Everyone’s Pissed Off This Day

The next day was mostly driving again. We met an angry Aussie. We were at a fuel station and went to the public toilet. We saw there were some showers, so we wanted to take a shower. When we got our stuff and were back on our way to the shower, a guy said: “Where do you think you’re going!?” and then he got angry, telling us to get out and that I had to tell my friend he’s not welcome either. If he would have been holding a shotgun, he would have shot at our feet. Inside the gas shop we asked the woman from the shop for information. Apparently there were other toilets inside and we were allowed to use the shower for $5. Djeesh, why didn’t the man just tell us!? How are we supposed to know if there’s no sign that tells us we have to pay!? Other times there was or a sign with the price or it was free if you did some fuel. Anyway, I did not want to pay them anymore, so we didn’t take a shower, even though it had already been a long time.
De volgende dag was weer voornamelijk rijden. We hebben een kwade Aussie ontmoet. We waren bij een tankstation en we gingen naar het publieke toilet. We zagen dat er wat douches waren, dus we wouden douchen. Wanneer we onze spullen waren gaan halen en terug op weg waren naar de douche, zei een man “Waar denken jullie dat jullie heen gaan!?” en dan werd hij kwaad, ons zeggende dat we weg moesten wezen en dat ik tegen mijn vriend moest zeggen dat hij ook niet welkom is. Als hij een jachtgeweer zou hebben vastgehad, dan had hij naar onze voeten geschoten. Binnen in het winkeltje vroegen we de vrouw voor informatie. Er waren binnen blijkbaar andere toiletten en we mochten de douches gebruiken voor $5. Djeesh, waarom vertelde die man ons dat niet gewoon? Hoe moeten wij dat nu weten als er nergens een plaatje hangt om ons te vertellen dat we ervoor moeten betalen? Andere keren was er ofwel een plaatje met de prijs ofwel was het gratis als je er tankte. Alleszins, daar wou ik niet meer voor betalen, dus we hebben niet gedoucht, ook al was het al lang geleden.

The only other thing that happened that day was that Roberto almost crashed the car. He was driving a bit wild (for my taste) all day, but I didn’t say anything about it to him. Ok, that’s not entirely true. I said “Easy!” and “Be careful!” a couple of times, but I didn’t want to be the typical complaining girl and I tried trusting him on the rough road. At night he was driving too fast for my taste, but ok, again I didn’t say anything, since I had complained a lot the night before. I’m probably just overly concerned about the wildlife. At some point there was a little hill and you couldn’t see what was after the hill. I was asking myself why the hell he wasn’t slowing down, but I thought he would last minute, like a lot of other times. But he didn’t. We flew over the hill (literally) and after the hill was a turn, so he had to throw the wheel to the one side. The car landed and started slipping. We went of the road, still slipping and we got thrown from side to side inside the car. We were not able to stop. We were about to go off a little edge and hit some trees (or flip over, for all I know), but luckily the car stopped in time. I got very angry! And the worst part was that Roberto didn’t even want to admit that he had been incautious and such. He started saying stuff like “I was just having some fun, I wasn’t speeding at all.” The next campingground (not our destination) we stopped, because I didn’t want to drive any further. The next morning Roberto finally apologized and said that he wanted to get to our destination as soon as possible and that’s why he was speeding and going too fast over the hill. He then said that there should’ve been a warning sign for the turn. But no, at a normal speed the turn did not need a sign. I’m still angry, driving is something serious! Not only for us, but also for all the wildlife that’s out at night.
Het enige andere dat er die dag is gebeurd, is dat Roberto bijna de auto heeft gecrasht. Hij was al de hele dag wat wild aan ‘t rijden (naar mijn mening), maar ik zei er niets van. Ok, dat is niet helemaal waar. Ik heb een aantal keren “Rustig!” en “Voorzichtig!” gezegd, maar ik wou niet het typische klagende meisje zijn, dus ik probeerde hem te vertrouwen op de ruwe weg. ‘s Avonds was hij te snel aan ‘t rijden naar mijn goesting, maar ok, alweer zei ik er niets van, aangezien ik de vorige avond al zoveel geklaagd had. Waarschijnlijk was ik gewoon overbezorgd om de dieren. Op een bepaald moment was er een heuveltje en je kon niet zien wat er na dat heuveltje kwam. Ik was mezelf aan ‘t afvragen waarom hij in hemelsnaam niet afremde, maar ik dacht dat hij dat nog wel op het laatste moment zou doen, zoals zo vaak. Maar dat deed hij niet. We vlogen over het heuveltje (letterlijk) en na het heuveltje was een bocht, dus hij moest het stuur naar één kant gooien. De auto landde en startte te slippen. We gingen van de weg af, nog steeds aan het slippen en werden van kant naar kant geslingerd in de auto. We waren niet in staat te stoppen. We gingen net een rand af gaan en tegen bomen aanvliegen (of omver kieperen, weet ik veel), maar gelukkig kwam de auto op tijd tot stilstand. Ik werd erg kwaad! En het ergste is dat Roberto niet eens wou toegeven dat hij onvoorzichtig was enz. Hij begon dingen te zeggen als “Ik was gewoon wat plezier aan het hebben, ik reed helemaal niet te snel.” De volgende kampeerplaats (niet onze bestemming) zijn we gestopt, ik wou niet meer verder rijden. De volgende ochtend heeft Roberto zich eindelijk verontschuldigd en zei dat hij zo snel mogelijk op onze bestemming wou zijn en dat hij daarom wat sneller reed en te snel over het heuveltje ging. Dan zei hij dat er een waarschuwingsbord had moeten zijn voor de bocht. Maar neen, op normale snelheid had die bocht geen waarschuwing nodig. Ik ben nog steeds kwaad, rijden is iets ernstig! Niet enkel voor ons, maar ook voor al de beestjes die ‘s avonds rondlopen.

