Crocodile

Af en toe krijgen we dan toch nog eens een dagje vrijaf, nu door de regenval. Wanneer fruit niet geplukt kan worden, kan fruit niet gepakt worden (of gesorteerd, in mijn geval).
Once in a while we do get a day off, now because of the rain. When fruit cannot be picked, fruit cannot be packed (or sorted, in my case).

En wat doen we op een vrije avond? Een filmavondje houden natuurlijk! Na zolang werken hebben we gewoon nood aan in de zetel hangen met z’n allen.
And what do we do on a free night? Have a movie night of course! After working that long, we just have the need to hang in the couch together.

We zijn op een avond ook naar de andere uitkijk van Gayndah geweest, om naar de zonsondergang te kijken. Het was prachtig! De McConnell uitkijk is veel beter dan de Archers uitkijk. De maan was erg groot en rood die avond, magnifiek!
We also went to the other lookout of Gayndah one night, to look at the sunset. It was wonderful! The McConnell lookout is way better than the Archers lookout. The moon was very big and red that night, magnificent!

Op onze vrije dag zijn we gaan zwemmen in de Burnett River. Het was een erg mooie locatie. Eerst moesten we via een zandweggetje naar beneden en vervolgens moesten we een soort van woestijn oversteken om bij de locatie te komen.
On our free day we went swimming in the Burnett River. It was a very beautiful location. First we had to go down on a sand road and then we had to cross some sort of desert to get to our destination.

Ik ben als eerste het water ingegaan, iedereen was wat wantrouwig. Ja, er zijn dinosaurusvissen, maar er is niets gevaarlijks. En ja, er is af en toe en krokodil gespot in die rivier (in een andere stad wel), maar de laatste keer is al jaren geleden en dat is zeer uitzonderlijk. Eens iedereen in het water durfde, hadden we veel plezier!
I went into the water first, everybody was a bit suspicious. Yes, there are dinosaur fish, but there is nothing dangerous. And yes, once in a while a crocodile has been spotted in that river (in another city though), but the last time was years ago and it’s very rare. Once everybody dared to come into the water, we had a lot of fun.

Voor we terug naar huis gingen, hebben we nog plezier gehad op een grote omgevallen boom.
Before we went back home, we had fun on a big capsized tree.

We zijn allemaal vrij moe aan ‘t worden, dus onze vrije dagen worden minder actief. Maar ik houd jullie op de hoogte!
We’re all getting pretty tired, so our days off start to be less active. But I will keep you guys posted!

. M

Advertisements

Cultuur

Mijn excuses, iedereen! Het internet werkte enkele dagen niet meer bij Mike. Dat is waarom het zo lang duurde om deze post te uploaden. Ik had deze thans dezelfde dag als de vorige al gemaakt.
My apologies, everyone! The internet at Mike’s was down for a couple of days. That’s why it took me so long to upload this post. Though I had made it the same day as the previous one.

Deze dagen ben ik veel in de kunsgallerij geweest. Voornamelijk om te oefenen op de piano voor mijn opvoering op de Zonhoven Exhibitie. Er was ook een veiling de week ervoor. Niet-kunstenaars hadden geschilderd met behulp van een mentor en de resultaten werden verkocht via de veiling om geld in te zamelen. De resultaten waren prachtig. Ik kon niet geloven dat niet-kunstenaars deze schilderijen hadden gemaakt. Deze waren mijn twee favorieten:
These days I had been at the art gallery a lot. Mainly to practice the piano for my performance at the Zonhoven Exhibition. There also was an auction a week earlier. Non-artists had painted with the help of a mentor and the results were sold in the auction to raise money. The results were beautiful. I could not believe that non-artists had made those paintings. These were my two favorites:

Een ander event was Anzac Day, een dag om diegene te honoreren die gediend hebben tijdens de eerste wereldoorlog. Er was een mars en Mike was er een deel van met zijn jeep. Vervolgens verzamelden de mensen zich om het volkslied te zingen en diegenen te honoreren die hun leven hadden verloren tijdens de strijd.
Another event was Anzac Day, a day to honor those who served during the first world war. There was a march and Mike was a part of it with his jeep. After the march people gathered to sing the national anthem and to honor those who were lost during battle.

Dan was er mijn piano opvoering op de Zonhoven Exhibitie. De kunstschool van Zonhoven en Hasselt had lithografen aan Gayndah gedoneerd in eer van de 25 jarige zustergemeenschap. Deze werden onthuld op de exhibitie en ik, als bezoeker van Zonhoven, heb piano gespeeld op de achtergrond.
Then there was my piano performance at the Zonhoven Exhibition. The art school of Zonhoven and Hasselt had donated lithographs to Gayndah in honor of the 25 year old sister township. Those were revealed at the exhibition and I, as a visitor from Zonhoven, performed on the piano in the background.

