Sting Rocks the Murray Slides

We slept in a camping area in Paluma Range National Park and went to Rock Slides in the morning. Roberto was amusing himself with a little dam of stones that people had started to build. On our way back I was waiting for Roberto to slide from the rocks with his wet feet (because of the name of the waterfall) and he did! It was funny.
We sliepen in een kampeergebied in Paluma Range National Park en gingen naar Rock Slides in de ochtend. Roberto was zichzelf aan ‘t amuseren met een kleine dam van stenen dat andere mensen waren begonnen met bouwen. Op de terugweg naar de auto, was ik aan ‘t wachten tot Roberto van de stenen zou glijden met zijn natte voeten (vanwege de naam van de waterval) en dat deed hij! Het was grappig.

We then drove into the mountains, into cassowary territory. First time I see this sign. I’m really excited, I really would love to see one. I probably won’t though, since they’re underpopulated.
Dan reden we de bergen in, in kasuaris terrein. Eerste keer dat ik het bord zie. Ik ben heel enthousiast, ik wil er echt dolgraag eentje zien. Maar ik zal er waarschijnlijk geen zien, aangezien ze dunbevolkt zijn.

We visited Girringun National Park, where there is the highest single-drop waterfall of Australia. We started at a lookout, looking over the waterfall and went all the way down to the bottom to see the waterfall from below.
We bezochten Girringun National Park, waar de hoogste enkele-drop waterval van Australië zich bevindt. We starten op een uitkijk die over de waterval uitkijkt en gingen helemaal naar beneden naar de bodem om de waterval van beneden te zien.

The descend was pretty heavy and in combination with the humidity and warmth, I was having trouble with my blood pressure (that’s why I look terrible in the picture at the foot of the waterfall). Luckily we had some salt chips in the car, so I was able to recover quickly after climbing back up. When at the top again, people asked me if I went swimming down there. Apparently I looked very awful. Haha!
De afdaling was vrij zwaar en in combinatie met de vochtigheid en warmte, had ik problemen met mijn bloeddruk (dat is waarom ik er zo verschrikkelijk uitzie op de foto aan de voet van de waterval). Gelukkig hadden we wat zoute chips in de auto, dus ik was in staat snel weer te herstellen na het omhoogklimmen. Wanneer we terug boven waren, vroegen mensen mij of ik was gaan zwemmen daar beneden. Blijkbaar zag ik er heel verschrikkelijk uit. Haha!

Wearing short pants while doing the descending and climbing wasn’t the best idea. There were stinging trees and I felt it! Although it might have been other plants, because my symptoms weren’t as bad as described on the warning sign (which was not at the beginning of the descend. They should put it somewhere in the beginning, so you can go change before starting the challenging descend).
Een korte broek dragen bij het naar beneden gaan en naar boven klimmen was niet het beste idee. Er waren stekende bomen en ik heb het gevoeld! Al waren het misschien andere planten, want mijn symptomen waren niet zo erg als beschreven op het waarschuwingsbord (dat niet in het begin van de afdaling stond. Ze zouden het ergens in het begin moeten zetten, zodat je je kan omkleden voor je aan de uitdagende afdaling begint).

After the immensely tiring walk, we had lunch at a lookout. A lunch with a beautiful view!
Na de immens vermoeiende wandeling, hadden we lunch op een uitkijk. Een lunch met een prachtig uitzicht.

We didn’t have anything else planned for the rest of the day, so we just went to another waterfall that was indicated while driving. We were surprised that the Lonely Planet did not mention this waterfall, the Murray Falls. It was a pretty good one.
We hadden voor de rest van de dag niets gepland, dus gingen we gewoon naar een andere waterval die aangeduid stond tijdens het rijden. We waren verrast dat de Lonely Planet deze waterval, de Murray Falls, niet vermeldde. Het was een vrij goede.

I added Roberto’s silky water effect photo. Look how nice.
Ik heb Roberto’s satijnen-water-effect foto toegevoegd. Kijk hoe leuk.

We then went on our way to the waterfall circuit near Millaa Millaa.
Dan gingen we op weg naar het watervallencircuit dicht bij Millaa Millaa.

. M

Advertisements

3 thoughts on “Sting Rocks the Murray Slides

  1. Mam says:

    Dit is echt kamperen in het wild. Is waarschijnlijk in het echt veel indrukwekkender. Zo te zien lopen alleen jullie daar rond, dat is ook wel anders dan in ons klein Belgiëland 😊 xxx

    Like

    • Ja, we reizen in het minder populaire seizoen. Is leuk om bijna alles voor een groot deel voor onszelf te hebben. Zo kunnen we mooiere foto’s maken! xxx

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s