Jaws

At night it had been cold again. Every time I’d move around in my sleep, I’d wake up because of the cold and I would have to roll back into the same position just to be able to keep myself warm. It’s time to put on even more extra layers and some more socks. In the morning there was some fog.
‘s Nachts was het weer koud geweest. Elke keer ik bewoog in mijn slaap, werd ik wakker van de kou en moest ik terug in dezelfde positie rollen om mezelf warm te kunnen houden. Het is tijd om nog meer extra lagen aan te trekken en nog wat sokken. In de ochtend was er wat mist.

I really liked the road towards the park in the morning, when the fog started to go away. The mountains looked like they weren’t real, like they were drawn.
Ik vond de weg richting het park echt leuk in de ochtend, wanneer de mist aan het wegtrekken was. De bergen zagen eruit alsof ze niet echt waren, alsof ze waren getekend.

We went to Rawnsley Park and Flinders Ranges National Park. It was a nice, very different from the rest we’ve seen so far. It had kind of a Europe feeling, because of the different kind of vegetation. A lot of pine trees and such.
We gingen naar Rawnsley Park en Flinders Ranges National Park. Het was leuk, erg verschillend van de rest dat we tot dusver gezien hebben. Het had een soort van Europees gevoel, vanwege het ander soort vegetatie. Veel pijnbomen enz.

Somehow it gave me a Scotland feeling (lots of wind) and also New-Zealand, because there were many sheep. I imagine New-Zealand will look something like this.
Om een of andere reden gaf het me een Schotland gevoel (veel wind) en ook Nieuw-Zeeland, omdat er zoveel schapen waren. Ik beeld me in dat Nieuw-Zeeland er zo ongeveer zal uitzien.

There were nice views.
Er waren mooie uitzichten.

A lot of pretty mountains.
Veel mooie bergen.

We also did a walk to get to some Aboriginal art. Roberto is disappointed every time. He expects drawings like the ones they use to promote Aboriginal art, but it’s always just lines and basic stuff. So far he only like the art from Kakadu.
We hebben ook een wandeling gedaan om bij wat Aboriginal kunst te geraken. Roberto is iedere keer teleurgesteld. Hij verwacht tekeningen zoals diegene die ze gebruiken om Aboriginal kunst te promoten, maar ‘t is altijd maar gewoon wat lijnen en basisdingen. Tot zover vond hij enkel de kunst van Kakadu goed.

These national parks are mostly visited when it’s warmer. As a result of that, all the roadkill was quite old. We called it the skeleton road. We were confused by the following skeleton.
Deze nationale parken worden het meest bezocht wanneer het warm is. Als resultaat waren alle aangereden beestjes vrij oud. We noemden het de skeletweg. We waren verward door het volgende geraamte.

It’s from a kangaroo, you can see the paws, but I didn’t know that kangaroos have a jaw bone like that. What do they even need those two teeth in the front for?
Het van is een kangoeroe, je kan de pootjes zien, maar ik wist niet dat kangoeroes een kaakbeen zoals dat hadden. Waarvoor hebben ze die twee tanden van voor nodig?

We finished our day at the Arid Botanic Garden of Port Augusta, but it was very disappointing. I didn’t even bother taking a picture of it. For plant lovers it’s probably still a great place, but they didn’t try to make it fun and pretty to walk through like in other botanic gardens, so I didn’t like it so much.
We eindigden onze dag in de Arid Botanic Garden van Port Augusta, maar het was erg teleurstellend. Ik heb er zelfs geen foto van genomen. Voor plantenliefhebbers is het waarschijnlijk nog steeds een geweldige plaats, maar ze hebben hier niet geprobeerd het mooi en leuk te maken om door te wandelen zoals in andere botanische tuinen, dus ik vond het niet zo leuk.

The next day we drove to Port Lincoln. That day we just took a shower (it had been a long time again) and relaxed. I’m starting to get nervous for what I’ll do tomorrow. Here’s a little hint.
De volgende dag zijn we naar Port Lincoln gereden. Die dag hebben we enkel gedoucht (het was weer lang geleden) en gerelaxt. Het begint al een beetje te kriebelen voor wat ik morgen ga doen. Hier is een kleine hint.

It’s a childhood dream coming true! (I guess I was a weird kid)
Het is een kinderdroom die uitkomt! (Ik denk dat ik een raar kind was)

. M

Advertisements

2 thoughts on “Jaws

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s