Ghost Devil Gorge

We woke up pretty late at the campingground. But maybe that was because we had a good night sleep. It wasn’t cold anymore. Later that day we discovered that the past few nights had been around -4°C, so that’s why we’ve been so cold. Last night and the next nights will be around 7°C, so that’s better. It is tiring though, those big temperature differences between day and nigh. It’s around 25°C during the day.
We werden vrij laat wakker op de camping. Maar dat komt misschien doordat we goed geslapen hebben. Het was niet meer zo koud. Later die dag ontdekten we dat de afgelopen paar nachten het rond de -4°C was, dus dat is waarom we het zo koud hadden gehad. De vorige nacht en de volgende nachten zullen rond de 7°C zijn, dus dat is beter. Wel vermoeiend, die grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Tijdens de dag is het rond de 25°C.

Next to the campingground was the John Hayes Rockhole. So we visited that first.
Naast de camping was de John Hayes Rockhole. Dus dat bezochten we eerst.

After that we proceeded our journey through the East MacDonnell Ranges. We had a quick stop at the Ghost Gum. An old, bright white tree.
Daarna zetten we onze reis door de East MacDonnell Ranges verder. We stopten kort bij de Ghost Gum. Een oude, spierwitte boom.

While driving I saw this sign. I expected to see more camels. I was told they’re a problem in Australia, there are too many. Well, I haven’t seen any.
Tijdens het rijden zag ik dit bord. Ik verwachtte meer kamelen te zien. Mij werd verteld dat ze een probleem zijn in Australië, dat er te veel zijn. Wel, ik heb er nog geen gezien.

Then we did the Trephina Gorge Walk. We first walked up the rim and after that we walked back through the gorge.
Dan deden we de Trephina Gorge Walk. Eerst wandelden we op de rand en daarna wandelden we terug door de kloof.

It was a nice walk.
Het was een fijne wandeling.

After that we went to Dessert Park. It was a bit late again, but we decided to go anyway. We saw the cool thorny devil.
Daarna gingen we naar Dessert Park. Het was weer wat laat, maar we besloten toch te gaan. We zagen de coole bergduivel.

We also saw this weird bird. The thing under its neck is something to impress the ladies, apparently.
We zagen ook deze vreemde vogel. Dat ding onder zijn nek is iets om de popjes mee te imponeren, blijkbaar.

There was a fun predatory bird show.
Er was een leuke roofvogelshow.

It was exciting to see this little falcon try to catch the prey.
Het was tof om dit kleine valkje te zien proberen de prooi te vangen.
There was also a magpie in the show. The question was who was been dive-bombed by a magpie before. A lot of people raised their hand. Apparently it’s a common thing in Australia. The magpie dive-bombs a person when that person is too close to the nest. The bird that flew against the back of my head was also a magpie, but a smaller type, the magpie-lark. Even though it did not feel like an attack, it might have been a warning because I was too close to a nest? It is breeding time after all.
Er was ook een ekster in de show. De vraag was of iemand al eens was ‘ge-duik-bombardeerd’ door een ekster. Velen staken hun hand op. Blijkbaar is dat een gebruikelijk iets in Australië. De ekster ‘duik-bombardeerd’ een persoon als die persoon te dicht bij het nest komt. De vogel die tegen de achterkant van mijn hoofd vloog was ook een soort ekster, maar een kleiner type, de slijkekster. Zelfs al voelde het niet als een aanval, het was misschien een waarschuwing omdat ik te dicht bij een nest was? Het is tenslotte het broedseizoen.

Next will be the West MacDonnell Ranges.
Als volgt zijn de West MacDonnell Ranges.

. M

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s