Ik heb ook één aangekondigd liedje gespeeld, na het overhandigen van certificaten aan donateurs. Dit lied leek me uitermate geschikt, het van een Belgische componist zijnde. Het is één van mijn favorieten stukken op de piano en het faalt nooit om mensen te imponeren. (sorry, ik heb geen filmpje van mezelf die het liedje speelt)
I also played one announced song after handing over certificates to donators. This song seemed appropriate, it being from a Belgian composer. It’s one of my favorite pieces on the piano and it never fails to impress people. (sorry, I don’t have a video of me playing the song)

Via deze weg wil ik Arthur bedanken. Hij heeft zoveel voor me gedaan, zoals me regelmatig in het gebouw laten zodat ik piano kon spelen.
Through this way I’d like to thank Arthur. He has done so much for me, like letting me into the building lots of times so that I could play the piano.
En ook bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft aan de bloemen, ze waren heel mooi!
And also thanks to everyone who shipped in for the flowers, they were very pretty!

Nu we het over kunst hebben, ik vond dat deze mot er als een kunstwerk uitzag. Kijk wat een mooie vleugels.
Speaking of art, I really thought this moth looked like an art piece. Look at its pretty wings.

En ik kreeg ook wat kunst via de post! Dank je, tante Roos , voor de brief en voor de broek en hoed! Ik vind het geweldig! Je gaf me een glimlach na een lange werkdag.
And I’ve also got some art in the mail! Thank you, aunt Roos, for the letter and for the pants and hat! I love it! You gave me a smile after a long workday.

Dit weekend is ook moederdag gepasseerd. Ik had mijn mama verrast met een levering van een boeket bloemen. Er hebben wat traantjes gevloeid! Ik houd van je, mammie!
Also, this weekend mother’s day has passed. I had surprised my mother with a delivery of a bouquet of flowers. Some tears were shed! I love you, mommy!

Xx . M

Image

Dreams Coming True!

Aangezien het regende de eerste keer dat ik naar de uitkijk ging met wat vrienden, gingen we opnieuw. Het was een mooie dag, naar de zonsondergang kijken was heerlijk. Hier is het uitzicht van de Archers Lookout van beide kanten.
Since it was raining the first time I went to the lookout with some friends, we went again. It was a nice day, watching the sunset was lovely. Here’s the view from both sides of the Archers Lookout.

Raad eens wat ik heb gedaan? De eerste foto is een tip. Ja, vliegen! 😀 Dit is een droom die uitkomt. En ooit op een dag hoop ik een vergunning te hebben om zelf te mogen vliegen op m’n eentje. Dit is het vliegtuigje waarin ik heb mogen vliegen.
Guess what I did? The first photo is a hint. Yes, fly! 😀 This is a dream come true. And one day I hope to have a license to be able to fly on my own! This is the little plane I got to fly in.

Het uitzicht was werkelijk adembenemend. We zagen prachtige landschappen, een koolmijn, oude vulkaankraters en nog veel meer.
The view was absolutely stunning. We saw beautiful landscapes, a cole mine, old volcano craters and much more.

Op een bepaald moment mocht ik even overnemen en mocht ik het vliegtuigje besturen, wat een geweldige ervaring! Nu weet ik zeker dat ik in mijn toekomst een vergunning moet behalen!
At some point I even got to take over and got to fly the plane, what a wonderful experience! Now I know for sure that I must get a license in my future!

Een groep backpackers die samenwonen, in een gedeeld huis waar ik vaak uithang, organiseerden een barbecue met een kampvuur. Er zijn veel mensen komen opdagen, het was heel leuk!
A group of backpackers that live together, in a shared house where I hang out a lot, organized a barbecue with a small bonfire. A lot of people showed up, it was lots of fun!

En natuurlijk, vanwege de hoeveelheid Italianen en Fransen, was dit bord een noodzaak. (Maar aan het einde van de avond, gehoorzaamden mensen niet langer de regels.)
And of course, because of the amount of Italian and French people, this sign was a necessity. (But at the end of the evening, people did not obey the rules any longer.)

We kregen ook een privé kleurenshow.
We also got a private color show.

Laatst maar niet het minst. Er was een artikel over mij in het locale krantje! 😀 Zowel in Gayndah als in Zonhoven. Ik word beroemd! B-)
Last but not least. There was an article about me in the local newspaper! 😀 In Gayndah as well as in Zonhoven. I’m becoming famous! B-)

Ik moet veel inhalen, normaal gezien volgt er snel een nieuwe post!
I have a lot of catching up to do, there should be a new post soon!

. M