A Manly Reunion

It’s always nice to see old friends again. One of my friends from Gayndah was passing through Sydney. Morena was on her way to start her trip through the south of Australia to the west of Australia. Roberto and she had walked through the city. I caught up with them at the end and at night Morena and I went for drinks to meet her new travel buddies.
Het is altijd fijn om oude vrienden terug te zien. Eén van mijn vrienden van Gayndah passeerde via Sydney. Morena was op weg om haar trip door het zuiden van Australië naar het westen van Australië te starten. Roberto en zij hadden door de stad gewandeld. Ik ontmoette ze erna en ‘s avonds zijn Morena en ik iets gaan drinken om haar nieuwe reisgenoten te ontmoeten.

The day after we went to Manly. It’s such a nice place. She had her concerns about the ferry, but in the end it all went fine. (because she, like me, has also broken her back in the past. Her accident happened on a boat. She was on a speedboat. When the speedboat went up on a wave and then hit the water when going back down, she broke her back because of the impact.) Luckily the water was very calm, even though there was a lot of wind.
De dag erna zijn we naar Manly gegaan. Het is zo’n mooie plaats. Ze was bezorgd om de boot, maar uiteindelijk ging het allemaal goed. (omdat zij, net zoals ik, ook haar rug heeft gebroken in het verleden. Haar accident gebeurde op een boot. Ze was op een speedboot. Wanneer de speedboot omhoog ging op een golf en dan het water met een klap raakte met het naar beneden gaan, brak ze haar rug door de impact.) Gelukkig was het water erg kalm, zelfs al was er veel wind.

Whilst on the ferry, a little airplane started to write a message in the sky. Everyone was looking at it, waiting to see what it would write. Eventually the message was: “Jesus = hope” and “Trust Jesus”.
Terwijl we op de ferry waren, begon een vliegtuigje een boodschap in de lucht te schrijven. Iedereen keek ernaar, wachtende om te zien wat het zou schrijven. Uiteindelijk was de boodschap: “Jesus = hope” en “Trust Jesus”.

We walked through Manly the entire day. We started with a beach walk and then we did a scenic walk. Such a lovely day.
We wandelden de hele dag door Manly. We startten met een strandwandeling en vervolgens deden we een scenische wandeling. Wat een fijne dag.

We saw lots of great stuff. We saw a water dragon and an echidna. The echidna tried to dig itself into the ground or something. At some point its head was hidden and I think it thought we couldn’t see it anymore. Haha!
We zagen veel geweldige dingen. We zagen een wateragame en een mierenegel. De mierenegel probeerde zichzelf in te graven of zoiets. Op een bepaald punt was zijn hoofd helemaal verborgen en ik denk dat het dacht dat we het niet meer konden zien. Haha!

We also enjoyed the sunset. It was beautiful that night! The sky was orange, pink and purple.
We hebben ook genoten van de zonsondergang. Het was erg prachtig die nacht. De lucht was oranje, roze en paars.

At night we went for a little walk in Sydney and then it was time to say goodbye. It was really great to see her again. Oh and on my way back to my apartment I found Waldo, more then once.
‘s Avonds hebben we een kleine wandeling gemaakt door Sydney en dan was het tijd om afscheid te nemen. Het was erg fijn om haar terug te zien. Oh en op mijn weg terug naar mijn appartement heb ik Waldo gevonden, meer dan eens.

I also went to Bondi Beach in the weekend with two of my roommates, Sergio and Jodie. But it was quite cold at the beach, even though it was 27°C that day, so we didn’t stay that long.
Ik ben ook naar Bondi Beach geweest in het weekend met twee van mijn huisgenoten. Sergio en Jodie. Maar het was vrij koud op het strand, ook al was het 27°C die dag, dus we zijn niet lang gebleven.

Mostly we enjoy our nights in front of our big ass TV.
Meestal genieten we van onze avonden voor onze big ass TV.

Write you later!
Schrijf je later!

. M

Advertisements

Back To Where It All Began

Hi everyone!
Dag iedereen!

Everything is going well in Sydney. I’m enjoying my days. I’m walking around through the city, hanging around in parks etc.
Alles verloopt goed in Sydney. Ik amuseer me hier. Ik wandel rond in de stad, hang rond in parken enz.

Centennial Park

I haven’t been seriously looking for a job yet, boo me! 😦 But I have found an apartment very quickly, with very nice roommates. I’ll show you around. This is the living room and kitchen when you enter.
Ik heb nog niet serieus naar een job gezocht, boe mezelf! 😦 Maar ik heb erg snel een appartement gevonden, met erg leuke kamergenoten. Ik zal jullie rondleiden. Dit is de living en de keuken wanneer je binnenkomt.

