Mirror, Mirror on The Wall

_________

After a nice shower we left for the mechanic. He didn’t even take a look at it and already gave us a price. It would cost us $600. After thinking and talking about it for quite some time we decided to wait to fix the car until we’re in a bigger city, where they have second hand parts. We’ll continue our journey with only the LPG. The only real downside is that we have to skip the Kings Canyon. We considered renting a car to see it, but Alice Springs is a little too expensive for that. We left for our trip to the Uluru. At the first gas station I said: “If my mirror works well, there will be a piece of paper with ‘out of order’ on the LPG-pump”. And what do we see?
Na een heerlijke douche vertrokken we naar de garagist. Hij heeft niet eens een kijkje genomen en gaf ons al een prijs. Het zou ons $600 kosten. Na lang nadenken en overleggen hebben we besloten te wachten met de auto te repareren tot we in een grotere stad zijn, waar ze tweedehands onderdelen hebben. We zetten de reis verder met enkel de LPG. Het enige echt jammere is dat we de Kings Canyon moeten overslaan. We hebben overwogen een auto te huren om het te zien, maar Alice Springs is daarvoor toch een beetje te duur. We vertrokken op onze reis naar de Uluru. Bij het eerste tankstation zei ik: “Als mijn spiegel goed werkt, dan hangt er een papiertje met ‘buiten gebruik’ op de LPG-pomp”. En wat zien we?

Luckily there was a second LPG-pump.
Gelukkig was er een tweede LPG-pomp.

Somewhat later on our trip it started to rain. Roberto: “Your mirror!” Oh well, we’ll at least have a more special photo of the Uluru now, not with the sun like most others have. Keep seeing the positive side. 😉
Een beetje later op onze reis begon het te regenen. Roberto: “Jouw spiegel!” Nu ja, dan hebben we een specialere foto met de Uluru, niet met zon zoals de meeste anderen hebben. Alles positief bekijken. 😉

Ooh, look what’s showing up at the horizon!
Ooh, kijk eens wat er aan de horizon verschijnt!

But it isn’t the Uluru. Most people that drive here think that, but it’s Mt Conner.
Maar het is niet de Uluru. De meeste mensen die hier rijden denken dat, maar het is Mt Conner.

Closer to the national park we started to see the Uluru and also the Kata Tjuta. You also regularly see abandoned cars here in the Northern Territory. Maybe it’s too expensive to tow them back to a town and you’re better off just buying a new one?
Dichterbij het nationaal park begonnen we de Uluru te zien en ook de Kata Tjuta. Achtergelaten auto’s zie je hier in de Northern Territory ook regelmatig. Misschien is het te duur om ze terug naar een stad te slepen en ben je beter af gewoon een nieuwe te kopen?

Since we arrived in the afternoon, we would visit the rocks properly the next day. Now we only watched the sunset, well, as far as you can watch it with all these clouds.
Aangezien we pas in de namiddag arriveerden, zouden we de gesteentes de volgende dag fatsoenlijk bezoeken. Nu hebben we enkel naar de zonsondergang gekeken, ofjah, voor zover je ernaar kan kijken met al die wolken.

At night the mirror worked a little more on Roberto. His laptop decided to not start properly anymore, it’s always stuck in the same phase. Apparently this has happened before, in Gayndah. His laptop had fixed itself back then and started working again after a few days. Hopefully that will also be the case now.
‘s Avonds heeft de spiegel nog een beetje gewerkt op Roberto. Zijn laptop besloot om niet meer volledig op te starten, het hangt altijd vast op hetzelfde punt. Blijkbaar was het ook al eens gebeurd in Gayndah. Toen heeft de laptop zichzelf hersteld en werkte hij terug na een aantal dagen. Hopelijk is dat nu ook zo.

