitwuiven . Geniet van uw samen zijn .
  Wij zijn benieuwd naar de volgende avonturen met u drietjes .
  Groetjes , Annie . x

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s