Image

Dry Art Fly

Our second day in Kakadu we had a tighter schedule. We were going to try to see everything that we wanted to see. We could stay longer, but we try to stick to our schedule. Otherwise our time in Tasmania will be shorter, maybe even too short. We first went to the Jim Jim Falls. Therefor we had to drive on a 4WD track again. Pfoeh, I did not miss doing that. Other than that, the National Park’s advertisement is kind of terrible. They show you all these amazing waterfalls, but the pictures are from the wet season. And those roads are closed in the wet season, because they are flooded. You can only visit the waterfalls in the dry season, when there’s so little water that most of them are dry. Anyway, so we went to the dry Jim Jim Falls. The darker section in the middle of the rocks, in the bottom picture on the right, is were the waterfall normally is. Apart from that, it was still a fun walk with a bit of climbing and there were some pretty views.
Onze tweede dag in Kakadu hadden we een strakker schema. We gingen alles proberen te zien dat we wouden zien. We zouden langer kunnen blijven, maar we proberen ons aan ons schema te houden. Anders wordt onze tijd in Tasmanië korter, misschien zelfs te kort. Eerst zijn we naar de Jim Jim Falls gegaan. Daarvoor moesten we weeral op een 4×4 weg rijden. Pfoeh, dat heb ik niet gemist. Iets anders, de advertenties van het park zijn verschrikkelijk. Ze tonen je al deze geweldige watervallen, maar de foto’s zijn van het natte seizoen. En die wegen zijn gesloten in het natte seizoen, omdat ze zijn overstroomd. Je kan de watervallen enkel bezoeken in het droge seizoen, wanneer er zo weinig water is dat de meeste droog zijn. Nuja, we zijn dus naar de Jim Jim Falls geweest. Het donkere gedeelte in het midden op de stenen in de foto onder rechts, is waar de waterval normaal is. Buiten dat was het nog steeds een fijne wandeling met wat klimmen en er waren wat mooie uitzichten.

Ok, I get that they make the park crocodile free for the visitors, before the dry season starts. So people trust the water enough to go swim. But I don’t get why crocodiles don’t move back faster. It’s a free buffet in all those plunge pools! I’ll just stay out of the water. There’s a sign almost every five meters, that must mean something, if you think about not even being able to go there when there are crocodiles in the wet season. We saw the same people as yesterday. They asked us if we still weren’t going to swim. Yeah, no. 🙂 We’ll swim somewhere where it’s crocodile free all year long and there’s no risk of one moving back in after being removed.
Ok, ik snap wel dat ze het park krokodilvrij maken voor de bezoekers, voor het droge seizoen start. Dus mensen vertrouwen het water genoeg om te gaan zwemmen. Maar ik snap niet waarom de krokodillen niet sneller terug verhuizen. Er is een gratis buffet in al die zwemvijvers! Ik blijf liever uit het water. Er is bijna iedere vijf meter een waarschuwingsbord, dat moet toch iets betekenen, denkende dat je daar niet eens kan komen wanneer er daadwerkelijk krokodillen zijn in het natte seizoen. We zagen dezelfde mensen als gisteren. Ze vroegen ons of we nog steeds niet gingen zwemmen. Ja, neen. 🙂 We zullen wel ergens zwemmen waar het het hele jaar krokodilvrij is en waar er geen risico is dat ze terugkomen nadat ze er zijn weggehaald.

After the Jim Jim Falls, on to the Twin Falls. Well… The dry Twin Falls. Driving there we got some hope there would still be a little water falling. We had to pass through a very deep creek. It was almost one meter deep! Not like most other creeks, that are dry now, like in the picture on the bottom left.
Na de Jim Jim Falls, op naar de Twin Falls. Wel… De droge Twin Falls. Naar daar rijdende, kregen we wat hoop dat er nog wat water zou kunnen vallen. We moesten door een erg diepe beek. Het was bijna een meter diep! Niet gelijk de meeste andere beken, die nu droog zijn, zoals in de foto links onder.