By the way, this is a very annoying road.
Dit is trouwens een heel vervelende weg.

The next nights I have been looking at his speed and commenting every time I had the feeling it was too fast. He did not agree, but he listened and drove slowly for me. But he had stupid comments as “On gravel the speed doesn’t matter. You can slip at any speed.” We had a little discussion about that, since I still think speed matters. Even though you can also slip when going slow, it will be less dangerous. Or am I really missing some logic here? And also: “From over there you see ten more than my actual speed.” From other conversations I know this is not true. Anyway, I will not let him drive fast anymore at night. When I don’t feel safe, I will tell him immediately. If that makes me the annoying complaining girl, so be it. I also rather not drive at night anymore. I know it gets dark early, but I really want to stop as soon as possible once it gets dark. Roberto hit a few more little animals, while you could see them from far and you didn’t have to do much to avoid them. One day, long ago, he said he liked driving close to them, to see them run/fly away. But that doesn’t work at night! They go towards the light! So no more driving at night, I cannot handle it!
De volgende nachten heb ik naar zijn snelheid zitten kijken en heb ik commentaar gegeven iedere keer ik het gevoel had dat het te snel was. Hij ging niet akkoord, maar luisterde en reed trager voor mij. Maar hij had stomme opmerkingen als “Op grint maakt de snelheid niet uit. Je kan met elke snelheid slippen.” We hadden er een kleine discussie over, aangezien ik nog steeds denk dat snelheid wel uitmaakt. Ook al kan je nog steeds slippen wanneer je traag gaat, het zal minder gevaarlijk zijn. Of mis ik hier echt de logica? En ook: “Vanaf daar zie je tien meer dan mijn daadwerkelijk snelheid.” Vanuit andere conversaties weet ik dat dit niet waar is. Hoe dan ook, ik laat hem ‘s nachts niet meer snel rijden. Als ik me niet veilig voel, zeg ik het hem meteen. Als dat me het vervelend klagend meisje maakt, dan is dat maar zo. Ik rijd ook liever niet meer in de nacht. Ik weet dat het vroeg donker wordt, maar ik wil echt zo snel mogelijk stoppen eens het donker is. Roberto heeft nog een paar kleine beestjes geraakt, terwijl je ze van ver kon zien en je niet veel moest doen om ze te vermijden. Een andere dag, lang geleden, zei hij dat hij het leuk vindt om er dichtbij te rijden, om ze te zien wegrennen/-vliegen. Maar ‘s avonds werkt dat niet! Ze gaan naar het licht toe! Dus ‘s avonds rijden we niet meer, ik kan het niet aan!

I really enjoy the Outback, the nature is just beautiful. But I can’t wait to get out of here, because I really do not enjoy Roberto’s way of driving here. I also hate all the dust, there is so much dust! 
Ik geniet echt van de Outback, de natuur is gewoon prachtig. Maar ik kan niet wachten tot we hier weg zijn, want ik geniet echt niet van Roberto’s manier van rijden. Ik haat ook al het stof, er is zo veel stof!

. M

Advertisements

8 thoughts on “Everyone’s Pissed Off This Day

 1. Fred says:

  Je hebt groot gelijk Merel als je tegenover je chauffeur een kordate houding aanneemt. Hij kan van jou nog wat leren op het vlak van maturiteit. Diezelfde patronen zie je soms bij partners die te veel drinken. Men voelt zich al snel de zagetrien of zagevent in zo’n geval, maar zo vroeg mogelijk en krachtig optreden is soms nog beter dan het onderwerp zacht aan te brengen. Aangezien je in een soort jungle zit is daar niks mis mee… 🙂

  Like

 2. Mam says:

  Oei oei, hopelijk doet ie het nu wat rustiger aan … Als jullie verongelukken, is er niets meer om van te genieten. Je kan je niet permitteren om daar in the middle of nowhere brokken te maken.
  Anders moet je ook maar bepaalde stukken rijden of doe je dat al?
  Als je je niet veilig voelt dan moet je dat inderdaad zeggen.
  Ongeruste mam 😕

  Like

 3. Liesbeth says:

  Je hebt echt gelijk Merel, iedereen heeft wel eens een off dag. Of vindt het vervelend om te rijden. Dat is nog geen reden om te gaan scheuren. Bovendien moet je op grind zeker oppassen want als je moet remmen met hoge snelheid ga je zeker slippen. Hier mag je maar 50 km als er grind op de weg gestrooid is. Als Roberto stoer wil rijden moet hij dat maar in zijn eigen tijd en eigen auto doen. Hij moet gewoon zorgen dat jullie veilig aankomen bij de volgende stop.
  Ongeruste tante

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s