Big Kangaroo Cave

We went to Naracoorte. At the lobby of the museum there was this cool setup. But I think those aren’t real skeletons. Their museum also didn’t contain real animals. They were built to look like the animals that once lived there.
We gingen naar Naracoorte. In de lobby van het museum was er deze coole opstelling. Maar ik denk niet dat de geraamtes echt waren. Hun museum bevatte eveneens geen echte dieren. Ze waren gebouwd om te lijken op de dieren die er ooit leefden.

Apparently animals keep getting smaller through time. I also read this in the museum in Adelaide. Apparently it’s getting harder and harder for animals to survive and the smaller ones survive more easily because they need less food. I’m thinking that we humans are probably the cause of that. It’s too bad, big animals are so cool! Anyway, I thought the wombat is big nowadays (way bigger than I expected), but it used to be gigantic! Almost like an elephant! Lots of other Australian animals used to be a lot bigger!
Blijkbaar worden dieren steeds kleiner. Ik had dit ook al gelezen in het museum in Adelaide. Blijkbaar wordt het steeds moeilijker en moeilijker om te overleven en de kleinere overleven gemakkelijker omdat ze minder voedsel nodig hebben. Ik denk dat de mens waarschijnlijk de oorzaak hiervan is. Jammer, grote dieren zijn zo cool! Hoe dan ook, ik dacht dat de wombat dezer dagen al groot was (veel groter dat ik had verwacht), maar het was vroeger gigantisch! Bijna zo groot als een olifant! Veel Australische dieren waren vroeger veel groter!

Also the thing that turned into a kangaroo was huge! And ugly, thank god it evolved into something cuter.
Ook het ding dat veranderde in een kangoeroe was gigantisch! En lelijk, gelukkig evolueerde het in iets schattiger.

We also did a cave tour. There are a lot of little, pretty young caves around there. We chose to do the Blanche Cave tour. It was a very nice wet cave, but the guide didn’t really add anything to it. She looked like she was just exploring and enjoying the cave like a tourist herself. She had a little extra information, but it didn’t really feel like a guided tour. But it was a nice cave!
We deden ook een toer in een grot. Er waren veel kleine, vrij jonge grotten daar. We kozen om de Blanche Cave toer te doen. Het was een erg mooie natte grot, maar de gids voegde er niet echt iets aan toe. Het leek alsof ze zelf de grot verkende en ervan genoot zoals een toerist. Ze had een beetje extra informatie, maar het voelde niet echt als een toer met een gids. Maar het was een leuke grot!

We saw a few possums and a lot of micro bat clusters. On the picture on the bottom left is a possum that has been laying around there for more than twenty years. It’s nicely fossilizing. I really enjoy wet caves and this one had some nice collapsed parts where grass and plants started to grow.
We zagen een paar buidelratten en een hele hoop microvleermuisclusters. Op de foto linksonder is een buidelrat te zien die er al meer dan twintig jaar ligt te liggen. Het is mooi aan ‘t fossiliseren. Ik vond het echt een leuke natte grot en deze had een paar mooie ingestorte gedeeltes waar gras en planten startten te groeien.

After that Roberto went to the doctor. He got some cream and pills. Hopefully this will get it better soon.
Daarna ging Roberto naar de dokter. Hij kreeg wat crème en pillen. Hopelijk krijgt dit het snel beter.

. M

Advertisements

2 thoughts on “Big Kangaroo Cave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s