But no, dry, like the others. But it was kind of cool that you could walk where all the water normally flows. And you were able to look over the edge where it usually falls. It’s a big waterfall. You can see the borders in my photos. It was a hard climb to get there and an even harder descend. With this track I did not have the feeling that it was completely safe. There were so many loose rocks, even some big rocks were loose. It was torture. Going slow, no shade, no water, rocks constantly sliding. It also was torture because our legs are getting tired because of all the climbing and descending every day.
Maar neen, droog, zoals de andere. Maar het was best wel cool dat je kon wandelen waar normaal het water stroomt. En dat je over de rand kon kijken waar het normaal valt. Het is een grote waterval. Je kan de randen zien in mijn foto’s. Het was een zware klim om er te geraken en een nog zwaardere afdaling. Bij dit pad had ik niet het gevoel dat het volkomen veilig was. Er waren zoveel losse stenen, zelfs sommige grote stenen waren los. Het was een marteling. Traag, geen schaduw, geen water, constant schuivende stenen. Het was ook een marteling omdat onze benen moe aan het worden zijn van al dat klimmen en dalen iedere dag.

We then drove to Nourlangie, where some of the art sites are, with old Aboriginal rock drawings. But before we went there, we stopped at the Anbangbang Billabong. It’s supposed to be the most impressive billabong of Kakadu National Park. I’d say: “Decide for yourself.” But I forgot to take pictures, because it was nothing special, in my opinion. Anyway, here’s a photo of the sign, for my parents. Inside joke. 😉
Dan reden we naar Nourlangie, waar er wat kunstplaatsen zijn, met oude Aboriginal rotstekeningen. Maar voor we naar daar gingen, stopten we bij de Anbangbang Billabong. Het hoort de meest indrukwekkende billabong van Kakadu National park te zijn. Ik zou zeggen: “Beslis voor jezelf.” Maar ik ben vergeten foto’s te maken, omdat het niet echt speciaal was, naar mijn mening. Hoe dan ook, hier is een foto van het bord, voor mijn ouders. Binnenpretje. 😉

Then, the Aboriginal art. We were in luck, there was a former Aboriginal ranger walking down the path with some friends. He works elsewhere in the park nowadays, but he used to be a guide for these art sites. He told us to join them and he gave us a lot of interesting information about all the art sites in Nourlangie. I’ll shortly tell what’s drawn, but the stories are too long to repeat. So the three drawings at the bottom are kangaroos (the one in the middle is fighting a man with a spear). From the first drawing, top left, I only remember the little guy next to the biggest guy on the right, with the sort of bow around him. He was the lightning man, making thunder and lightning. The drawing under that was some kind of evil spirit, eating females when they had done something bad. The biggest photo is some sort of party with dancing at night.
Dan, de Aboriginal kunst. We hadden geluk, er was een voormalige Aboriginal ranger op het pad aan het wandelen met wat vrienden. Hij werkt nu ergens anders in het park, maar hij was vroeger de gids voor deze kunstplaatsen. Hij zei ons aan te sluiten en gaf ons veel interessante informatie over de kunstplaatsen in Nourlangie. Ik zal kort vertellen wat er getekend is, maar de verhalen zijn te lang om te herhalen. Dus, de drie tekeningen onderaan zijn kangoeroes (die in het midden is aan het vechten met een man met een speer). Van de eerste tekening, boven links, herinner ik me enkel dat kleine kereltje, rechts langs de grootste, met de soort van boog om zich heen. Hij was de bliksemman, maakt donder en bliksem. De tekening daaronder was een soort van kwaadaardige geest, die vrouwen eet wanneer ze iets stout hadden gedaan. De grootste foto is een soort van feest met gedans in de avond.

