Waterfalls, Kangaroos in Trees and Raging Cows

After sleeping next to a busy road again, we started with the Mungalli Falls.
Na nog eens naast een drukke weg te hebben geslapen, startten we met de Mungalli Falls.

Then off we go to the waterfall circuit.
Dan op naar het watervallencircuit.

The Zillie Falls had a hard descend (slippery clay all over the place) and eventually you still wouldn’t have a proper view. Only if you’d take risks and climb rocks into the river, you would have a proper view. When I got back to the top, my shoes as well as my GoPro were full of clay. I’m happy I was able to keep my clothes clean.
De Zillie Falls had een moeilijke afdaging (overal gladde klei) en uiteindelijk had je nog geen fatsoenlijk zicht. Enkel als je risico’s nam en stenen beklom tot in de rivier, had je een fatsoenlijk uitzicht. Wanneer ik terug op de top was, hingen zowel mijn schoenen als mijn GoPro vol met klei. Ik ben blij dat ik in staat was mijn kleren schoon te houden.

Yesterday we had the highest waterfall, today we were going to visit the widest waterfall in Australia. Or at least the widest one in flood (I have no idea when that might be). The Millstream Falls in Ravenshoe.
Gisteren hadden we de hoogste waterval, vandaag gingen we naar de breedste waterval in Australië. Of toch tenminste de breedste in vloed (ik heb geen idee wanneer dat zou kunnen zijn). De Millstream Falls in Ravenshoe.

A tree that looks like a Lord of the Rings prop. That’s how the Lonely Planet described it. I have a hard time remembering what tree in Lord of the Rings looks like that. Maybe one of the talking ones? Nevertheless the curtain fig tree was still very impressive.
Een boom die lijkt op een Lord of the Rings prop. Dat is hoe de Lonely Planet het beschreef. Ik heb het moeilijk te herinneren welke boom uit Lord of the Rings er zo uitziet. Misschien één van de pratende? Desondanks was de strangler vijgenboom nog steeds erg indrukwekkend.

Next, a crater that seemed to be coming out of a science fiction. Another weird description of the Lonely Planet. The way the Mount Hypipamee crater was formed, was very interesting (by vulcanism from below), but it was just a deep hole with water in it. I didn’t even make a picture of it. I did however enjoy the Dinner Falls of Mount Hypipamee National Park. I also hoped to spot a cassuary, but alas.
Vervolgens een krater die uit een sciencefiction lijkt te komen. Toch ook maar een rare omschrijving van de Lonely Planet. De manier waarop de Mount Hypipamee krater was gevormd was interessant (door middel van vulkanisme langs onder), maar het was gewoon een diep gat met water in. Ik heb er zelfs geen foto van gemaakt. Ik heb wel van de Dinner Falls van Mount Hypipamee National Park genoten. Ik hoopte ook een kasuaris te zien, maar helaas.

Here are some more fun signs while on the road. Apparently kangaroos can climb trees now! Just kidding, I know it’s probably just an animal that has something similar but at the same time is very different. And cows can flip over your car if you’re not careful. Don’t be afraid of hitting them, they will hit you! The last sign isn’t funny, but that doesn’t make it less awesome! We’re getting closer to crocodile territories! From a safe distance I wish to see one in the wild.
Hier zijn nog wat leuke borden van tijdens het rijden. Blijkbaar kunnen kangoeroes nu ook in bomen klimmen! Grapje, ik weet dat het waarschijnlijk gewoon een dier is dat iets gelijkaardig heeft, maar tegelijkertijd heel anders is. En koeien kunnen je auto omver kiepen als je niet oppast. Niet bang zijn om ze omver te knallen, zij knallen jou omver! Het laatste bord is niet grappig, maar dat maakt het niet minder geweldig! We komen dichterbij krokodillenterreinen! Van een veilige afstand, zou ik er toch graag eentje in het wild zien.

At night we went out in Cairns with some friends of Roberto. Cairns… That means it’s almost time for the dentist. I’m getting scared. I will probably get my first injection ever in my mouth. 😦
‘s Avonds zijn we uitgeweest in Cairns met wat vrienden van Roberto. Cairns… Dat betekent dat het bijna tijd is voor de tandarts. Ik begin schrik te krijgen. Ik zal waarschijnlijk mijn eerste spuit ooit in mijn mond krijgen. 😦

. M

Advertisements

2 thoughts on “Waterfalls, Kangaroos in Trees and Raging Cows

  1. Mam says:

    Ooooh, is wel mooi daar, die boom die heb ik laatst nog in een documentaire gezien en in die zelfde aflevering hadden ze het inderdaad over de zoutwaterkrokodillen, die blijkbaar in de mangroves voorkomen.
    Wees toch maar voorzichtig hé.
    😘 mam

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s