The Simpsons Chasm

At night we quickly did some refueling and then on to the West MacDonnell Ranges and towards the most famous rock of Australia: de Uluru / Ayers Rock. After the refueling the car was giving us some trouble. She always had some trouble when we’d drive with the fuel (the car drives on fuel as well as LPG). When we would stand still for too long, she would start sputtering and sometimes she’d shut off by itself. But it would always help to play with the lights of the car a little. Now she started to shut off while driving and after trying a few times we couldn’t even get her started anymore. Luckily we still have the LPG, but this does limit us in the distances we can do. So the next morning we have to go to the mechanic. Before we went to sleep, Roberto said: “This is your mirror”.
‘s Avonds nog even bijtanken en dan op naar de West MacDonnell Ranges en richting het bekendste gesteente van Australië: de Uluru / Ayers Rock. Na het tanken deed de auto echter wat moeilijk. Ze deed altijd al wat moeilijk wanneer we op benzine reden (de auto rijdt zowel op benzine als LPG). Bij te lang stilstaan, begint ze vaak te sputteren en soms valt ze dan stil. Maar ‘t hielp altijd om even met de lichten van de auto te spelen. Nu viel ze plots ook stil tijdens het rijden en na een paar keer proberen kregen we ze zelfs niet meer gestart. Gelukkig hebben we de LPG nog, maar dat limiteert ons wel in afstanden die we kunnen afleggen. De volgende ochtend moeten we dus naar een garagist. Voor we gingen slapen, zei Roberto: “Dit is jouw spiegel”.

In the morning, after a beautiful sunrise and after a few more tries, we went to a mechanic. But alas, the mechanic was completely full the coming week. We went to the next one and the next one and the next one, but they were all full. So many mechanics in this little town and none of them had some time to spare. Roberto was starting to say that we may have to cancel our trip. But we decided that if we can’t find a mechanic, we would rent a car to see the Uluru and we would fix the car in South Australia. Eventually we found one that would be able to look at it the next morning. This day we could still see some things of the West MacDonnell Ranges with the LPG.
‘s Ochtends na een mooie zonsopgang en na nog een paar keer proberen, gingen we naar een garagist. Helaas was die komende week helemaal volzet. We gingen naar de volgende en de volgende en de volgende, maar ze waren allen volzet. Zoveel garagisten in dit kleine stadje en geen één ervan heeft even tijd. Roberto begon al te zeggen dat we onze trip misschien moeten cancelen. Maar we besloten dat als we geen garagist vonden, we een auto zouden huren voor de Uluru te zien en dan de auto zouden laten maken in Zuid-Australië. Uiteindelijk vonden we eentje die de volgende ochtend ernaar zou kunnen kijken. Gelukkig konden we met de LPG toch nog enkele dingen zien van de West MacDonnell Ranges.

We visited the Simpsons Gap.
We bezochten de Simpsons Gap.

We saw a sign with the prohibition to swim. I found it very funny, since it’s so dry now. I can barely imagine that there is so much more water during the wet season. A little further we saw a little puddle. Ok, you can’t sim in that, haha!
We zagen een bordje met het verbod om te zwemmen. Ik vond het heel grappig om te zien aangezien het zo droog is nu. Ik kan me het moeilijk inbeelden dat er zo veel meer water is tijdens het natte seizoen. Een beetje verder zagen we een klein plasje. Ok, daar mag je dus niet in zwemmen, haha!

At the end of the gap there was some more water and also a lot of wind! My hat was blown off more than once, even though it fits me well when on my head. Do you remember the photo in Mikes jeep? Even then I didn’t have to hold the hat.
Aan het einde van de spleet was er nog wat water en ook enorm veel wind! Mijn hoed ging meerdere keren waaien, al staat die vrij stevig op mijn hoofd. Herinner je je de foto in Mike zijn jeep? Zelfs toen hoefde ik de hoed niet vast te houden.

When we got back to the car, there were some people interested in our tire again. We had a nice talk with the older couple and discovered that there are enough LPG-pumps around the Uluru to go there with only the LPG. We don’t necessarily need to rent a car.
Wanneer we terug bij de auto kwamen, waren er alweer wat mensen geïnteresseerd in onze band. We hebben fijn gepraat met het oudere koppel en zijn erachter gekomen dat er rond de Uluru genoeg LPG-pompen zijn om er naartoe te kunnen gaan met enkel de LPG. We hoeven dus niet per sé een auto te huren.

Then we went to Standley Chasm. Also some kind of gap in a rock.
Daarna gingen we naar Standley Chasm. Ook een soort van spleet in een gesteente.

There was a campingground, so we spent the night over there.
Er was daar een camping, dus we hebben er overnacht.

. M

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s