Through that big window is the balcony. It’s nice and big. Even though it’s winter, it’s very nice to sit outside in the sun!
Door dat grote raam is het balkon. Het is leuk en groot. Ook al is het winter, het is erg fijn om buiten in de zon te zitten!

Behind the door next to the kitchen is the washing room. And take a look at our big TV! 😀
Achter de deur naast de keuken is de wasruimte. En kijk eens naar onze grote TV! 😀

First you have the guys room.
Eerst heb je de jongenskamer.

And their bathroom on the other side.
En hun badkamer aan de andere kant.

At the end you have the girls room.
Op het einde heb je de meisjeskamer.

And if you go through our room, you have our bathroom.
En als je door onze kamer gaat, heb je onze badkamer.

There, now you guys know where I live for a month.
Ziezo, nu weten jullie waar ik voor een maand woon.

Like some of you might already have seen on facebook; a friend of mine from Gayndah was in Sydney. She was here for a few days and she started her next adventure from here. I went to Manly with her. So that’s what I’ll be writing about next.
Zoals sommigen van jullie misschien al gezien hebben op facebook; een vriendin van me vanuit Gayndah was in Sydney. Ze was hier een aantal dagen en startte haar nieuw avontuur vanaf hier. Ik ging naar Manly met haar. Dus dat is waar ik als volgt over zal schrijven.

. M

Oh yeah. The triceraboots are the combination of the two countries. Belgium looks like a triceratops and Italy looks like a boot! 🙂 Roberto and I had a discussion about it. But when I showed him, he admitted that there was a resemblance.
Ah ja. De tricerabotten zijn een combinatie van de twee landen. België lijkt op een triceratops en Italië lijkt op een bot! 🙂 Roberto en ik hadden er een discussie over. Maar wanneer ik het hem toonde, gaf hij toe dat er een gelijkenis was.

Grazie!

It has been a wonderful journey! I had an amazing time! I want to thank Roberto for being such a good travel companion:
Het is een geweldige reis geweest! Ik had een geweldige tijd! Ik wil Roberto bedanken omdat hij zo’n goede reisgenoot is geweest:

English Version
Roberto,

I had a great time with you. We had our differences and our fair share of bad luck, but in the end it always worked out well. I think it made us become good friends and you know as well as me that the bad luck stories will be the best stories when we’ll look back on our trip. So I’m happy with the kind of bad luck we had, since we also always had a lot of good luck with our bad luck.

I had a lot of fun and we visited a lot of great places. Thank you for being the man with the plan. I wouldn’t have known where to begin in this big country! Too bad our trip had to come to an end earlier than planned. But this last misfortune will not take away the amazing time I had. At least now we won’t freeze to death in Tasmania! 🙂

We started the journey almost as strangers and we came out of it as friends. At least, that’s how I feel about it. I hope you enjoyed everything as much as I did. I wish you the best of luck in the future and hope your back will be alright again soon. We’ll definitely meet again (don’t forget that our bet will end in 2019 at the latest 😉 )!

Roberto, thank you for being my travel buddy.

Dutch Version
Roberto,

Ik had een geweldige tijd met jou. We hadden onze verschillen en ons aandeel in ongeluk, maar uiteindelijk kwam het altijd allemaal goed. Ik denk dat het ons tot goede vrienden heeft gemaakt en je weet zo goed als ik dat de ongeluksverhalen de beste verhalen zullen zijn wanneer we op onze trip zullen terugblikken. Dus ik ben blij met het soort ongeluk dat we hebben gehad, aangezien we ook altijd veel geluk hebben gehad bij ons ongeluk.

Ik had heel veel plezier en we hebben veel geweldige plaatsen bezocht. Dank je voor de man met het plan te zijn. Ik zou niet geweten hebben waar te beginnen in dit grote land! Jammer dat onze reis eerder tot een einde kwam dan gepland. Maar dit laatste ongeluk neemt niet de geweldige tijd weg die ik heb gehad. En nu vriezen we tenminste niet dood in Tasmanië! 🙂

We startten de reis bijna als vreemden en we kwamen eruit als vrienden. Of tenminste, dat is hoe ik me erbij voel. Ik hoop dat je er evenveel van genoten hebt als ik. Ik wens je veel geluk in de toekomst en hoop dat je rug snel terug in orde is. We zullen elkaar zeker weerzien (vergeet niet dat onze weddenschap ten laatste in 2019 eindigt 😉 )!

Roberto, dank je dat je mijn reisgenootje was.

I think we were a good team.
Ik denk dat we een goed team waren.

I don’t know if you’ll get this one. (for the others, I’ll explain in my next post.)
Ik weet niet of je deze zal begrijpen. (voor de anderen, ik zal het in mijn volgende post uitleggen.)

. M