. M

The Simpsons Chasm

At night we quickly did some refueling and then on to the West MacDonnell Ranges and towards the most famous rock of Australia: de Uluru / Ayers Rock. After the refueling the car was giving us some trouble. She always had some trouble when we’d drive with the fuel (the car drives on fuel as well as LPG). When we would stand still for too long, she would start sputtering and sometimes she’d shut off by itself. But it would always help to play with the lights of the car a little. Now she started to shut off while driving and after trying a few times we couldn’t even get her started anymore. Luckily we still have the LPG, but this does limit us in the distances we can do. So the next morning we have to go to the mechanic. Before we went to sleep, Roberto said: “This is your mirror”.
‘s Avonds nog even bijtanken en dan op naar de West MacDonnell Ranges en richting het bekendste gesteente van Australië: de Uluru / Ayers Rock. Na het tanken deed de auto echter wat moeilijk. Ze deed altijd al wat moeilijk wanneer we op benzine reden (de auto rijdt zowel op benzine als LPG). Bij te lang stilstaan, begint ze vaak te sputteren en soms valt ze dan stil. Maar ‘t hielp altijd om even met de lichten van de auto te spelen. Nu viel ze plots ook stil tijdens het rijden en na een paar keer proberen kregen we ze zelfs niet meer gestart. Gelukkig hebben we de LPG nog, maar dat limiteert ons wel in afstanden die we kunnen afleggen. De volgende ochtend moeten we dus naar een garagist. Voor we gingen slapen, zei Roberto: “Dit is jouw spiegel”.

In the morning, after a beautiful sunrise and after a few more tries, we went to a mechanic. But alas, the mechanic was completely full the coming week. We went to the next one and the next one and the next one, but they were all full. So many mechanics in this little town and none of them had some time to spare. Roberto was starting to say that we may have to cancel our trip. But we decided that if we can’t find a mechanic, we would rent a car to see the Uluru and we would fix the car in South Australia. Eventually we found one that would be able to look at it the next morning. This day we could still see some things of the West MacDonnell Ranges with the LPG.
‘s Ochtends na een mooie zonsopgang en na nog een paar keer proberen, gingen we naar een garagist. Helaas was die komende week helemaal volzet. We gingen naar de volgende en de volgende en de volgende, maar ze waren allen volzet. Zoveel garagisten in dit kleine stadje en geen één ervan heeft even tijd. Roberto begon al te zeggen dat we onze trip misschien moeten cancelen. Maar we besloten dat als we geen garagist vonden, we een auto zouden huren voor de Uluru te zien en dan de auto zouden laten maken in Zuid-Australië. Uiteindelijk vonden we eentje die de volgende ochtend ernaar zou kunnen kijken. Gelukkig konden we met de LPG toch nog enkele dingen zien van de West MacDonnell Ranges.

We visited the Simpsons Gap.
We bezochten de Simpsons Gap.

We saw a sign with the prohibition to swim. I found it very funny, since it’s so dry now. I can barely imagine that there is so much more water during the wet season. A little further we saw a little puddle. Ok, you can’t sim in that, haha!
We zagen een bordje met het verbod om te zwemmen. Ik vond het heel grappig om te zien aangezien het zo droog is nu. Ik kan me het moeilijk inbeelden dat er zo veel meer water is tijdens het natte seizoen. Een beetje verder zagen we een klein plasje. Ok, daar mag je dus niet in zwemmen, haha!

At the end of the gap there was some more water and also a lot of wind! My hat was blown off more than once, even though it fits me well when on my head. Do you remember the photo in Mikes jeep? Even then I didn’t have to hold the hat.
Aan het einde van de spleet was er nog wat water en ook enorm veel wind! Mijn hoed ging meerdere keren waaien, al staat die vrij stevig op mijn hoofd. Herinner je je de foto in Mike zijn jeep? Zelfs toen hoefde ik de hoed niet vast te houden.

When we got back to the car, there were some people interested in our tire again. We had a nice talk with the older couple and discovered that there are enough LPG-pumps around the Uluru to go there with only the LPG. We don’t necessarily need to rent a car.
Wanneer we terug bij de auto kwamen, waren er alweer wat mensen geïnteresseerd in onze band. We hebben fijn gepraat met het oudere koppel en zijn erachter gekomen dat er rond de Uluru genoeg LPG-pompen zijn om er naartoe te kunnen gaan met enkel de LPG. We hoeven dus niet per sé een auto te huren.

