Crocadu, Aboriginal Croc Land

The peace has returned. And because you are all concerned now, I want you to know that Roberto is a good driver, he drives very calmly on normal roads. We only had different opinions on the dusty, gravel roads. Also about what happened exactly. Yes, like he says, it might not have been as bad as I told it, but for me it felt like that in that moment. Anyway, back to the traveling.
De rust is weergekeerd. En omdat jullie nu allemaal bezorgd zijn, wil ik dat jullie weten dat Roberto een goede chauffeur is, hij rijdt erg kalm op normale wegen. We hadden enkel verschillende meningen op stoffige, grindwegen. Ook over wat er precies is gebeurd. Ja, zoals hij zegt, het was misschien niet zo erg als ik het beschreef, maar op dat moment voelde het wel zo voor mij. Hoe dan ook, terug naar het reizen.

We spent the night outside a camping site in Leliyn, operated by very friendly people. There weren’t any spots left, so we were allowed to stay right outside the campingground for free and we were welcome to use all the facilities. Parked next to us, was a Jurassic Park car. We’ve been seeing quite a few of these. There’s also the one with the original colors from the first movie. I hope to get a picture of one of those. It’s so awesome! I want to drive in a jeep like that!
We overnachtten buiten bij een kampeerplaats in Leliyn, bediend door erg vriendelijke mensen. Er waren geen plaatsen meer, dus mochten we vlak buiten de camping gratis overnachten en we waren welkom om de faciliteiten te gebruiken. Naast ons stond een Jurassic Park auto geparkeerd. We hebben er al een aantal van die gezien. Er is er ook eentje met de originele kleuren van de eerste film. Ik hoop dat ik daar een foto van kan nemen. Het is zo geweldig! Ik wil in zo’n jeep rijden!

In the morning we did the Leliyn trail to see the Edith Falls. There was a nice plunge pool.
In de ochtend hebben we de Leliyn route gedaan om de Edith Falls te zien. Er was een leuke zwemvijver.

Further down the trail you could see the rest of the Edith Falls, going into a river.
Verder in de route kon je de rest van de Edith Falls zien, in een rivier gaande.

We then drove to Kakadu National Park. We tried to get a park pass, but the information points were or closed or the people that sell the passes weren’t there that day. We finally got the pass at night, when we almost gave up on getting one. We probably won’t get checked anyway. The pass is for 14 days, we’re only staying two days so… A lot of money.
We reden dan naar Kakadu National Park. We probeerden een park pas te verkrijgen, maar de informatiepunten waren ofwel gesloten ofwel waren de mensen die de passen verkochten er die dag niet. ‘s Avonds bemachtigden we eindelijk onze pas, wanneer we het bijna hadden opgegeven. We worden waarschijnlijk toch niet gecontroleerd. De pas is voor 14 dagen, wij blijven enkel twee dagen… Dus veel geld.

We first visited Gunlom. When driving through Kakadu National Park, you see crocodile warning signs everywhere. Even the brochure has a lot of warnings in it. Apparently there’s really a lot of them over here…
Eerst bezochten we Gunlom. Wanneer je door Kakadu National Park rijdt, zie je overal krokodil waarschuwingsborden. Zelfs de brochure bevat veel waarschuwingen. Er zijn er hier precies wel erg veel…

…At least in the wet season. People don’t seem to be worried about them now, in the dry season. When we were walking, we saw quite a few people swimming in the ponds. There shouldn’t be any crocodiles in the dry season, but there’s always a little risk. I wouldn’t want to risk it like these people. (In the background you can see a dry waterfall, not visitable in the wet season.)
…Of toch alleszins in het natte seizoen. Mensen lijken niet bezorgd om ze te zijn nu, in het droge seizoen. Wanneer we aan het wandelen waren, zagen best wel wat mensen in de vijvers zwemmen. Er zouden geen krokodillen zijn in het droge seizoen, maar er is altijd een klein risico. Ik zou dat risico toch niet nemen gelijk deze mensen. (In de achtergrond kan je een droge waterval zien, niet bezoekbaar in het natte seizoen.)

There was a climbing track all the way to the top of the waterfall. I was happy when we reached the top. When I spread my arms to embrace the wind to cool me down, a hawk passed by very closely. That was cool. Somewhat later a guy yelled: “Did you see the eagle!? It was so close!”. I looked for the eagle and saw the hawk again. I told the man it was just a hawk.
Er was een klimroute helemaal tot de top van de waterval. Ik was blij wanneer ik de top bereikte. Wanneer ik mijn armen spreidde om de wind te omarmen om me af te koelen, passeerde een havik erg dichtbij. Dat was cool. Iets later riep een man: “Zag je de arend!? Het was zo dichtbij!”. Ik zocht voor de arend en zag de havik weer. Ik vertelde de man dat het maar gewoon een havik was.

We then went to the Mirrai lookout. On the way over we saw a dingo! From up there, I mostly remember the mosquitos, there were so many mosquitos! And we suddenly got cellphone reception. Haha!
We zijn dan naar de Mirrai uitkijk gegaan. Onderweg hebben we een dingo gezien! Van bovenop herinner ik me vooral de muggen, er waren zoveel muggen! En plotseling hadden gsm-ontvangst. Haha!

We have been melting in the car. Thank god it’s ‘cold weather season’! Funny thing, other people were looking at the swimming people in the pond, calling them crazy. I thought they were calling them crazy because of the crocodile risk, but then they said: “Swimming when it’s freezing!”. Uh… Ok…
We smelten in de auto. Godzijdank dat het ‘koud weer seizoen’ is! Grappig moment, andere mensen waren aan het kijken naar de zwemmende mensen in de vijver, ze gek noemend. Ik dacht dat ze hen gek noemden vanwege het krokodillenrisico, maar dan zeiden ze: “Zwemmen wanneer het vriest!” Uh… Ok…

I better not tell about the Belgian summer.
Ik zal maar beter niets vertellen over de Belgische zomer.

. M

Advertisements

2 thoughts on “Crocadu, Aboriginal Croc Land

 1. natacha says:

  Weer bij met het lezen van je blog 🙂 stuk voor stuk mooie reisverhalen.
  En die reactie op de zwemmers :-)))))
  Als je ze ginder een foto van ons “koud weer seizoen” laat zien…….daar sta je dan echt niet met een topje op hè, best wel grappig toch.
  Zo’n grote verschillen op zo’n kleine aardbol

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s