The Aboriginal was also telling about a tree with a bees nest that they had found. But when we got there and he looked into the tree, it was all gone. He was upset but laughing at the same time. Too bad, I wanted to see it, apparently beeswax in Australia is black. A girl said there were still some bees around. I thought I found one, pointing at the following little guy. Yes, it looked a little weird for a bee, but I thought “hey, it’s Australia, they also make black wax”. They looked at me and said: “No, that’s a bull fly.” I immediately stepped back, bull fly does not sound good. And yes, those were indeed the flies that could bite and I’ve been told it’s quite painful. I’ve been told a lot of stories about all the flies in the Northern Territory. One about a tour being cut short because there were too many flies and too many people were getting bitten too often. Even though there’s not that many now, there are still too many and they are sooo annoying! They constantly want to crawl into your eyes and nose! I’m happy I haven’t seen the biting one too often and I haven’t been bitten.
De Aboriginal was ook aan het vertellen over een boom die ze hadden gevonden met een bijennest. Maar wanneer we daar kwamen en hij in de boom keek, was het allemaal weg. Hij was van streek en tegelijkertijd aan het lachen. Jammer, ik had het wel willen zien, blijkbaar is bijenwas in Australië zwart. Een meisje zei dat er nog steeds wat bijen rondvlogen. Ik dacht dat ik er eentje gevonden had, wijzende naar het volgende kereltje. Ja, het zag er wat vreemd uit voor een bij, maar ik dacht “hey, het is Australië, ze maken ook zwarte was”. Ze keken me aan en zeiden: “Neen, dat is een stiervlieg.” Ik stapte onmiddelijk achteruit, stiervlieg klonk niet goed. En ja, dat zijn inderdaad de vliegen die bijten en er werd me verteld dat het vrij pijnlijk is. Er zijn me veel verhalen verteld over al de vliegen in de Northern Territory. Eentje was over een toer die vroeg gestopt moest worden omdat er te veel vliegen waren en te veel mensen te vaak gebeten werden. Zelfs nu er niet zo veel vliegen zijn, zijn het er nog steeds te veel en ze zijn zooo vervelend! Ze willen de hele tijd in je ogen en in je neus kruipen! Ik ben blij dat ik het bijtende soort niet te vaak zie en dat ik nog niet gebeten ben.

While driving we suddenly saw a fire. It’s not the dangerous season yet, so it’s one of those fires that are set on purpose to avoid worse in the dry, hot season. Still, it’s not fun to watch nature burn. :-/
Terwijl we aan het rijden waren, zagen we plotseling een brand. Het is niet het gevaarlijke seizoen, dus het is één van die opzettelijk aangestoken branden, om erger te voorkomen in het droge, hete seizoen. Maar toch, het is niet leuk om te natuur te zien branden. :-/

Our last stop in Kakadu National Park was a campground with my name!
Onze laatste stop in Kakadu National Park was een kampeergebied met mijn naam!

Well.. Sort of… I see it as my international name, you can adjust it for every language. ^^
Wel… Ongeveer toch… Ik zie het als mijn internationale naam, je kan het aanpassen voor iedere taal. ^^

Merl to:
Dutch/Nederlands +e: Merel
French/Frans +e: Merle
Italian/Italiaans +o: Merlo
Spanish/Spaans -e+i+o: Mirlo
English/Engels: Blackbird.. hm.. Let’s just make the writing English: Meryl
German/Duits: Amsel… Why? Tss!
Catalan/Catalaans +a: Merla
Portugese/Portugees r<>l+o: Melro
Romanian/Roemeens +i+a: Mierla

When we drove out of the park, we saw two dingos (not at the same time). One of them was very creepy, it was walking like a cat.
Wanneer we uit het park reden, zagen we twee dingo’s (niet tegelijkertijd). Eentje was erg eng, het wandelde als een kat.
Cat Sideways Walking

make animated gifs like this at MakeaGif

While driving we also saw a rodent that looked like a naked Persian cat and another snake. (We didn’t drive over them)
Tijdens het rijden zagen we ook een knaagdier dat op een Perzische naaktkat leek en nog een slang. (We hebben ze niet platgereden)

. M

Advertisements

4 thoughts on “Dry Art Fly

 1. Mam says:

  Ocharme, droge watervallen.
  Daar moet je dan wel wat fantasie voor hebben…
  I know what you mean by billabong 😄 haha
  Het blijven toch leuke bordjes daar in Australië. Xx mam

  Like

 2. Liesbeth says:

  Ik zou elke keer als ik die mensen in gevaarlijk krokodillen meren zag zwemmen, Heel overdreven gaan tellen of ze er allemaal nog zijn.
  En die bijtende vlieg ziet er eigenlijk wel mooi uit.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s