Emu Mine Blower

We stayed the night somewhere on the border of Coober Pedy. In the morning we continued getting to the gas station with starting the car and the car shutting off. Even though it was slow, we made it!
We overnachtten ergens aan de rand van Coober Pedy. In de ochtend vervolgden we het starten en stilvallen richting tankstation. Ondanks dat het traag ging, hebben we het gehaald!

Coober Pedy is a little miners town. And everyone is trying to sell you opal. We went to the lookout and a Chinese guy called us into his shop, after he showed us his little mine shaft and told us he does all the mining himself. He told us he was from Hong Kong, showed us where it is on a map and then took us to his little shop. He kept telling us to buy souvenirs and kept making us offers: “buy two, get one fow fwee” (he couldn’t prenounce the r). But as soon as he discovered we weren’t going to buy anything he turned of the lights and chased us away by telling he wants to close the door. Roberto and I laughed when we were outside and the door was closed right behind us.
Coober Pedy is een klein mijnersdorpje. En iedereen probeert je opal te verkopen. We gingen naar de uitkijk en een Chinese man riep ons naar zijn winkeltje, nadat hij ons zijn kleine mijnschacht toonde en vertelde dat hij alles zelf mijnt. Hij vertelde ons dat hij van Hong Kon was, toonde ons waar dat is op een kaart en nam ons dan mee naar zijn winkeltje. Hij bleef ons zeggen dat we souvenirs moesten kopen en bleef dingen aanbieden: “koop twee, kwijg één gwatis” (hij kon de r niet uitspreken). Maar zodra hij ontdekte dat we niets gingen kopen, deed hij het licht uit en joeg ons weg door te zeggen dat hij zijn deur wou sluiten. Roberto en ik lachten toen we buiten waren en de deur vlak achter ons werd gesloten.

We then went to the little museum and the Old Timers Mine. It was interesting. We got to walk around with helmets again. For me it was also one of the first times I had to bend down too, normally I’m small enough to keep walking normally. Maybe it was the helmet, it gave me some extra hight. And yes, I know, I’m dressed veeery sloppy today! Especially because it’s not even that cold yet. Haha!
Dan gingen we naar een klein museum en de Old Timers Mine. Het was interessant. We mochten weer rondwandelen met helmen. Voor mij was het ook één van de eerste keren dat ik me ook moest bukken, normaal ben ik klein genoeg om normaal te kunnen wandelen. Misschien kwam het door de helm, het gaf me wat extra hoogte. En ja, ik wet het, ik ben eeerg slodderig gekleed vandaag! Zeker aangezien het nog niet eens zo koud is. Haha!

Then there was this little underground house to see how they lived back in the mining days and how they live under the ground nowadays.
Dan was er dit ondergronds huisje om te zien hoe ze toen leefden en hoe ze nu ondergronds leven.

While exploring the underground house, the owner came to collect us. He was going to start up the machine. It was some kind of giant vacuum cleaner, called the blower. It would suck in all dirt and separate the dust from the bigger pieces. We all got to put in some dirt. Everyone went for big rocks, but I went for the smallest, stickiest kind of dust, to see if it could suck my hands clean. And it did! It was a powerful thing, it startled me by sucking my hands in a bit. If you’d look at your hand while it was close to the sucker, you would see all your skin pulled to one side. It was a freaky thing to see. After that we went back and continued our visit to the museum. Roberto asked where my watch had gone. For a split second I thought the machine had sucked it up, but then I remembered I didn’t put it on today. Well, I hoped I didn’t put it on today. I was relieved to find it in the car after our visit.
Terwijl we het ondergrondse huis aan het ontdekken waren, kwam de eigenaar ons verzamelen. Hij ging de machine starten. Het was een soort van gigantische stofzuiger, genaamd de blazer. Het zuigt al het vuil op en scheidt stof van grotere stukken. We mochten allen wat vuil laten opzuigen. Iedereen ging voor de grote stenen, maar ik ging voor het kleinste, meest plakkerige stof, om te zien of het mijn handen zou kunnen schoon zuigen. En dat deed het! Het was een krachtig ding, ik verschoot me wanneer mijn handen ook een beetje werden meegezogen. Als je naar je hand keek terwijl het dicht bij de zuiger was, zag je dat al je huid naar één kant getrokken werd. Het was gek om te zien. Daarna gingen we terug om ons bezoek aan het museum verder te zetten. Roberto vroeg waar mijn horloge naartoe was. Heel even dacht ik dat de machine het had opgezogen, maar dan herinnerde ik me dat ik ze niet had aangedaan vandaag. Allee ja, ik hoopte dat ik die niet had aangedaan vandaag. Ik was opgelucht om ze in de auto te vinden na ons bezoek.

We then drove a lot again.
Dan hebben we weer veel gereden.

We saw some wild emus while driving! I was so excited! And luckily we saw more than one group, because I had almost missed the first group and I wasn’t able to take a picture of them. I was writing for my blog and Roberto didn’t tell me anything. I now asked him to warn me if he sees anything that I might find interesting.
We zagen wat wilde emoes tijdens het rijden! Ik was zo enthousiast! En gelukkig zagen we meer dan één groep, want ik had de eerste groep bijna gemist en was niet in staat er een foto van maken. Ik was aan het schrijven voor mijn blog en Roberto had me niets gezegd. Ik heb hem nu gevraagd mij te waarschuwen als hij iets ziet dat ik misschien interessant vind.

And we keep driving. Tassi, here we come!
En we blijven rijden. Tassi, we komen eraan!

. M

Advertisements

6 thoughts on “Emu Mine Blower

 1. Liesbeth says:

  Lijkt me wel mooi zo’n mijn en die huisjes. En ook dat die chinees jullie persé iets wilde verkopen.
  Dat van die huid van je hand, dat heb ik al, als ik in een openbare wc mijn handen moet drogen. Dan moet je, je handen tussen die luchtstr0om bewegen. Dan denk ik, kijk nou zie ik mijn handen een echt wapperen.

  Like

 2. Fred says:

  Grappig filmpje. Al sputterend tot aan de pomp sukkelen. Gaan ze het halen? Of nog avontuurlijker: je tot aan de pomp laten trekken door een bende emoes 🙂

  Like

 3. Mam says:

  Amai, zijn jullie dat in dat filmpje? Jij hebt ondertussen toch al stalen zenuwen gekweekt 💣. Maar wel leuke dingen onderweg. Xxx mam

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s