Glass House Pineapple

Some of my non-Dutch friends are having trouble finding the English, so I will put English above Dutch from now on.
Sommige van mijn niet-Nederlandstalige vrienden hebben problemen om het Engels te vinden, dus ik zal het Engels nu steeds boven het Nederlands zetten.

We visited the lookout from the Glass House Mountains. Very pretty view!
We hebben de uitkijk van de Glass House Mountains bezocht. Heel mooi uitzicht!

After that we went to another lookout to watch some of those mountains again. It was a pretty heavy climb, but it was definitely worth it. The picture on the bottom left also has me on it. I’m the little person waving its arms. 😉
Hierna zijn we naar een andere uitkijk geweest om nog eens een paar van die bergen te bekijken. Het was een redelijk zware klim, maar het was het zeker waard. Op de foto linksonder sta ik ook. Ik ben het persoontje dat met de armen zwaait. 😉

And I also took a picture from above, especially for my mom. Because moms “love” pictures that show a lot of danger. Here’s the cliff I could have fallen off of. O:-)
En ik heb ook een foto langs boven genomen, speciaal voor mijn mama. Want mama’s “houden” van foto’s die veel gevaar tonen. Hier is de klif waar ik af had kunnen vallen. O:-)

Roberto is collecting photos of all the big things in Australia, now we went to the big pineapple.
Roberto is een collectie foto’s aan ‘t maken van alle grote dingen in Australië, nu gingen we naar de grote ananas.

I was really excited, since it’s my favorite fruit! On our way we found a place that sells pineapples, so we bought one to bring to the big pineapple. We named her Anakin (Anakin, because almost every language calls it ananas and I looked for a name with something similar). Lovely to see that Aussies have a lot of trust in people. Zoom in on the sign. It asks you to put the money in the hole in the side of the shed, then look at the hole. Funny idea!
Ik was erg enthousiast, aangezien het mijn favoriete fruit is. Onderweg vonden we een plaats die ananassen verkocht, dus kochten we eentje om mee te nemen naar de grote ananas. We noemden haar Anakin (Anakin, omdat in de meeste talen het een ananas noemt en ik had gezocht naar een naam in die aard). Fijn om te zien dat Aussies zoveel vertrouwen hebben in de mensen. Zoom in op het bord. Het vraagt je het geld in het gat in de zijkant van de schuur te steken, kijk dan naar dat gat. Grappig idee!

The Big Pineapple!! ❤

Roberto and I decided to dye our hair, as some sort of challenge.
Roberto en ik besloten ons haar te verven, als soort van uitdaging.

But it didn’t work out so well.. My silver is barely, maybe even not visible and Roberto’s bright red is a very dark red. I had put some red in my hair too. In the next photo it even looks like there is purple, but that’s just because of the strong wind that made the color move around very fast. But in normal conditions it’s barely visible. 
Maar het werkte niet zo goed.. Mijn zilver is amper, misschien zelfs niet zichtbaar en Roberto’s felrood is een vrij donker rood. Ik had ook wat rood in mijn haar gedaan. In de volgende foto lijkt het zelfs of er paars is, maar dat komt doordat de sterke wind de kleur snel liet bewegen. Maar in normale omstandigheden is het amper zichtbaar.

More on the wind later.
Later meer over de wind.

. M

Advertisements

2 thoughts on “Glass House Pineapple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s