Then we went to Standley Chasm. Also some kind of gap in a rock.
Daarna gingen we naar Standley Chasm. Ook een soort van spleet in een gesteente.

There was a campingground, so we spent the night over there.
Er was daar een camping, dus we hebben er overnacht.

. M

Ghost Devil Gorge

We woke up pretty late at the campingground. But maybe that was because we had a good night sleep. It wasn’t cold anymore. Later that day we discovered that the past few nights had been around -4°C, so that’s why we’ve been so cold. Last night and the next nights will be around 7°C, so that’s better. It is tiring though, those big temperature differences between day and nigh. It’s around 25°C during the day.
We werden vrij laat wakker op de camping. Maar dat komt misschien doordat we goed geslapen hebben. Het was niet meer zo koud. Later die dag ontdekten we dat de afgelopen paar nachten het rond de -4°C was, dus dat is waarom we het zo koud hadden gehad. De vorige nacht en de volgende nachten zullen rond de 7°C zijn, dus dat is beter. Wel vermoeiend, die grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Tijdens de dag is het rond de 25°C.

Next to the campingground was the John Hayes Rockhole. So we visited that first.
Naast de camping was de John Hayes Rockhole. Dus dat bezochten we eerst.

After that we proceeded our journey through the East MacDonnell Ranges. We had a quick stop at the Ghost Gum. An old, bright white tree.
Daarna zetten we onze reis door de East MacDonnell Ranges verder. We stopten kort bij de Ghost Gum. Een oude, spierwitte boom.

While driving I saw this sign. I expected to see more camels. I was told they’re a problem in Australia, there are too many. Well, I haven’t seen any.
Tijdens het rijden zag ik dit bord. Ik verwachtte meer kamelen te zien. Mij werd verteld dat ze een probleem zijn in Australië, dat er te veel zijn. Wel, ik heb er nog geen gezien.

Then we did the Trephina Gorge Walk. We first walked up the rim and after that we walked back through the gorge.
Dan deden we de Trephina Gorge Walk. Eerst wandelden we op de rand en daarna wandelden we terug door de kloof.

It was a nice walk.
Het was een fijne wandeling.

After that we went to Dessert Park. It was a bit late again, but we decided to go anyway. We saw the cool thorny devil.
Daarna gingen we naar Dessert Park. Het was weer wat laat, maar we besloten toch te gaan. We zagen de coole bergduivel.

We also saw this weird bird. The thing under its neck is something to impress the ladies, apparently.
We zagen ook deze vreemde vogel. Dat ding onder zijn nek is iets om de popjes mee te imponeren, blijkbaar.

There was a fun predatory bird show.
Er was een leuke roofvogelshow.

It was exciting to see this little falcon try to catch the prey.
Het was tof om dit kleine valkje te zien proberen de prooi te vangen.
There was also a magpie in the show. The question was who was been dive-bombed by a magpie before. A lot of people raised their hand. Apparently it’s a common thing in Australia. The magpie dive-bombs a person when that person is too close to the nest. The bird that flew against the back of my head was also a magpie, but a smaller type, the magpie-lark. Even though it did not feel like an attack, it might have been a warning because I was too close to a nest? It is breeding time after all.
Er was ook een ekster in de show. De vraag was of iemand al eens was ‘ge-duik-bombardeerd’ door een ekster. Velen staken hun hand op. Blijkbaar is dat een gebruikelijk iets in Australië. De ekster ‘duik-bombardeerd’ een persoon als die persoon te dicht bij het nest komt. De vogel die tegen de achterkant van mijn hoofd vloog was ook een soort ekster, maar een kleiner type, de slijkekster. Zelfs al voelde het niet als een aanval, het was misschien een waarschuwing omdat ik te dicht bij een nest was? Het is tenslotte het broedseizoen.

Next will be the West MacDonnell Ranges.
Als volgt zijn de West MacDonnell Ranges.

. M